Dyreværnslovgivning Flashcards Preview

1HF Lovgivning og Organisation > Dyreværnslovgivning > Flashcards

Flashcards in Dyreværnslovgivning Deck (41):
1

Hvilket ministerium hører dyreværnsloven under i Danmark?

Miljø- og fødevareministeriet

2

Giv et eksempel på en ”rammeparagraf”

§6: Paragraf om æglægning. Man skal altså ind og læse betingelser til paragraffen

3

Giv et eksempel på en paragraf med klare regler.

§1 i dyreværnsloven:
Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

4

Hvilke dyr er omfattet af dyreværnslovens bestemmelser? (Da dette ikke er tydeligt defineret i loven, må I godt prøve at komme med en forklaring).

Dyreværnsloven omhandler ”dyr” = alle dyr, som er i menneskers varetægt.

(Produktionsdyr (honningsbier), husdyr, fredede- og truede dyrearter)
(Lige så snart man er på jagt er det jagtloven, der gælder)

5

Hvilke dyr(egrupper) er omfattet af dyreværnslovens bestemmelser i Norge? (8 stk)

Pattedyr
Fugle
Fisk
Reptiler
Amfibier (krybdyr)
Tifodskrebs
Blæksprutter
Honningbier

6

Hvordan skal dyreholdere behandle dyr?

Dyrene skal behandles efter dyreværnsloven §1 og §2

7

Hvor tit skal dyr tilses?

Alle dyr skal tilses dagligt

8

Hvor tit skal dyr på græs tilses?

Kun jævnligt

9

Hvor tit skal produktionsdyr tilses af dyrlæge?

Minimum 1 gang årligt

10

Hvilke retningslinjer findes for sikring af udegående dyr mod vind og vejr?
(5 ting)

Dyrene skal:
- Have kraftig, tæt hårlag/fjerdragt
- Være i godt huld. Supplerende foder, så huld opretholdes
- Skal have adgang til drikkevand
- Adgang til passende græsareal
- Adgang til stort læskur el. lign. med tørt underlag, hvor alle dyr kan være samtidig

11

Hvorfor er det ikke tilladt at producere foie gras i Danmark?

Det strider imod dyreværnsloven

§5: Dyr må ikke tvangsfodres, med mindre det er påkrævet for at behandle mod sygdom

12

I hvilke situationer må dyr skydes, og hvornår må de ikke?

Dyr må gerne skydes, når de er omfattet jagtloven

For eksempel: Når fasaner er i bur, er de omfattes dyreværnsloven, men lige så snart de slippes fri til jagt, omfattes de af jagtloven

13

Hvilken lov går militærets brug af grise ind under?

Forsøgsdyrsloven

14

Hvordan er reglerne ang. nedskydning af levende dyr i konkurrencer?

§9 i Dyrevelfærdsloven: Ved underholdning og konkurrencer må dyr ikke nedskydes
Fx. duer er blevet erstattet af lerduer

15

Det er forbudt at holde farlige og frygtskabende dyr. Nævn eksempler på nogle dyr, som man kan forestille sig, er ulovlige?

Kloakdyr, pungdyr, insektædere, kauganer, flagermus mm.
(Den komplette liste ligger på retsinformation.dk)

16

Må ørekuperede hunde deltage i konkurrencer?
Må halekuperede?

Både øre- og halekuperede hunde er forbudte i udstillinger mm. undtaget ruhåret hønsehund

17

Hvordan skal dyr aflives?

Den, der vil have et dyr aflivet, skal sørge for at det foregår så hurtigt og smertefrit som muligt.
Drukning er ikke tilladt

18

Operative indgreb er normalt forbeholdt dyrlæger.
Nævn et eksempel på et indgreb med "uvæsentlig smerte af forbigående beskaffenhed", der må foretages af andre.

Hvis koen har trommesyge, hvor den ikke kan komme af med luften og bliver større og større, må landmanden gerne tage en trocar (hult søm) og stikke i et bestemt sted og så ringe til dyrlægen, som skal give yderligere behandling

19

Hvad står der i loven om kosmetiske indgreb på dyr, og hvad kan et kosmetisk indgreb f.x. være?

§14 stk. 2:
Indgreb, der har til formål at ændre dyrets udseende, må ikke foretages!

Eksempel: Kupering af ører eller tatoveringer andre steder end ørerne

20

Erhvervsmæssige dyrehold/handel med dyr og opdræt af dyr kræver tilladelse fra fødevarerstyrelsen. Giv eksempler på sådanne virksomheder (ikke landbrugsdyr)
(3 ting)

- Dyrehandlere
- Dyrepensioner
- Dyreinternater

21

Må en dyrehandler sælge en hamster til to små piger, som går i 3. klasse og som er gået forbi dyrehandelen på vej hjem fra skole?

§19:
Dyr må kun overdraget til børn under 16 år, hvis forældremyndigheden samtykker

22

Hvem har anmelderpligt i DK og NO ved overtrædelse af dyreværnsloven, og hvilken type overtrædelser skal der være tale om?

I DK:
§20: Dyrlægen har anmelderpligt ved grove overtrædelser af dyreværnsloven. Dyrlægen er den eneste, som bliver straffet, hvis vedkommende ikke anmelder!

I NO:
Alle har ret til hjælpepligt. Man skal altså gøre noget, hvis man ser noget

23

Hvornår må en dyrlæge aflive et dyr imod ejerens vilje?

§20 stk. 2 og 3
Hvis et sygt dyr kommer ind på klinikken og er uhelbredeligt syg og som lider, må dyrlægen aflive dyrets straks, hvis ejer ikke efterkommer opfordring om aflivning

24

Hvem har ret til at inspicere dyrehold uden retskendelse?

§24:
Politiet og evt. sagkyndig (for eksempel dyreværnet og/eller dyrlæge)

25

Hvor gammel skal man være, for at man selv drages til ansvar i forhold til dyreværnsloven?

Når man er fyldt 15 år, går man under den kriminelle lavalder, så det vil sige at man skal være fyldt 15 år, men man skal være 16 år, for at tage sig af et dyr

26

Hvad gælder overordnet om halekupering af dyr?

§1: Dyr må kun halekuperes, hvis det konkret er påkrævet af det veterinære hensyn.
Dyret bedøves inden kupering foretages

Der er undtagelser for produktionsdyr

27

Hvornår skal halekupering for pattegrise og lam foregå?

Pattegrise: Inden for 2.-4. levedøgn

Lam: Inden for 2.-7. levedøgn

28

Hvem må halekupere pattegrise?

Det må dyrlægen, eller en person, der er uddannet heri

29

Hvornår må pattegrise halekuperes?

§4:
Halekupering af svin må ikke ske rutinemæssigt.

Stk. 2:
Det må kun ske, hvis der er dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på haler som følge af, at kuperingen ikke er foretaget

30

Hvilke dyr må kastreres af producent/landmand/ejer/medhjælper, og hvor gamle skal dyrene være?

Lam og gedekid, hvis det sker inden for dyrets første 4 leveuger, hvis en dyrlæge forinden har lagt bedøvelse

Pattegrise må kastreres af person, der enten er uddannet i det, eller har erfaring med det med passende midler og under hygiejniske forhold, inden for 2-7 dage uden bedøvelse

Kalve må kastreres inden deres 4. levedøgn

31

Hvilke acceptable grunde kan der være for at dyrlægen må amputere ulvekløer og vildtkløer?

§14:
Dyrlægen må gerne fjerne ulvekløer og vildtkløer, hvis disse er skadet eller hvis det har til stor gene for hunden. Det skal dyrlægen vurdere inden

32

Hvilke acceptable grunde kan der være for at dyrlægen må fjerne en analkirtel?

Hvis der er gået alvorlig betændelse i en kirtel, må dyrlægen gerne fjerne den, hvis det bliver vurderet dertil

33

Hvilke acceptable grunde kan der være for at dyrlægen må fjerne stemmebåndet?

Fjernelse af stemmebånd må måske(!) ske, hvis hunden har kræft og/eller har store polypper, så hunden ikke kan synke. Dyrlægevurdering først

34

Hvilke hunde må halekuperes i Danmark? (5 racer)

Hvalpe af stambogsførte forældredyr af følgende racer:
- Ruhåret hønsehund
- Korthåret hønsehund
- Weimaraner
- Vizla
- Breton

35

Hvem må halekupere hunde i Danmark?

Kun dyrlægen

36

Hvilke former for halsbånd til dyr er forbudte?

1. Elektriske halsbånd
2. Halsbånd med spidse og skarpe pigge over 8 mm. på indersiden

(Det er desuden forbudt at reklamere for ovenstående)

37

Hvilket kursus kan man tilmelde sig i Norge, hvor de gør brug af ulovlige halsbånd?

Strøm-kursus, hvor hunden får elektrisk halsbånd på, som betjenes af en autoriseret, for at afvænne hunden til at gå på fritgående husdyr

38

Hvilke halsbånd er tilladte til hunde?
(2 typer)

Halsbånd med en fast lukning eller med en glidelukning, der har en selvudløsende stramningseffekt
(Disse halsbånd må gerne være udstyret med stumpe metalombøjninger eller tapper, der dog højst må have en længde på 8 mm)

Kvælerhalsbånd er tilladte, da det er med glidelukning

39

Hvem må aflive hunde, katte, heste og kvæg?

§6:
Dyrlæge, slagter, personer med jagttegn, eller andre personer, som har modtaget uddannelse omkring aflivning

40

Hvem må aflive nyfødte killinger og hundehvalpe?

Det må alle over 14 år, hvis der sker i tilslutning til fødslen og ikke senere end en uge efter fødslen i overensstemmelse med Dyreværnslovens §1
§13 stk. 2: Drukning må ikke finde sted!

41

Hvornår må hvalpe af racen Ruhåret Hønsehund senest få kuperet halerne?
Hvem må gøre det?
Hvad hvis hvalpene er ældre?

Hvalpene skal senest være 4 dage gamle, for at de kan få kuperet halerne

Det er kun dyrlægen!

Hvis hvalpene er over 4 dage gamle, må de ikke halekuperes. Så skal de have deres hale altid, jo mindre at den bliver til gene for dyret (dyrlæge vurderer)