Lesson 7 Flashcards Preview

Chinese 101 > Lesson 7 > Flashcards

Flashcards in Lesson 7 Deck (20):
1

明阝儿

nǎr (where)

2

宿舍

sùshè (dorm)

3

多少

duōshǎo (how many, how much)

4

hào (number)

5

房间

fángjiān (room)

6

dà (big)

7

电话

diànhuà (phone)

8

xiǎo (small)

9

号码

hàomǎ (number)

10

liù (six)

11

qī (seven)

12

手机

shǒujī (cell phone)

13

校外

xiàowài (off campus)
xiào (school)

14

陈爱文

Chén Àiwén (Aiwen Chen)

15

张友朋

Zhāng Yǒupéng (name)

16

校内

xiàonèi (on campus)

17

公寓

gōngyù (apartment)

18

shí (ten)

19

líng (zero)

20

zhù (to live)