Chapter 7 Flashcards Preview

Chinese > Chapter 7 > Flashcards

Flashcards in Chapter 7 Deck (57):
0

I present to you todays schedule

Shuō yíxià jīntiān de ānpài.
我说一下今天的安排。

1

(duration of) time

shíjiān
时间

2

calender

yuèlì
月历

3

year

nián

4

month

yuè

5

day

rì/tian
日/天

6

week

zhōu/xīngqǐ
周/星期

7

monday

zhōuyī
周一

8

full hour

diân

9

midday

zhōngwû
中午

10

evening

wânshang
晚上

11

morning

zâoshang
早上

12

early

zâo

13

late

wân

14

dinner

wânfan
晚饭

15

breakfast

zâofàn
早饭

16

lunch

wûfàn
午饭

17

next week

xià ge xīngqī/xià zhōu
下个星期/下周

18

last week

shàng ge xīngqī/shàng zhōu
上个星期/上周

19

quarter of an hour (measure word)

kè (zhōng)
刻钟

20

all

dàjiā
大家

21

dumplings

jiâozi
饺子

22

say, inform

gàosu
告诉

23

how (question word)

duō

24

year of age

suì

25

to leave a message

liúyán
留言

26

but

kêshì/dànshì
可是/但是

27

nobody goes without seeing the other

Bú jiàn bú sàn.
不见不散

28

time of day

zhōng (diân)
钟点

29

Afternoon

xiàwû
下午

30

minute

fēn

31

forenoon

shàngwû
上午

32

before (time), to lack

chà

33

get up (bed)

qîchuáng
起床

34

bed

chuáng

35

start work, have work

shàngbān
上班

36

watch TV

kàn diànshì
看电视

37

TV

diànshì
电视

38

to shower, to bath

xîzâo
洗澡

39

to sleep

shuìjiào
睡觉

40

machine (measure word)

tái

41

to plan

ānpái
安排

42

north

bêi

43

emperors palace

gùgōng
故宫

44

Shanghai

shànghâi
上海

45

Bund (Shanghai)

wàitān
外滩

46

to go (to)


47

to visit / to sightsee

cānguān
参观

48

to visit sb.

qù kàn
去看

49

day / number

hào

50

city

chéngshì
城市

51

center

zhōngxīn
中心

52

seafruits

hâixiān
海鲜

53

can/may

kêyî
可以

54

to return

huílái
回来

55

sunday

xīngqīrì/xīngqītiān/zhōurì
星期日/星期天/周日

56

Peking

běijīng
北京