Endokrinologi Flashcards Preview

Patobiologi > Endokrinologi > Flashcards

Flashcards in Endokrinologi Deck (21):
1

Nämn tre mekanismer som kan ge hyperkalcemi

- Ökad utsöndring från ben (nedbrytning)
- Ökat upptag i tarmen
- Minskad utsöndring via njurar

2

Nämn 5 orsaker till hyperkalcemi (9)

- Primär hyperparatyroidism (PHPT)
- Malign neoplastisk sjukdom (alla)
- Vitamin D-intoxikation (läkemedel)
- Sarkoidos
- Akut immobilisation
- Litium
- Tertiär hyperparatyroidism
- Familjär hypocalciurisk hyperkalcemi (FHH)
- Tiazider (lätt förhöjning)

3

Vilket är det primära testet man tar för att utreda hyperkalcemi? Vilka värden pekar på vilka diagnoser?

S-PTH
- Förhöjt eller högt normalt - PHPT
- Normalt vid FHH
- Lågt (<10ng/l) vid övriga orsaker

4

Vilka ytterligare test förutom S-PTH kan tas för att säkerställa diagnos vid hyperkalcemi? Vad tyder resultaten av dessa prover på för diagnoser?

tU-Ca:
- Lågt värde talar för FHH
- Högt värde talar mot PHPT

P-fosfat
- Lätt sänkt stöder diagnosen PHPT

P-ALP (ökar med osteoblastaktivitet)
- Lätt förhöjt ofta vid PHPT
- Kraftigt förhöjt kan peka mot malignitet

Kreatinin/Cystatin C
- Kolla om njurfunktionen är bra. Om den är dålig kan det tyda på sekundär hyperparatyreoidism.

5

Vad är calcidiol och calcitriol? Var tillverkas de?

Calcidiol tillverkas av levern vid omvandling av vitamin D som man får i sig via föda eller huden. Calcidiol omvandlas sen till calcitriol (aktivt vitamin D) i njuren

6

Nämn tre sätt som PTH kan öka calciumkoncentrationen i blodet.

Genom att aktivera osteoklaster och resorbera benmassa
Genom att öka resorbtionen av calcium i njuren
Genom att öka upptaget av calcium från tarmen

7

Vilken bensjukdom ser man oftast vid hyperparathyroidism? Hur uttrycker den sig?

Osteitis fibrosa cystica. Benen försvagas då kalket i benen bryts ned och ersätts med fibrös vävnad. Man kan även se cystlika bruna tumörer i och runt omkring benet. Man brukar ha smärtor i skelettet

8

Varför sjunker fosfatkoncentrationen i blodet vid primär hyperparathyroidism när det frisätts fosfat genom bennedbrytning?

PTH stimulerar njuren till att reabsorbera mindre fosfat, vilket leder till en liten total minskning i koncentrationen

9

På vilket sätt ökar PTH upptaget av calcium i tarmen?

Genom att stimulera njuren till att bilda mer calcitriol, vilket i sin tur ökar upptaget av calcium i tarmen via calbindin

10

Hur kan PTH nedregleras normalt i kroppen?

PTH-utsöndring nedregleras av höga calciumnivåer

11

Vilken är den vanligaste orsaken till primär hyperparathyroidism? Nämn två andra orsaker till PHPT.

Benignt adenom i en av parathyroideakörtlarna (97%)
Parathyroideahyperplasi
Malign tumör i parathyroidea

12

Vad är sekundär hyperparathyroidism för något? Vad är det som oftast orsakar detta?

Det är förhöjda PTH-nivåer och efterföljande hypertrofi av parathyroidea som svar på en hypocalcemi. Orsaken är ofta kronisk njursvikt, obehandlad celiaki eller D-vitaminbrist

13

Varför orsakar kronisk njursvikt en hypocalcemi?

En sviktande njure kan dels inte sekrera tillräckligt med fosfat, vilket leder till att fosfat binder upp calcium i blodet och minskar nivåerna.
Dessutom kan en sviktande njure inte omvandla tillräckligt mycket D-vitamin till dess aktiva form, vilket minskar upptaget av calcium i tarmen

14

Hur behandlas ofta PHPT?

Genom att operera bort adenomet i den körtel som är påverkad

15

Vad är tertiär hyperparathyroidism?

Det är en sekundär hyperparathyroidism som gått så långt att parathyroidea blivit så hypertroferad att utsöndringen av för mycket PTH inte slutar även om man behandlar den underliggande orsaken till hypertrofin. Detta leder till en hyperkalcemi

16

Hur behandlas tertiär hyperparathyroidism?

Ofta genom kirurgiskt borttagande av en stor del av parathyroidea (3 och 1/2 körtel)

17

Hur många njurstenar avgår spontant?

Mellan 75-90% av alla stenar avgår spontant

18

Hur stor är recidivrisken för njursten efter 10 år?

Den är ca 50%

19

Vad är genomsnittsåldern för ett akut njurstensanfall?

Ca 40 år. Alla åldrar kan dock drabbas

20

Hur beter sig den typiske njurstenspatienten i besöksrummet?

Den vankar av och an och vill inte ligga still på britsen. Troligtvis för att små rörelser kan göra att en position som lindrar smärtan något hittas

21

Brukar man ha makroskopisk hematuri vid njursten?

Nej, oftast bara mikroskopisk