ERIK H. ERIKSON Flashcards Preview

Barns lärande och växande > ERIK H. ERIKSON > Flashcards

Flashcards in ERIK H. ERIKSON Deck (12):
1

Erik Homburger Erikson

Erik Homburger Erikson (1902-1994) var en av Freuds lärjungar och hans teorier om den psykosociala utvecklingen är till stor del inspirerade av Freuds teorier. Liksom Freud delade Erikson in utvecklingen i olika stadier, men till skillnad från Freud fortsätter Eriksons faser livet ut. Erikson lade inte heller någon särskild fokus på de sexuella drifterna, utan koncentrerade sig mer på vilka psykosociala områden som är viktiga under de olika stadierna.

2

Existentiella kriser

"naturliga"
Enligt Erikson sker viktiga delar av individens psykosociala utveckling genom bearbetningen av existentiella kriser. En existentiell kris är egentligen ingen kris, utan snarare en kritisk period i utvecklingen. Varje individ tar sig igenom krisen på olika sätt. Hur krisen hanteras och hur slutresultatet blir kommer sedan att påverka individens personlighet. Krisen är alltså en möjlighet för individen att gå vidare i utvecklingen och den sker när individen är särskilt sårbar och påverkbar.

3

Eriksons utvecklingsstadier

Eriksons utvecklingsstadier
Eriksons åtta faser sträcker sig ända från födseln till livets slut. Varje stadie innehåller en existentiell kris som individen ska ta sig igenom för att gå vidare i utvecklingen.

4

Spädbarnsperioden (0-1 år): Tillit -misstro

Helt beroende av omgivningen

Kris: tillit/misstro

Positiv lösning: Förtroende, grundtrygghet

Negativ lösning: svårt med relationer, svårt att lita på

5

Småbarnsperioden (2-3 år): Autonomi-skam och tvivel

Kan skilja p´sig själv mamma, "kan själv", "nej".

Kris: självständighet/trivel

Positiv lösning: Identitetetstrygg

Negativ lösning: Ösäker på egna möjligheter

6

Förskoleåldern (4-5år):Initiativ -skuld

Upplever skillnaden mellan människa, skillander mellan könen

Kris: Initiativ/skuld

Positiv lösning: för vara med i gruppen, "jag duger", samvete utvecklas

Negativ lösning: Skuldkänslor

7

Skolåldern(6-12år):Produktivitet-mindervärde

Börjar skolan, man jämför

Kris: Produktiv, mindrevärdig

Postitiv lösning: Duktig i skolan, samtidigt respekt för andra

Negativ lösning: Jämföra för mycket, dåligt självförtroende

8

Tonåren (13-18år): Identitet-identitetsförvirrig

Bryta från föräldrar, bli en egen person

Kris: Identitet/identitetskris

Positiv lösning: Hittar sin ID

Negativ lösning: sökande, söker fel väger

9

Tidig vuxenålder (20-40år): Närhet-isolering

Familj, arbete, förväntningar

Kris: närhet, isolering

Positiv lösning: trygg i relationen, trygg i sig själv

Negativ lösning: svårt att hitta partner, ofta konflikter

10

Medelålder (40-60år): Generativitet-stagnation

Medelåldeerskris, vem är jag nu?

Kris: utvekling, stagnation

Positiv lösning: fortsätta utmaningar, trygg livssituation

Negativ lösning: missnöje med sig själv och situationen

11

Ålderdom (60 år och uppåt): Integritet-förtvivlan

fysisk förändras, pensionär, slutar jobba

Kris: integritet, förtvivlan

Positiv lösning: nöjd med livet, hittat sina roller

Negativ lösning: bitterhet, frustration, utan betydelse

12

Kriser kan vara:

1. EXTENSIEL
2.TRAUMATISK=ex. dödsfall, övergrepp, krig, skilmässa, samhällsförändringar=plötsliga händelser