Lesson 10 Vocab Flashcards Preview

Chinese 101 > Lesson 10 Vocab > Flashcards

Flashcards in Lesson 10 Vocab Deck (52):
1

bàn (half)

2

起床

qǐchuáng (To get up)

3

大学

dàxuè (College, university)

4

生活

shēnghuó (life)

5

学期

xuèqī (Semester)
Period of time

6

mén (Measure word for school courses)

7

diǎn; Measure for o'clock (point on clock)

8

睡觉

shuìjiào (To go to bed, to sleep)

9

jiù (As early as, precisely)

10

cái (Not until then, only then)

11

kè (measure word for quarter of an hour)

12

fēn (minute)

13

然后

ránhòu (then, after that, afterwards)

14

图书馆

túshūguǎn (library)

15

下午

xiàwǔ (afternoon)

16

喜欢

xǐhuān (to like)

17

打球

dǎqiú (to play basketball, badminton, tennis, table tennis)

球: ball

18

xiě (to write)

19

xìn (letter)

20

电子邮件

diànzǐ yóujiàn (email)

21

地址

dìzhǐ (address)

22

zhù (to wish)

23

nián (year)

24

yuè (month)

25

rì (day)

26

小明

xiǎomíng

27

学文

xuéwén

28

每天

měitiān (Every day)
Every

29

早上

zǎoshang (morning: 7-9)

30

上午

shàngwǔ (morning; after 9)

31

中午

zhōngwǔ (noon)

32

下午

xiàwǔ (afternoon)

33

晚上

wǎngshang (evening, night)

晚:late

34

现在

xiànzài (now)

35

点钟

diǎngzhōng (o'clock)

36

钟头

zhōngtóu (hour; spoken form)

37

小时

xiǎoshí (hour; written)

38

分钟

fēnzhōng (minute)

39

guò (to pass)

40

chà (to lack, be short of)

41

早上

zǎoshang (morning: 7-9)

42

上午

shàngwǔ (morning; after 9)

43

中午

zhōngwǔ (noon)

44

下午

xiàwǔ (afternoon)

45

晚上

wǎngshang (evening, night)

晚:late

46

熬夜

áoyè (to burn the midnight oil)

47

点钟

diǎngzhōng (o'clock)

48

钟头

zhōngtóu (hour; spoken form)

49

小时

xiǎoshí (hour; written)

50

分钟

fēnzhōng (minute)

51

miǎo (second)

52

chà (to lack, be short of)