Immunförsvar Flashcards Preview

Patobiologi > Immunförsvar > Flashcards

Flashcards in Immunförsvar Deck (14):
0

Vilket försvar fungerar bäst mot polysackarider och lipider?
Antikroppar eller T-celler?

Antikroppar. T-celler känner bara igen protein-antigen

1

Vilka klasser består B-cellsantigenreceptorn av?

IgM eller IgD

2

Vilken antikropp har både längst livstid och högst koncentration i plasma?

IgG

3

Vilken antikropp har lägst koncentration i plasma?

IgD

4

Hur kommer det sig att antikropparna som plasmaceller producerar har samma affinitet som yt-antikropparna, trots class-switching?

Den variabla delen på den tunga kedjan ändras inte.

5

Varför ger ett antikroppssvar från polysackarider, lipider och icke-protein-antigen nästan ingen class-switch eller affinitetsmognad?

För att de är icke T-cellsberoende

6

Vad kallas de B-celler i lymfoida folliklar som utgör T-beroende respons, med class switch och affinitetsmognad, mot proteinantigen?
Vilken antikroppstyp?

Follikulära B-celler
IgM, IgG, IgA, IgE

7

Vad kallas de B-celler i mjältens vita pulpa som reagerar mot polysackarider och lipider?
Vilken antikroppstyp?

Marginalzons-B-celler
IgM

8

Vad kallas de B-celler i slemhinnor och peritoneum som svarar på ickeprotein-antigen?
Vilken sorts antikropp?

B-1 B-celler
IgM

9

Vad behövs för att aktivera en antikroppsreceptor-medierad signalväg?

Crosslinking av två eller fler receptormolekyler

10

Vad är BCR-komplexet för något?

Det är ett komplex i B-cellen som ger signalering för proliferation och utmognad vid antigen-bindning.
Består av antikroppsreceptor och två proteiner: IgAlfa och IgBeta

11

Nämn de två sätt som B-celler kan stimuleras till utmognad på, förutom genom BCR-komplexet

Genom komplementaktivering (C3d) eller TLR's

12

Genom vilken mekanism lyckas T-celler och B-celler som har aktiverats träffa på varandra i lymfnoden?

Genom att T-celler nedreglerar CCR7 (kemoreceptor för T-cellzonen) och uppreglerar CXCR5 (kemoreceptor för B-cellsfolliklar) medan B-celler gör tvärtom.
På detta sätt möts båda i kanten av lymfoida folliklar.

13

På vilket sätt aktiverar CD4+ T-celler de B-celler som reagerat på samma antigen?

Genom CD40L på sin yta som binder till CD40 på B-cellen