Class 2 - House Flashcards Preview

Curso chino > Class 2 - House > Flashcards

Flashcards in Class 2 - House Deck (77)
Loading flashcards...
1

Building

Fáng zi

2

family

jia

3

kitchen

chú fáng

4

toilet

xǐshǒujiān

5

room

fángjiān

6

Bedroom

wò shì

7

Living Room

kètīng

8

Balcony

Yáng Tái

9

Door

Mén

10

Windows

chuānghu

11

Bed

chuáng

12

Bedside Table

chuángtóuguì

13

Wardrobe

Dà yi guí

14

Sofa

shāfā

15

Tea Table

chájī

16

Table

zhuōzi

17

Chair

yǐzi

18

where

nǎr li

19

to have

yǒu

20

Where is the toilet?

xǐshǒujiān zhai nǎ Li?

21

Please, where is the bathroom?

Qing wen, nar li yǒu xi shou jian?

22

Take out one cloth

ná chū yifu

23

Air Conditioner AC

kōngtiáo

24

PC

diànnǎo

25

Telephone

diànhuà

26

TV

diànshì

27

Refrigerator

(dian) bīngxiāng

28

Mobile Phone

shǒujī

29

Washing Machine

xǐ yī jī

30

Dish Washing Machine

xǐ wǎn jī