Chapter 14 Flashcards Preview

Chinese > Chapter 14 > Flashcards

Flashcards in Chapter 14 Deck (73):
0

Traffic jams from morning to evening

yì tiān dào wǎn zǒngshì dǔchē
一天到晚总是堵车

1

from morning to evening

yì tiān dào wǎn
一天到晚

2

to sit

zuò

3

subway

dìtiě
地铁

4

how...

zěnmeyàng...
怎么样

5

this way,like this

nàme
那么

6

to arrive

dào

7

to take a cab

dǎdī
打的

8

bus

gōngjiāochē
公交车

9

by feet

zǒulù
走路

10

bicycle

zìxíngchē
自行车

11

car

qìchē
汽车

12

measureword for vehicles

liàng

13

to ride (a horse/bike)


14

environment

huánjìng
环境

15

to scramble, to push


16

practiacal,convenient

fāngbiàn
方便

17

to drive a car

kāi chē
开车

18

traffic jam

dǔchē
堵车

19

tram

yǒuguǐdiànchē
有轨电车

20

city train, urban train

qīngguǐ
轻轨

21

route (traffic)

xiànlù
线路

22

post office

yóuyú
邮局

23

train station

huǒchēzhàn
火车站

24

pudong (shanghai)

pǔdōng
浦东

25

airport

jīchǎng
机场

26

broad

guǎng
广

27

road

mǎlù
马路

28

(bus,train)stop

zhàn

29

express train

cíxuánfú
磁悬浮

30

south

nán

31

bridge

qiào

32

to change,to transfer

zhuǎnchē
转车

33

river


34

restaurant,hotel

fàndiàn
饭店

35

ATM

zìdòngqǔkuǎnjī
自动取款机

36

right(direction)

yòubiān
右边

37

traffic light

hónglǜdēng
红绿灯

38

straight (direction)

yìzhí
一直

39

map

dìtú
地图

40

tiananmen

tiān'ānmén
天安门

41

door,gate

mén

42

metre


43

close

jìn

44

to cross

guò

45

master

shīfu
师傅

46

to hurry

gǎnshíjiān
赶时间

47

to reach (etw. erreichen)

gǎn

48

terrakotta armee

bīngmǎyǒng
兵马俑

49

to put on the taximeter

dǎbiǎo
打表

50

already

yǐjīng
已经

51

train

huǒchē
火车

52

to help

bāngmáng
帮忙

53

still,yet,nevertheless

háishì
还是

54

to obey sb./to listen to sb.

tīnghuà
听话

55

receipt (quittung)

fāpiào
发票

56

breakdown, failure

máobìng
毛病

57

wo gibt es denn so etwas? / das kann gar nicht sein!

nǎ yǒu?
哪有?

58

similar

yíyàng
一样

59

away from


60

far

yuǎn

61

nanjing

nānjīng
南京

62

great wall

chángchéng
长城

63

ming tombs

shísānlíng
十三陵

64

sun yatsen tomb

zhōngshānlíng
中山陵

65

yangzi river

chángjiāng
长江

66

simatai

sīmǎtái
司马台

67

section, division


68

kilometre

gōnglǐ
公里

69

roughly,about

zuǒyòu
左右

70

ticket

piào

71

entry pass,ticket

ménpiào
门票

72

tour bus

kèchē
客车