Geologisk tid Flashcards Preview

Geov101-V2016 > Geologisk tid > Flashcards

Flashcards in Geologisk tid Deck (32)
Loading flashcards...
1

Hvor gammel er jorden?

4.57 milliarder år gammel.

2

Kven kom opp med sitatet "The present is the key to the past" ?

Det var James Hutton.

3

Kva baserar relativ aldersdatering seg på?

At ein setter alderen på geologiske hendelsar ut ifrå når denne hendelsen fann sted i forhold til andre geologiske hendelsar. "før - etter datering"

4

Kva for 7 prinsipp blir brukt for å bestemme relativ alder?

1: Aktualitetsprinsippet.
2: Opprinnelig horisontalitet.
3: Superposisjon
4: Lateral kontinuitet
5: Kryssende relasjoner
6: Steikte kontakter
7: Inneslutninger

5

Kva går aktualitetsprinsippet ut på?

Det går ut på at geologiske prosessar som verkar i dag er dei samme som har virka i fortida.

6

Kva går prinsippet om opprinnelig horisontalitet ut på?

At ein går ut ifrå at sedimentære lag ein gang har blitt avsatt horisontalt, og at skråstillte lag derfor kan indikere at det har vore deformasjon i jordskorpa.

7

Kva går prinsippet om superposisjon ut på?

Det går ut på at i ein ikkje deformert sekvens vil overliggande lag alltid være eldre enn det som ligg under.

8

Kva går prinsippet om lateral koninuitet ut på?

At ein kan sjå igjen lag på begge sider av ein elvedal.

9

Kva er inkonformitetar?

Det er grenseflater sm representerer et skille mellom yngre sedimenter fra mykje eldre lag.

10

Kva tre typar inkonformitetar har vi?

1: Vinkeldiskodans
2: Ikke konformitet
3: Diskonformitet

11

Korleis ser vinkeldiskodans ut?

Vi har foldede, eller tiltede lag, som har blitt erodert. Så har det blitt avsatt nye lag oppå dette igjen.

12

Korleis ser ikkekonformitet ut?

Det er vulkanske eller metamorfe bergarter som har blitt erodert ned og overlagra av sedimentære bergartar igjen.

13

Kva er diskonformitet?

Det er grense mellom sedimentære bergartar som definerar eit opphold i sedimentasjonen.

14

Kva kriterier må til for å få danna fossiler?

1: Anoksisk miljø
2: Rask begraving
3: Organismer må ha harde bestanddeler.

15

Kva kaller vi fossiler som er bevart i sin heilheit?

Heilheitsfossiler, eller body fossils.

16

Kva kaller vi fossiler som ikke er rester etter planter og dyr, men heller tegn på deres virksomhet?

Det er sporfossiler.

17

Kva er kjemiske fossiler?

Det er restar etter komplekse organiske forbindelser som har blitt bevart i fossilet etter det har dødd.

18

Tre plassar i norge vi kan finne fossiler?

Trondheimsfeltet, oslofeltet og i dei sedimentære lagrekkene på svalbard

19

Nevn eksempel på encellede fossiler:

Foraminifera og dinoflagelater.

20

Kor mange forskjellige foraminifera arter har vi i dag?

4000 nålevande arter.

21

Kva skjedde i overgangen perm trias og krit/tertiær?

Det var massedødshendelsar, som førte til store endringar i artsmangfoldet.

22

Kva fem hovedårsaker fører til massedød?

1: Globale klimaendringar.
2: Tektonisk aktivitet.
3: Meteorittnedslag.
4: Store vulkanutbrudd.
5: Nye artar som oppstår og utkonkurerar andre.

23

Kva er eit ledefossil, eller indeksfosil?

Det er ein art som har eksistert i ein kort tidsperiode og derfor er typisk for ein spesiell geologisk tidsalder.

24

Kva fire metodar kan vi benytte for å bestemme absolutt alder på sedimenter?

1: Isotopdatering
2: Sesongvariasjoner. 3: Magnetostratigrafi.
4: Fission track.

25

Kva er ein isotop?

Det er eit grunnstoff som har den egenskapen at de kan ha ulikt antall nøytroner i atomkjerna.

26

Kva fem foreldre/datterisotoper blir mest brukt for datering av bergarter?

1: Samarium/neodymium.
2: Rubidium/Strontium
3: Uran/bly
4: Kalium/argon
5: Uran/bly (forskjellige uran isotopar)

27

Kva er dendrokronolgi ?

Det er datering av sesongvariasjoner i vekstrate i treringer.

28

Kva grupperingar er den geologiske søyla delt inn i ?

Eon, æra, perioder, og epoker.

29

Kor lenge varar ein Eon?

100 vis til 1000 vis av millioner av år.

30

Kor lenge varar ein æra?

65 til 100 vis av millioner av år.