Chapter 11 Flashcards Preview

Chinese > Chapter 11 > Flashcards

Flashcards in Chapter 11 Deck (52):
0

to lose ones face / to expose

diūliân
丢脸

1

to try hard (sich mühen)

xīnkû
辛苦

2

to chat

liáotiān
聊天

3

part / passage

duàn

4

really

zhēnde
真的

5

to flirt

dâqíngmàqiào
打情骂俏

6

every / each

mêi

7

greatly

fēicháng
非常

8

happy

gāoxìng
高兴

9

hour

xiâoshí
小时

10

long

cháng

11

more and more

yuè lái yuè
越来越

12

even / actually / yet

lián ... dōu / yê
连...都/也

13

not even

lián ... dōu bù
连...都不

14

to trouble, trouble (umstände)

máfan
麻烦

15

I'm sorry

Duìbuqî
对不起

16

It doesnt matter. (macht nichts)

Méi guānxì.
没关系

17

relationship

guānxi
关系

18

to thank

gânxiè
感谢

19

warmly, kindly

rèqíng
热情

20

business card

míngpiàn
名片

21

catering, reception

zhāodài
招待

22

not particularly (nicht besonders)

bù zênmeyàng
不怎么样

23

to accompany someone

sòng

24

you dont need to accompany me/us

liúbù
留步

25

stay / leave behind

liú

26

step


27

to search

zhâo

28

thats my business card

zhè shì wǒde míngpiàn
这是我的名片

29

manager

jīnglǐ
经理

30

to be responsible

fùzé
负责

31

matter

shìqíng
事情

32

accountant

kuàijì
会计

33

secretary

mìshū
秘书

34

project leader

xiàngmù fùzérén
项目负责人

35

project

xiàngmù
项目

36

miss

nǚshì
女士

37

to work as

dāng

38

to help

bāng (māng)
帮忙

39

letter

xìn

40

budget

yùsuàn
预算

41

colleague

tóngshì
同事

42

to contact

liánxì
联系

43

employee

yuángōng
员工

44

salary

gōngzī
工资

45

to type

dǎzì
打字

46

costs

fèiyòng
费用

47

sales department

xiāoshòubù
销售部

48

company

gōngsī
公司

49

office

bàngōngshì
办公室

50

end of work

xiàbān
下班

51

to have a day off / to rest

xiūxi
休息