Lesson 13 Vocabulary Flashcards Preview

Chinese 101 > Lesson 13 Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Lesson 13 Vocabulary Deck (40):
1

jiàn (measure word for clothes)

2

衬衫

chènshān (shirt)

3

店员

diànyuán (salesman, saleswoman)

4

diàn (store)

5

tiáo (measure word for skirts/pants)

6

裙子

qúnzi (skirt)

7

或者

huòzhě (or, either...or)

8

裤子

kùzi (pants)

9

huáng (yellow)

10

不错

búcuò (not bad, pretty good)

11

比较

bǐjiào (relatively, comparatively)

12

穿

chuān (to wear; used with clothing in general)

13

hēi (black)

14

试试

shìshi (to try)

15

bāng (to help)

16

好看

hǎokàn (good-looking)

17

ràng (to let, allow)

18

觉得

juéde (to think, to feel)

19

qián (money)

20

kuài (dollar)

21

zhāng (measure word for piece of paper)

22

电影

diànyǐng (movie)

23

piào (ticket)

24

毛哀鸿

Máo àihóng (name)

25

方子英

fāng zǐyīng

26

guì (expensive)

27

衣服

yīfu (clothes)

28

牛仔裤

niúzǎikù (jeans; used with 条)

29

鞋子

xiézi (shoes; use with 双)

30

帽子

màozi (hat; used with 顶 ding3)

31

颜色

yánsè (color)

32

橙色

chéngsè (orange)

33

蓝色

lánsè (blue)

34

紫色

zǐsè (purple)

35

棕色

zōngsè (brown)

36

金黄色

jīnhuángsè (gold)

37

银灰色

yínhuīsè (silver)

38

人民币

rénmínbì (currency of Taiwan)

39

美金

měijīn (US dollar)

40

mǎi (to buy)