Class 8 - serious words! Flashcards Preview

Curso chino > Class 8 - serious words! > Flashcards

Flashcards in Class 8 - serious words! Deck (26)
Loading flashcards...
1

Air

Kong qì

2

Education

Jiào yù

3

Business

Shēng yì

4

People

Rén min

5

20%

Bâi fēn zhī

6

Reduce 20%

Diē le 20%

7

Not fair

Bù gong píng

8

Opportunity

Jī huì

9

Relationship

Guān xi

10

Hability

Néng Li

11

Enviroment

Huán jìng

12

Clients

Kè hù

13

Food/meal

shí pín

14

work overtime

jiābān

15

very thisty

kê sî le

16

very hungry

è sî le

17

very cold

lang sî le

18

very bad

huài sî le

19

I know

wô zhī daò

20

snack

yè xiao

21

used to

xíguàn

22

get a gold

gânmào

23

Serious

Yàojîn

24

Work

gōngzuò

25

help

bāng

26

doesnt matter

méi shir