Elver og rennende vann Flashcards Preview

Geov101-V2016 > Elver og rennende vann > Flashcards

Flashcards in Elver og rennende vann Deck (24)
Loading flashcards...
1

Kva sju forskjellige dreneringsystemer kan et elvesystem ha?

1: Dendrittisk (trestruktur)
2: Rektangulær (Berggrunnstruktur)
3: (trellis) Gitterstruktur.
4: Radial (avrenning fra en fjelltopp)
5: Ringformet ( annular)
6: paralell (bratte skråninger)
7: Forstyrret (ingen klare mønster)

2

Kva er kontinental divide?

Det er kontinental vannskille. Det skiller vassdrag som renn ut i to forskjellige verdshav.

3

Kva er vannføringa?

Det er vomum vatn pr tidsenhet som passerar eit tverrsnitt i eit vassdrag.

4

Er vannhastigheita i ei elv uniform?

Nei, den variar i elveprofiet på grunn av friksjon mot elvekant og bunn.

5

Kvar i elva er hastigheita høgast?

I rette elvekanalar er hastigheita høgast midt i elva.

6

Kva er vått perimeter?

Det er området der vann berører kanalveggane.

7

Er det samanheng mellom vått perimeter og hastighetia til ei elv.

Jo større det våte perimeteret er, jo lavare er hastigheita. Derfor er grunne breie elvekanalar treigare enn djupe kanalar.

8

På kva måtar eroderer elver?

Abrasjon, skuring, brekking og løfting og oppløsing.

9

Kva er årsaken til at elver kan danne trappelignande landskap i kanjoner?

Det er fordi dei ulike laga som elva eroderar i kan ha ulik resistans mot erosjon.

10

På kva tre måtar transporterar elver materiale?

1: Som bunntransport (rulling, spretting og glidning)
2: I susmepnsjon (partikler som holder seg svevende)
3: Som oppløste stoffer (ioner).

11

Kva seier kompetansen til ei elv oss om?

Den angir den maksimale klastestørrelsen ei elv kan transportere

12

Kva seier kapasiteten til ei elv oss noko om?

Maksimalt sedimentvolum ei elv kan transportere.

13

Kva kallar vi dei tre forskjellige avsettingane ei elv kan avsette?

Alluviale, flruviale eller elveavsettinger.

14

Kva kallar vi det lavaste nivået ei elv kan erodere til?

Erosjonsbasis

15

Nevn eksempel på lokalt erosjonsbasis?

Innsjøar.

16

Kva er det som kan endre erosjonsbasis?

Endringar i havnivå (eustasis) og landheving/senking(isostasi)

17

Kva er ein agnordal?

Det er dalfører som har ei retnng som er nær motsatt av dagens hovedddal.

18

Kva typer fluviale delta har vi ?

Elve-delta, alluvialt delta, skred delta, forgreina delta.

19

Kva typar ikkje avluviale delta har vi ?

Pyroklastisk delta, lava delta.

20

Dei fleste delta er delt inn i tre seksjonar, kva er desse?

Skrålag, topplag og bunnlag.

21

Kva vinkel kan skrålaga i eit delta ha?

Vinkel på mellom 5 og 25 grader.

22

Kva er det som bestemm sammensetninga til topplaget?

Det er skiftande forgreina elveløp.

23

Kva er samansetninga til botnlaget?

Silt og leire.

24

kva er det som er avgjærande for kor bratt vinkelen er på skrålaga i eit delta?

Det er kornstørrelsen på sedimenta. Jo finare sediment jo brattare blir vinkelen.