Chapter 1 Flashcards Preview

Chinese > Chapter 1 > Flashcards

Flashcards in Chapter 1 Deck (33):
0

Hello!

Nî hâo!
你好!

1

You (plural)

Nîmen
你们

2

We/us

Wômen
我们

3

good

hâo

4

Pronounciation

fāyīn
发音

5

mother

māma
妈妈

6

horse


7

to rant and rave


8

very

hên

9

I'm soso.

Wo mâma hūhu.
马马虎虎

10

tiger

lǎohū
老虎

11

not


12

thank you!

xièxie
谢谢

13

They/them

Tāmen
他们/她们/它们

14

character

hànzì
汉字

15

waether

tiānqì
天气

16

Sky/Day

tiān

17

cold

lêng

18

warm


19

Attention!

Zhùyì
注意

20

Hello (telephone)

Wèi!

21

winter

dōngtiān
冬天

22

summer

xiàtiān
夏天

23

too/also


24

all

dōu

25

all of us

wômen dōu
我们都

26

busy

máng

27

to be very busy

xiāmáng
瞎忙

28

Nonsense!/Bullshit!

Xiāshuō
瞎说

29

Good bye!

Zàijiàn!
再见

30

to see

jiàn

31

to know

zhīdao
知道

32

... and you?

nǐ ne?
你呢?