EMOTIONELL OCH SOCIAL UTVECKLINGEN Flashcards Preview

Barns lärande och växande > EMOTIONELL OCH SOCIAL UTVECKLINGEN > Flashcards

Flashcards in EMOTIONELL OCH SOCIAL UTVECKLINGEN Deck (8):
1

EMOTIONELL OCH SOCIALL UTVECKLINGEN

den emotionella utvecklingen handlar om utvecklingen av våra känslor och vår personlighet

Den sociala utvecklingen handlar om hur Vi utvecklar vår förmåga att samspela med omgivningen

2

IDENTITET

identitet är personens inre kärna, dess unika egenskaper och allt det som skiljer den från andra människor

3

SJÄLVBILD

självbild är personens bild av sig själv och sin identitet ---positiv och negativ självbild
-Vår självbild utvecklas i samspel med omgivningen - det är genom omgivningen vi får respons på de vi är
i form av:

1)BEMÖTANDE=ett barn som är älskat och uppskattat för den det är vågar vara sig själv
-det kan tryggt utveckla sin identitet utan att behöva oroa sig för att ine duga

2)REAKTIONER=när barnet får reaktioner på sitt beetende, positiva eller negativa, påverkar det dess identitet och syn på sig själv

3)JÄMFÖRELSER= barn börjar tidigt jämföra sig med varandra
-genom att jämföra får vi en uppfattning om hur våra egenskaper och förmågor ser ut i förhållande till andras

4

SJÄLVFÖRTROENDE

personens tro på den egna förmågan

5

SJÄLVKÄNSLA

personens bedömmning och värdering av sig själv

6

Vad är könssocialisation?

Den process som gör att barn fostras in i sina könsroller.

7

Vad är språklig medvetenhet?

Förmåga att reflektera kring språket och upptäcka dess olika beståndsdelar

8

Pa vilket sätt kan bra eller daligt självförtroende/självkänsla utvecklas i en god eller ond cirkel

Med bra självkänsla vågar man mer och har därför fler chanser och tillfällen att lyckas. Med dålig självkänsla vågar man mindre och har färre möjligheter att lyckas. Likadant med självförtroendet.