Class 3 - Animals Flashcards Preview

Curso chino > Class 3 - Animals > Flashcards

Flashcards in Class 3 - Animals Deck (64)
Loading flashcards...
1

Animal

Dòng Wù

2

Cow

Niú

3

Pork

zhū

4

Chicken

5

Sheep

Yáng

6

Goose

é

7

Duck

8

Dog

gǒu

9

Panda

xióng māo

10

Tiger

lǎo hǔ

11

Elephant

Dà Xiàng

12

Bird

niǎo

13

Fish

14

Mouse

lǎo·shǔ

15

Rabbit

Tù zi

16

Donkey

17

Horse

18

Dolphin

hǎitún

19

Monkey

Hóuzi

20

Flies

cāngying

21

Cucaracha

zhāng láng

22

Insect

Chóng

23

Dragon

Lóng

24

Mosquito

Wén Zi

25

Free Time

Kòng

26

Do you have time?

Ni yǒu shí jiàn ma?

27

Do you have free time?

Ni yǒu Kòng ma?

28

Time

Shí Jiàn

29

Heaven/Sky

Tián

30

God (Chinese)

Shén