Chapter 5 Flashcards Preview

Chinese > Chapter 5 > Flashcards

Flashcards in Chapter 5 Deck (47):
0

Happy birthday to you!

Zhù nî shëngrì kuàilè!
祝你生日快乐!

1

family/home

jiā

2

to have

yôu

3

how many


4

ZEW family member

kôu

5

grandpa

yéye
爷爷

6

grandma

nâinai
奶奶

7

son

érzi
儿子

8

daughter

nǘér
女儿

9

wife

tàitai
太太

10

husband

xiānsheng
先生

11

child

háizi
孩子

12

grandson

sūnzi
孙子

13

granddaughter

sūnnǚ
孙女

14

female


15

male

nán

16

younger brother

dìdi
弟弟

17

older brother

gëge
哥哥

18

younger sister

mèimei
妹妹

19

older sister

jiêjie
姐姐

20

parents

fùmǔ
父母

21

i do not have...

wô méi yôu...
我没有

22

siblings

xiōngdìjiêmèi
兄弟姐妹

23

birthday

shēngri
生日

24

wish

zhù

25

happy

kuàilè
快乐

26

red envelope

hóngbāo
红包

27

cake

dàngāo
蛋糕

28

present

lîwù
礼物

29

to give

gêi

30

to like

xîhuan
喜欢

31

use

yòng

32

not necessary

bú yòng
不用

33

just right

zhènghâo
正好

34

to host a party

kāi pàiduì
开派对

35

to open/to start

kāi

36

party

pàiduì
派对

37

to come

lái

38

guest

kèren
客人

39

to invite

qîngkè
请客

40

really

zhēn

41

pretty

piàoliang
漂亮

42

Miss/Young lady

xiâojie
小姐

43

terrific/great

Tài hâo le!
太好了

44

you are flattering me

Ni guòjiâng le!
你过将了!

45

speaking of the devil...

Shuō dào Cáo Cāo, Cáo Cāo jiù dào.
说到曹操曹操就到。

46

friend

péngyou
朋友