Tentafrågor Flashcards Preview

Patobiologi > Tentafrågor > Flashcards

Flashcards in Tentafrågor Deck (57):
1

Vad binder CD4-molekylen på T-celler till?

MHC klass II-molekyl

2

Vad binder CD8-molekylen på T-celler till?

MHC klass I-molekyl

3

Vilken roll har CTLA-4 på T-cellerna? Vad ska den binda till för att aktiveras?

En nedreglerande roll. Den fungerar som en "off-switch" när den binder till B7 på APC's

4

Vilken roll har CD28 på T-cellerna? Vad binder den till för att aktiveras?

Den aktiverar T-cellerna genom bindning av B7

5

Vad heter den specialiserade makrofagen man kan hitta i levern?

Kupffercell

6

Vilken cell har funktionella likheter med mastcellen?

Basofila granulocyten

7

Var kan man hitta en langerhans cell? Vad har den för funktion?

Langerhans cell finns i huden och fungerar som en antigenpresenterande cell

8

Vilket patognomoniskt tecken kan en infektion av Borrelia burgdorferi ge?

Erythema chronicum migrans

9

Vilken sorts bakterie är Borrelia burgdorferi?

Spirochet

10

Vilka två sorters grampositiva, aeroba, kocker finns det?

Stafylokocker och streptokocker

11

Vilka två patologiska Neisseria-arter finns hos människa? Vilken sorts bakterie är dessa?

Neisseria meningitidis och Neisseria gonorrhoeae. Neisseria är gramnegativa, aeroba, diplokocker

12

Vilken sjukdom orsakar Bordetella pertussis? Vilken sorts bakterie är detta?

Den orsakar kikhosta. Det är en gramnegativ, aerob, stav

13

Vilka två gramnegativa, anaeroba, stavar ingår i kursmålen?

Fusobacterium och Bacteroides

14

Vilka symptom brukar en Fusobacterium-infektion ge?

Infektioner i munhåla och tänder

15

Var brukar Bacteroides ge infektion?

I bukhålan

16

Bacteroides fragilis har ett något ironsikt namn, varför det?

Den är resistent mot många antibiotikasorter, dels genom betalaktamasproduktion

17

Nämn några antibiotikasorter som verkar mot Bacteroides fragilis

Flagyl, Carbapenem (resistenta mot de flesta beta-laktamaser) och Tigecycline.

18

Vilka likheter/skillnader finns mellan grampositiva och gramnegativa bakteriers cellväggar?

Båda har ett cellmembran innerst. Sedan har båda ett peptidoglykan-lager, men detta är betydligt tjockare hos grampositiva bakterier och fungerar som deras cellvägg. Gramnegativa celler har sedan även ett yttermembran. Grampositiva bakterier har teichonsyra i sin cellvägg och gramnegativa har LPS i sitt yttermembran.

19

Vilka två bakterier bildar sporer?

Clostridium och Bacillus

20

Vilka fyra streptokocktyper ingår i kursmålen?

S. pneumoniae, S. pyogenes (GAS), S. agalactiae (GBS) och Enterokocker

21

Vilken streptokock är alfa-, beta- och gammahemolytisk?

Alfa - S. pneumoniae
Beta - GAS och GBS
Gamma - Enterokocker

22

Vilka tre staphylokocker ingår i kursmålen?

S. aureus, S. saprophyticus och S. epidermidis

23

Hur kan man skilja S. aureus från de andra två?

Den är koagulaspositiv

24

Var hittar man normalt S. saprophyticus?

I vaginalfloran

25

Var hittar man S. epidermidis? När kan den ge besvär?

Hudfloran. Kan ge allvarliga infektioner hos immunsupprimerade och vid centralvenkateter.

26

Vilka två bakteriesorter är katalasnegativa?

Streptokocker och enterokocker

27

Nämn några katalaspositiva bakterier

Staphylococcus, Mycobacterium tuberculosis, Enterobacteriacae, Listeria och Corynebacterium diphtheriae

28

Vilka anaeroba bakterier finns med i kursmålen?

Gpos stavar - Clostridier och laktobaciller
Gneg stavar - Bacteroides och Fusobacterium

29

Vilka obligat intracellulära bakterier finns med i kursmålen?

Chlamydia

30

Vilken bakterietyp saknar cellvägg?

Mycoplasma

31

Vilket virus orsakar vanligen herpangina?

Coxsackie A-virus

32

Hur kan antibiotikabehandling leda till pseudomembranös kolit? Vilken bakterie orsakar oftast detta?

Vid antibiotikabehandling så rubbar man tarmfloran genom att slå ut många av bakterierna som koloniserar den. När vissa bakterier dör kan andra bakterier istället få "fritt spelrum" att börja dominera koloniseringen, då de inte hämmas av andra bakterier som normalt redan finns där och inhiberar dem. Vanligast är att Clostridium difficile orsakar pseudomembranös kolit, dock bara om den har förmåga att producera både toxin A och B.

33

Nämn 4 bakterier som orsakar problem med vaccin-utveckling på grund av deras förmåga att ändra ytantigen

Neisseria gonorrhoea
Trypanosoma brucei
Borrelia burgdorferi
HIV

34

Ge 6 exempel på bakterier som kan passera placentan och infektera foster

Toxoplasma gondii
Other: Listeria (meningit), Coxsackie, Parvo Rubellavirus
Cytomegalovirus
HErpes simplex och HIV
Syphilis (treponema pallidum)
TORCHES

35

Vilken bakterie orsakar syphilis? Vilken sorts bakterie är det?

Treponema pallidum som är en spirochet

36

Ge två exempel på klorresistenta mikroorganismer

Giardia lamblia
Cryptosporidium

37

Vilken organism orsakar oftast tinea?

Epidermiphyton floccosum

38

Vad innebär Kock's postulat?

Att man kan visa att en mikroorganism orsakar en specifik sjukdom

39

Vilken av Influensa A/B kan genomgå antigenic shift? Varför?

Influensa A kan genomgå antigenic shift då den infekterar mer än bara människor. Då fås möjlighet för gener att blandas i samma cell från två olika influensainfektioner.

40

Vilka influensavirus genomgår antigenic drift?

Alla influensavirus genomgår antigenic drift

41

Hur varierar HIV sitt genom?

HIV har för det första en väldigt hög reproduktionstakt och mutationsfrekvens. Detta gör att "nya" viruspartiklar bildas i relativt hög takt. Dessutom kan HIV genom superinfektion, d.v.s. att två olika sorters viruspartiklar infekterar samma cell, skapa ännu mer antigen variation.

42

Hur funkar antigenic drift hos influensavirus?

Hemagglutinin- och neuraminidas-generna undergår ständig mutation och kan på så sätt få fram ytproteiner som inte känns igen av immunförsvaret.

43

Nämn två virus som brukar associeras med cancer

HHV-8
Hepatit C-virus

44

Vilken är den vanligaste orsaken till virusmeningit i Sverige?

Enterovirus

45

Nämn två virus som brukar associeras med cancer

HHV-8
Hepatit C-virus

46

Vilken är den vanligaste orsaken till virusmeningit i Sverige?

Enterovirus

47

Vilka fyra malariasorter finns som orsakar sjukdom hos människa?

Plasmodium falciparum (oreg. feber, flest dödsfall)
Plasmodium vivax (48h feberintervall)
Plasmodium ovale (samma)
Plasmodium malariae (72h feberintervall)

48

Vilka två malariasorter kan ge återkommande malariaepisoder? Varför?

P. vivax och ovale kan ge återkommande malariaepisoder eftersom att några sporozoer lägger sig och slumrar i levern (hypnozoiter)

49

Vilken malariasort kan leda till cerebral malaria?

P. falciparum

50

Vilken cell är Mycobacterium tuberculosis bra på att överleva i?

Makrofager

51

Med vilka två ämnen aktiveras makrofager vid tuberkulosinfektion?

IFN-y från T-celler som har aktiverats av tuberkulos-antigen på APC's
Calcitriol

52

Varför är aktiverade makrofager viktiga vid tuberkulosinfektion?

För att hålla bakteriernas replikation i schack. Makrofagerna kan dock inte döda bakterierna

53

Vad är det som gör att det blir acidos i mitten av ett granulom?

Eftersom makrofagerna är väldigt metabolt aktiva så förbrukas mycket syre. Till slut blir det syrebrist och makrofagerna blir acidotiska och dör

54

Kan tuberkelbaciller ligga latent?

Ja, hos de flesta

55

När blir tuberkulos som farligast?

Vid post-primär tuberkulos då slumrande bakterier återaktiveras eller vid nysmitta.

56

Var sätter sig infektionen vid post-primär tuberkulos?

I de övre lungloberna

57

Vad är ett tuberculom? Vad kan det ge för komplikationer?

Ett tuberculom är ett stort granulom med mycket ostig nekros. Den kan i värsta fall fräta sönder bronkväggen och släppa fri bakterier i grottväggar som bildas i lungan