Class 7.2 - Book ch7 - Do you like xialongbao? Flashcards Preview

Curso chino > Class 7.2 - Book ch7 - Do you like xialongbao? > Flashcards

Flashcards in Class 7.2 - Book ch7 - Do you like xialongbao? Deck (21)
Loading flashcards...
1

to like

xîhuan

2

it's too..

tài ........ le

3

Delicious

hâo chī

4

bowl

wân

5

Sir, Mister

xiānsheng

6

please, wait a while

qîng shāo dêng

7

Red Tea

Hong cha

8

flower tea

Huā cha

9

Red Colour

Hong sè

10

Blue Colour

Lan sè

11

Purple

Zî sè

12

Clear Blue Colour

qiân lán sè

13

Dark Blue Colour

Shēn lan sè

14

Brown Colour

Zōng sè

15

Clothes Size

Chîcùn

16

XL size

Jiā dà hào

17

L size

dà hào

18

M size

zhōng hào

19

S size

xiâo hào

20

Shoes size 42

xiezi 42 mâ

21

Entertaining

háowán