Class 4.2 - Book ch5 - I will work overtime on sunday Flashcards Preview

Curso chino > Class 4.2 - Book ch5 - I will work overtime on sunday > Flashcards

Flashcards in Class 4.2 - Book ch5 - I will work overtime on sunday Deck (22)
Loading flashcards...
1


RA_image_thumbest


Xiu xi

2


Reach Home


Dào Jia

3


Take Shower


Xï zäo

4


One Hour


Xiäo Shï

5


Rest One Hour


Xiū xi yi ge xiǎo shi

6


Sometimes


yǒu shí hou

7


Who


Shuí

8


From 11 to 12


Cōng 11 diǎn daò 12 diǎn

9


What are you doing from 11 to 12?


Cōng 11 diǎn daò 12 diǎn ni zhuo shén me?

10


Internet


Shàng wǎng

11


Supermarket


chāo shì

12

Go to Street

Shàng jiē

13


Go to Supermarket


Shàng Chāo Shì

14

Look for

zhǎo

15


Noble, Respectful, expensive


guì

16


surname


xìng

17


What is your surname?


Nín guì xing?

18


a short while


yíxiàr

19


Please


qǐng

20


To wait


děng

21


Cinema


diànyǐnguyuàn

22


Movie


diànyǐng