Class 4 - Sports Flashcards Preview

Curso chino > Class 4 - Sports > Flashcards

Flashcards in Class 4 - Sports Deck (34)
Loading flashcards...
1

kick

2

hit

3

Sports

yùn dòng

4

Exercise for body

duànliàn

5

Gym

Jiàn shen fáng

6

body

shēn

7

To run

pǎobù

8

take a walk; go for a walk; go for a stroll

sànbù

9

Walk

zöu là

10

Yoga

yú jia

11

Futbol

zú qíu

12

Basket

Lán qíu

13

Pool (snooker)

Tái qíu

14

Volleyball

pái qíu

15

Baseball

Bàng qíu

16

Golf

Gao ër fa qíu

17

Bowling

Bäo líng qíu

18

Ping Pong

Ping pang qíu

19

Badmington

yü mao qíu

20

Swiming

yóu yöng

21

Hicking

pan yán

22

Climbing

pá shan

23

Squash

bì qíu

24

Gymnastics

Tï cao

25

Salto (diving)

Tiào shuï

26

Hokey

Qu gùn qíu

27

Tenis

Wäng qíu

28

Ice Skating

Bïng qíu

29

Skating

Húa Bing

30

Esquiar

Húa Xuë