Class 3.2 - Book ch4 - do you have time? Flashcards Preview

Curso chino > Class 3.2 - Book ch4 - do you have time? > Flashcards

Flashcards in Class 3.2 - Book ch4 - do you have time? Deck (59)
Loading flashcards...
1

Madrugada

yèli

2

o'clock

diǎn

3

minute

fēn

4

1/2 hour

bàn

5

15min

yí kè

6

What time is it?

Xiàn zài jǐ diǎn?

7

8:45 (9 menos cuarto)

9 diǎn chà 1 kè

8

Going Home

Huí jia

9

Start Work

Shàng bān

10

Finish Work

xiàbān

11

time

Shí Jián

12

Morning 6:9 am

zāo shang

13

Morning 9:12pm

shǎngwu

14

Afternoon 12:2 pm

zhōngwǔ

15

Afternoon 2:7 pm

xiàwǔ

16

night 7:12 pm

wǎnshang

17

a pair

shuāng

18

a pair of shoes

shuāng xié zi

19

zapatos

xié zi

20

every day

měitiān

21

I came before

wǒ lái yǐqián

22

Shop

Shang dián

23

Birthday

Sheng rì

24

which day is today?

jīntiān jǐ hào?

25

which month?

jǐ yuè?

26

which year?

jǐ nián?

27

To wish

zhù

28

Today

jīntiān

29

busy

máng

30

time

shíjian