Chapter 15 Flashcards Preview

Chinese > Chapter 15 > Flashcards

Flashcards in Chapter 15 Deck (62):
0

have a good trip

yí lù shùn fēng
一路顺风

1

to have a trip / go on a trip (reisen)

lǚyóu
旅游

2

including

bāokuò
包括

3

hardsleeper

yìngwò
硬卧

4

to go to ...

qiánwǎng...
前往

5

plane

feījī
飞机

6

hotel

jiǔdiàn
酒店

7

trip back (rückreise)

fǎnhuí
返回

8

star

xīng

9

category / degree of rank


10

above

yǐshàng
以上

11

below

yǐxià
以下

12

free of charge

miǎnfèi
免费

13

international

guójì
国际

14

aviation

hángkōng
航空

15

roundtrip (flight)

shuāngfēi
双飞

16

roundtrip (flight or train/car)

láihuí
来回

17

to take off

qǐfēi
起飞

18

self-service restaurant

zìzhùcānguǎn
自助餐馆

19

colour

yánsè
颜色

20

blue

lán

21

hard seater

yìngzuò
硬座

22

soft seater

ruǎnzuò
软座

23

soft sleeper

ruǎnwò
软卧

24

economy class

jīngjìcāng
经济舱

25

economy

jīngjì
经济

26

business class

shāngwùcāng
商务舱

27

first class

tóuděngcāng
头等舱

28

class / degree of rank

děng

29

to feel good / comfortable

shūfu
舒服

30

to come in (train)

jìnzhàn
进站

31

to get in

jìn

32

schedule (bus/train)

shíkèbiǎo
时刻表

33

to start (a jouney), to take off

chūfā
出发

34

train number

chēcì
车次

35

to reach / arrive

dàodá
到达

36

passenger

chéngkè
乘客

37

means of traffic / transport

jiāotōng gōngjù
交通工具

38

traffic

jiaōtōng
交通

39

airline

hángbān
航班

40

line / number

bān

41

flight ticket

jīpiào
机票

42

to cancel / to revoke

qǔxiāo
取消

43

method

bànfǎ
办法

44

super,not bad

búcuò
不错

45

air conditioner

kōngtiáo
空调

46

afterwards

yǐhòu
以后

47

before

yǐqián
以前

48

not until

cái

49

change

gǎi

50

to bring forward (vorverlegen)

tíqián
提前

51

to give sth. back / to reverse sth.

tuì
退

52

chargeable (gebührenpflichtig)

shōufèi
收费

53

enough

gòu

54

on the way

lùshang
路上

55

to pick someone up

jiē rén
接人

56

world

shìjiè
世界

57

museum

bówùguǎn
博物馆

58

spring

chūntiān
春天

59

summer

xiàtiān
夏天

60

fall (Herbst)

qiūtiān
秋天

61

season

sìjì
四季