Class 6 - Where? Flashcards Preview

Curso chino > Class 6 - Where? > Flashcards

Flashcards in Class 6 - Where? Deck (38)
Loading flashcards...
1

Where?

Nâ lî

2

There / Allí

Nà Li

3

In Front

Qián miàn

4

Behind

Hou miàn

5

Left / a la izquierda

Zuô miàn / biàn

6

Right / a la derecha

Yòu miàn

7

On top / Encima

Shang miàn

8

Under / Debajo

Xià miàn

9

In the middle / en medio

Zhong jiān

10

Inside

Lî miàn

11

Outside

Wài miàn

12

Beside

Pàng biān

13

Want / miss / think

Xiâng

14

Want / order / need

Yào

15

What place

Shen me dì Fāng

16

Tomorrow after eating an apple I go to school

Mingtian wô chī le yi ge píng guò qù xué xiaò

17

40* C

Si Shi dù

18

Fever

Fā shāo

19

Boiled

Zhû

20

Fried

Châo

21

Deep Fried

Zhá

22

Steamed

Zhēng

23

Pan fried

Jiān

24

Huevo con tomate

Xi hong Xi chao jī dàn

25

Eggplant tasting like fish

Yú xiāng qié zi

26

Green Pepper with Tomato

qīng jiāo tü dòu sī

27

meat with fish flavor

yú xiang ròu sī

28

Roast Duck

Kâo yā

29

Pincho carne cordero

Yáng ròu chuàn

30

Seasoned / masala

tiáo liào