BEHAVIORISTISKA TEORIER Flashcards Preview

Barns lärande och växande > BEHAVIORISTISKA TEORIER > Flashcards

Flashcards in BEHAVIORISTISKA TEORIER Deck (9):
1

Behaviorismen

Behaviorismen är en kontroversiell teori som haft olika stort genomslag under olika perioder. Grundläggande i det behavioristiska synsättet är att människan utvecklas genom positiv och negativ förstärkning från omgivningen. Det lilla barnet är som en lerklump som kan formas till vad som helst. Behaviorismen är alltså raka motsatsen till alla biologiska perspektiv.

2

Betingning

Betingning handlar om att lära in ett beteende genom att koppla ihop vissa yttre stimuli (ljud/ord, bilder, lukter etc.) med vissa reaktioner. Betingning används bland annat när man dresserar hundar. Säg till exempel att du vill lära hunden sitta när du säger ”sitt”.

1.) Du säger sitt och håller en godisbit ovanför hundens huvudet
2.) Hunden sätter sig ner, eventuellt hjälpt av att du trycker ner dess bakdel mot golvet
3.) Hunden får en godisbit och beröm

Enligt behaviorismen kan betingning användas även för människor. Barn som belönas för ett beteende och bestraffas för ett annat lär sig snabbt vad som ger det trevligaste resultatet. Kritiken säger att detta faktiskt inte lär barnet vad som är rätt och fel, bara vad konsekvenserna blir av ett visst beteende.

3

WATSON

Watson John B. Watson (1878-1948) var den som grundlade behaviorismen. Han ansåg att psykologin var för ovetenskaplig, eftersom det inte går att mäta människors känslor och tankar. Därför ville han att psykologin istället skulle vara en studie av människors yttre beteende. Watson ansåg att barn ska uppfostas objektivt. Med hjälp av positiv och negativ förstärkning ska barnet lära sig att bli en harmonisk och samhällsduglig medborgare. Många av Watsons tankar känns väldigt känslokalla och främmande för oss idag.

4

SKINNER

Skinner arbetade pa teorin om positiv och negativ förstärkning och menade att denna typ av inlärning kan användas för alla delar av individens utveckling.
Ett barn lär sig snabbt konsekvenserna av ett visst beteende.

Skinner gjorde en uppdelning i tre olika typer av konsekvens.

5

Skinner
POSITIV FÖRSTÄRKNING

När vi agerar pa ett visst sätt blir vi belönade. Beröm eller belöning i form av godis eller pengar är vanligt i barnuppfostran

6

Skinner
NEGATIV FÖRSTÄRKNING

Vi agerar pá ett visst sätt när vi lärt oss att detta agerande skyddar oss från obehag. Ett barn borstar tänderna frivilligt, eftersom det vill undvika föräldrarnas tjat. Negativ förstärkning är alltså inte samma sak som straff.

7

Skinner
BESTRAFFNING

Bestraffning av ett beteende är ett effektivt sätt att ta bort beteende pa kort skit. Skinner menade dock att risken är stor att det negativa beteendet kommer tillbaka när bestraffning upphör. Positiv förstärkning är bästa metoden.

8

Behaviorism idag

De flesta föräldrar berömmer sina barn när de kissar på pottan, just för uppmuntra beteendet.
Behavioristiska metoder fick ett uppsving under slutet av 1900-talet, bland annat genom så kallade nanny programmen på tv. Programmet visade föräldrar hur de kan komma tillrätta med negativa beteenden hos svårhanterliga barn med hjälp av olika belönings och bestraffningssystem.

9

Pavlovs hundar

Ett exempel på klassisk betingning är ”Pavlovs hund”. Hunden är i experimentet passiv. Den får mat samtidigt som en klocka ringer.
Efter ett tag uppstår förväntan. Detta innebär att när klockan ringer förväntar hunden sig mat och börjar dregla. Ett beteende har sålunda blivit inlärt. Man använder sig ofta av begreppet ”betingad reflex” i vardagslivet.
Klassisk betingning i vardagslivet: Ex på detta är eleven som lyssnar på läraren. Eleven är passiv. Läraren är aktiv.
Dess motsats är operant betingning. Då är deltagaren aktiv. Ett ex på detta är så kallad ”Skinnerbox” – en katt placeras i en låda. Den får själv lista ut hur den ska hitta mat, ex ”den råkar komma åt en spak” och belöningen blir mat. Katten har då lärt sig att en aktiv handling som att trampa på spaken ger belöning i form av mat.
Operant betingning i vardagslivet: Ex på detta är barnet som slår en skallra i väggen och upptäcker att det kan åstadkomma ljud. Barnet upptäcker själv.