Chapter 6 Flashcards Preview

Chinese > Chapter 6 > Flashcards

Flashcards in Chapter 6 Deck (50):
0

Do you like eating vegetables and fruits?

Nî ài bú aì chī shūguô?
你爱不爱吃蔬果?

1

Pound

jīn

2

Kilo

gōngjīn
公斤

3

50 gramm

liâng

4

1 gramm


5

market

shìchâng
市场

6

place

châng

7

fruits

shuîguô
水果

8

vegetables

shūcài
蔬菜

9

earn money

zhuàn qián
赚钱

10

apple

píngguô
苹果

11

banana

xiāngjiāo
香蕉

12

lychee

Lìzhī
荔枝

13

cocumber

huángguā
黄瓜

14

yellow

huáng

15

broccoli

xīlánhuā
西兰花

16

tomato

fānqié/xīhóngshì
番茄/西红柿

17

pear


18

water melon

xīguā
西瓜

19

ginger

jiāng

20

garlic

dàsuàn
大蒜

21

a little

yìdiân
一点

22

i like (to)...

wô xiâng...
我想

23

to can

néng

24

to lack

quēshâo
缺少

25

less than expected

quē jīn shâo liâng
缺斤少两

26

half

bàn

27

fresh

xīnxiān
新鲜

28

sweet

tián

29

mature/ripe

shú

30

ZEW people (polite)

wèi

31

exactly

jiù

32

surely

yídìng
一定

33

nothing to thank for

bú xiè
不谢

34

slow

màn

35

Get home well!

Màn zôu!
慢走

36

to walk

zǒu

37

next time

xià cì
下次

38

next

xià

39

to eat

chīfàn
吃饭

40

to drink


41

meal

cài

42

black tea

hóngchá
红茶

43

green tea

lǜchá
绿茶

44

cooked water

kāishuî
开水

45

love

ài

46

feel

juéde
觉得

47

to work unrestless

láo kû gōng gāo
劳苦功高

48

salesman

shòuhuòyuán
售货员

49

each of them

gege dōu
个个都