Chapter 3 Flashcards Preview

Chinese > Chapter 3 > Flashcards

Flashcards in Chapter 3 Deck (56):
0

buy stuff

mâi dōngxi
买东西

1

figure

shùzì
数字

2

one


3

two

èr

4

three

sān

5

four


6

five


7

six

liù

8

seven


9

eight


10

nine

jiû

11

ten

shí

12

null

lîng
〇/零

13

100

bâi

14

1.000

qiān

15

10.000

wàn

16

mobile phone

shôujī
手机

17

hand

shôu

18

(telephone) number

hàomâ
号码

19

how much

duōshao
多少

20

much

duō

21

few

shâo

22

money

qián

23

talk credit

huàfèi
话费

24

cell phone case

shôujībāo
手机包

25

bag

bāo

26

wallet

qiánbāo
钱包

27

0,1 yuan/kuài

jiâo/máo
角/毛

28

0,01 yuán/kuài

fën

29

expensive

guì

30

too expensive

tài guì
太贵

31

not very

bú tài
不太

32

buy

mâi

33

sell

mài

34

thing/stuff

dōngxi
东西

35

east

dōng

36

west


西

37

north

bêi

38

south

nán

39

to want

yào

40

cheap

piányi
便宜

41

this way, like this

zhème
这么

42

Buy one, get one free

Mǎi yī, sòng yī
买一送一

43

to gift

sòng

44

France

fâguó
法国

45

price

jiàgé
价格

46

low (price)


47

Euro

Ōuyuán
欧元

48

valuable

zhíqián
值钱

49

to be worthy

zhí

50

you (formal)

nín

51

please say it again

Qîng zài shuō yí biàn.
请再说一遍

52

to say/ to speak

shuōhuà
说话

53

once

yí biàn
一遍

54

change/swap

huàn

55

bank

yínháng
银行