Lesson 18 Vocabulary Flashcards Preview

Chinese 101 > Lesson 18 Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Lesson 18 Vocabulary Deck (39):
1

路行

lǔxíng (to travel)

2

lí (to be away from)

3

学校

xuéxiào (school)

4

yuǎn (far)

5

只要

zhǐyào(only)

6

分钟

fēnzhōng (minute)

7

qí (to ride)

8

自行车

zíxíngchē (bicycle)

9

公共汽车

gōnggòngqìchē (bus)

10

走路

zǒulù (to walk)

11

lù (road)

12

jìn (near)

13

西部

xībù (the West)

14

xiān (first)

15

风景

fēngjǐng (scenery)

16

chuán (ship)

17

南部

nánbù (the South)

18

听说

tīngshuō (to hear of, it is said)

19

tīng (to hear)

20

海边

hǎibiān (seaside)

21

景色

jǐngsè (scenery, view)

22

一共

yígòng (altogether, in all)

23

zū (to rent, to hire, to lease)

24

火车

huǒche (train)

25

dōng (east)

26

běi (north)

27

旺季

wàngjì (busy season)

28

淡季

dànjì (off season) i

29

单车

dānchē (bicycle)

30

汽车

qìchē (car)

31

摩托车

motuochē (motorcycle)

32

出租行车

chùzūqìchē (taxi)

33

公车

gōngchē (bus)

34

车站

chēzhàn (stop, station)

35

地铁

dìtiě (subway)

36

马路

mǎlù (road, street)

37

隧道

suìdào (tunnel)

38

码头

mǎtóu (wharf)

39

司机

sījī(driver)