Word Flashcards Preview

Patobiologi > Word > Flashcards

Flashcards in Word Deck (102):
1

Vilken Ig kan passera över placenta?

IgG

2

Vilka Ig har förmåga att aktivera komplement den klassiska vägen?

IgM och IgG

3

Var finns främst IgA?

På slemhinnor

4

Vilken Ig bildas först i immunsvaret?

IgM

5

Vilka Ig-klasser finns det?

IgM, IgG, IgA, IgE, IgD

6

Förklara mekanismen bakom typ I-överkänslighetsreaktioner

IgE bildas mot ett antigen och sätter sig på mastcellernas yta. När samma antigen kommer in i kroppen på nytt så binder det till två eller flera IgE genom korsbindning och ger degranulering av histamin och cytokiner från mastcellerna, vilket ger en anafylaxi.

7

Vilken sorts MHC läser CTL av?

MHC klass I

8

Vilken sorts MHC läser TH-celler av?

MHC klass II

9

Vilket komplementprotein dominerar i plasma?

C3

10

Vilken celltyp producerar främst TNF-a

Makrofager (men även andra celler)

11

Nämn tre viktiga funktioner för TNF-a

1. Stimulerar utsöndring av akutfasproteiner från levern
2. Inducerar feber
3. Ökar uttrycket av adhesionsmolekyler på endotelceller och underlättar därmed leukocytemigration

12

Varför kallas interferoner för interferoner?

För att de "interfere" med virusreplikation inne i celler

13

Vilken receptor binder typ I-interferoner resp. typ II-interferoner till?

Typ I (IFN-a, IFN-b) - IFN-a-receptorn (IFNAR)
Typ II (IFN-y) - IFN-g-receptorn (IFGAR)

14

Vilka celler producerar IFN-y?

TH1-celler, CTL's och NK-celler bildar IFN-y

15

Vad har IFN-y för funktion?

Hämmar virusreplikation
Stimulerar TH1-differentiering
Stimulerar NK-cellsaktivitet
Stimulerar makrofagers aktivitet
Ökar uttrycket av MHC I och II

16

Varför biter inte penicillin på mycoplasma?

Mycoplasma har ingen cellvägg. Eftersom penicillin slår mot cellväggen så har det ingen effekt på mycoplasma

17

På vilka fyra sätt kan mikrober ta sig in i kroppen?

Via huden, ex. sår eller bett
Via luftvägarna och inhalation
Via magtarmkanalen
Via urogenitalkanalen

18

Vad har hemagglutinin för funktion hos influensavirus?

Hemagglutininet binder till sialinsyra på ytan av epitelceller i luftvägarna och kan på så sätt ta sig in i cellerna och börja replikera

19

Hur ger en bakterie en vattnig/sekretorisk diarré?

Bakterier kan, oftast, genom sina toxiner påverka celler till vätskeförlust och/eller minskat vätskeupptag. Detta leder till en sekretorisk diarré

20

Hur ger en bakterie en blodig/invasiv diarré?

Bakterier som kan invadera tarmslemhinnan och därmed orsaka inflammation och lokal vävnadsskada, ofta i villi, kan ge en blodig/invasiv diarré

21

Vad är dysenteri?

Dysenteri är ett kliniskt symptom som kännetecknas av mycket frekventa avföringar, ofta över 30st per dag, med typiskt sparsam mängd blod och pus. Symptom som kramper och smärta vid avföring kan också förekomma

22

Vilken typ av sekretion kan gram-negativa bakterier använda sig av som ger dem möjlighet att injicera toxiner direkt in i cytoplasman hos en annan cell?

Typ III-sekretion (nålen) och även typ IV-sekretion gör det möjligt för bakterier att injicera toxiner och proteiner i cytoplasman på en annan cell

23

Vilken bakterie orsakar oftast blodig diarré?

Shigella (speciellt S. dysenteriae) orsakar oftast väldigt kraftiga blodiga diarréer. Även EHEC och andra E.coli-bakterier som lärt sig producera shigatoxin/verotoxin orsakar blodiga diarréer

24

Hur tar sig Shigella-bakterier in i cellen?

Shigella-bakterier kan med hjälp av typ III-sekretion injicera Ipa (invasion plasmid antigen) i M-celler, vilket inducerar upptag av bakterien

25

Vad är HUS?

HUS står för hemolytic-uremic syndrome och är ett allvarligt tillstånd som tros orsakas av shigatoxin/verotoxin. Det inaktiverar en ribosomenhet och ger irreversibelt avbrott i proteinsyntesen, vilket leder till apoptos

26

Vilken bakterie är det som oftast orsakar HUS?

E. coli med shigatoxin

27

Varför drabbar HUS njuren och varför ger den tromboser?

Shigatoxinet binder till en speciell receptor på glomeruliendotel. Genom inhibering av ett metalloproteinas så aktiveras mycket vonWillebrand-faktor som leder till aktivering av trombocyter och trombos

28

Varför är det ovanligt med vattensmitta vid salmonella?

Då det krävs en relativt hög smittdos är det ovanligt med vattensmitta eftersom bakterierna där har "spätts ut"

29

Hur tar sig salmonella igenom kroppsceller?

Salmonella tar sig först in i tarmceller genom en process som kallas "membrane ruffling", där nya aktinfilament bildas och för in bakterien i cellen. Salmonella hindrar sedan fagosom-lysosomfusion och förökar sig inne i fagosomen. Efter ett tag spricker fagosomen och bakterierna tar sig ut på undersidan av cellerna och aktiverar adenylatcyklas -> ökning av cAMP -> inhibering av Na-absorption och ökning av Cl-utsöndring, vilket ger vattnig diarré

30

Vilka tre Yersinia--arter kan orsaka sjukdom hos människa? Vilken ger diarré?

Y. enterocolitica - ger diarré
Y. pseudotuberculosis
Y. pestis

31

Genom vilken mekanism ger Yersinia diarré?

Yersinia aktiverar guanylatcyklas som höjer cGMP-koncentrationen i cellerna, vilket ger vattnig diarré på samma sätt som cAMP, genom ökad Cl-utsöndring och minskad Na-absorption.

32

Hur tar sig Yersinia in i M-celler?

Yersinia tar sig in i M-celler genom sitt Invasin, som binder integriner på M-cellens yta

33

Vad har M-celler för funktion? Var finns de?

De fångar upp och visar upp mikroorganismer för dendritiska celler och lymfocyter i sin basolaterala sida. De finns i epitelet hos Peyerska plack

34

Vilka två campylobacter-arter orsakar vanligtvis diarré hos människa?

C. coli och C. jejuni

35

Hur orsakar Campylobacter diarré?

Campylobacter aktiverar adenylatcyklas, vilket höjer cAMP-koncentrationen, vilket i sin tur ger diarré (Cl ut, mindre Na in)

36

Vilken bakterie brukar man säga ger en typisk risgrynsdiarré?

Vibrio cholerae

37

Varför är typ IV-pili väldigt viktiga för kolerabakterien?

Den är viktig för kolerabakterien eftersom att det är just dem som bakteriofager innehållandes CTX-genen (som kodar för koleratoxin) kan binda till. Utan typ IV-pili kan kolerabakterien inte producera koleratoxin

38

Hur verkar koleratoxin?

Koleratoxin binder till en receptor i tunntarmsepitelet som inaktiverar ett G-protein genom ADP-ribolysering. Detta ger aktivering av adenylatcyklas och ökade nivåer av cAMP, med kraftiga, vattniga diarréer med stor vätske- och elektrolytförlust som följd

39

Vilka är de tre vanligaste bakterierna som orsakar matförgiftning?

Staphylococcus aureus
Clostridium perfringens
Bacillus cereus

40

Vilka symptom räknar du med vid en matförgiftning av C. botulinum?

DUBBELSEENDE på grund av pares i ögonmuskulatur
Förlamning av svalgmuskulatur
Förstoppning på grund av intestinal förlamning
Andningssvårigheter på grund av förlamning av respirationssystemet

41

Hur verkar enterotoxinet SE som S. aureus tillverkar?

SE stimulerar nervändar i vagusnerven, vilket leder till att kräkcentrum i hjärnan påverkas. SE ger även gastroenterit genom ett immunpådrag med cytokin-produktion

42

Hur ger C. perfringens matförgiftning?

Sporer (som överlever upp till 212C) kan finnas i mat som blivit uppvärmd länge eller fått stå framme länge i rumstemperatur. Sporerna sväljs ned med maten och bildar toxin genom sporulering. Toxinet i sin tur fäster till receptorer i tarmen och fuserar med cellmembran. Detta ger en ökning av intracellulärt kalcium och ändrad cellpermeabilitet, vilket i sin tur leder till förlust av vätska och makromolekyler

43

Vilka bakterier ger kräkningar vid matförgiftning?

S. aureus och B. cereus kan ge kräkningar

44

Hur ger B. cereus en emetisk matförgiftning?

B. cereus producerar med hjälp av sporer ett toxin som är likt SE-toxinet hos S. aureus

45

Hur ger B. cereus en diarréframkallande matförgiftning?

B. cereus producerar med hjälp av sporer ett toxin som är likt koleratoxin i verkningsmekanism. Den ökar alltså koncentrationen av cAMP och ger rikliga, vattniga diarréer

46

Varför är det främst icke lipidhöljeförsedda virus som infekterar GI?

Lipidhöljeförsedda virus blir inaktiva då galla och lipaser bryter ned deras lipidhölje

47

Hur ser cerebrospinalvätskan ut vid en viral meningit?

Den är klar, innehåller många lymfocyter men normal glukoshalt och normal eller någo förhöjd andel polymorfkärniga leukocyter

48

Hur ser cerebrospinalvätskan ut vid en varig hjärnhinneinflammation?

Den är gulaktig och grumlig. Innehåller många polymorfkärniga leukocyter och har låg glukoshalt

49

Vad ger meningitorsakande bakterier förmågan att ta sig till CNS?

De har serumresistensm vilket gör att de inte dödas av MAC. Detta gäller gram-negativa bakterier som annars skulle kunna dödas av MAC.
De har en polysackaridkapsel som både hindrar fagocytos och är sialinsyrebeklädda, vilket gör att bakterierna kan undgå det medfödda immunförsvaret få de inte blir igenkända eftersom sialinsyra är en kroppsegen substans

50

Hur tar sig mikrober in i CNS?

- Genom blod-CSV-barriären vid meningerna eller plexus choroideus
- Genom blod-hjärnbarriären (svårare)

51

På vilka 3 sätt kan virus ta sig in i CNS?

- Genom att replikera i endotelceller och sedan sprida sig ut
- Via transcytos genom endotelceller, dvs vanliga vägen för transport in i CNS
- Genom att gömma sig i lymfocyter/monocyter som migrerar in i CNS

52

Nämn 5 vanliga symptom vid meningit

Feber
Huvudvärk
Ljuskänslighet
Muskelvärk
Nackstelhet

53

Vilka är de tre vanligaste bakterierna vid meningit hos en ovaccinerad population?

Neisseria meningitidis
Streptococcus pneumoniae
Heamophilus influenzae

54

Varför kan man inte vaccinera sig mot grupp B - N. meningitides?

Grupp B har samma sialinsyra på sitt membran som vi har på meningerna. Detta gör att man kan få en autoimmunitet mot sina meninger efter vaccination

55

Varför kan properdinbrist leda till N. meningitides-infektion?

Properdin, eller faktor P, hjälper till att aktivera komplement i den alternativa vägen. Utan den får man mindre aktivering och mindre MAC, vilket ger ökad risk för meningokockmeningit

56

Nämn N. meningitides viktigaste virulensfaktorer

IgA-proteas
Kan invadera epitelceller
Mekanismer för järnförsörjning
Polysackaridkapsel
Endotoxinet LOS
Serumresistent genom kapsel och sialisering

57

Nämn 6 virus som kan orsaka meningoencefalit

Picornavirus (entero-, rhino-, hepatit A-virus)
Paramyxovirus (parotitvirus, morbillivirus)
Flavivirus (TBE)
Herpes simplex-virus
Polyomavirus (JC-virus)
Rabiesvirus

58

Varför kallas enterovirus för enterovirus?

Enterovirus finns ofta i tarmen utan att orsaka tarmsymptom. Där replikerar virusen i tarmslemhinnan och kan sedan sprida sig systemiskt och orsaka infektion i hjärnan

59

Nämn 4 olika sorters enterovirsgrupper

Poliovirus
Echovirus
Coxsackie A-virus
Coxsackie B-virus

60

Nämn två olika paramyxovirus och vilka sjukdomar de ger upphov till

Morbillivirus - mässling
Parotitvirus - påssjuka

61

Vilka två tillstånd är allvarligast vid påssjuka?

Om man får viremi i CNS eller testiklar kan dessa skadas allvarligt då de inte har någon plats att expandera på. Detta brukar vara allvarligast vid påssjuka

62

Vilket huvudmålorgan har morbilliviruset som ger mässling?

Morbillis huvudmålorgan är lungorna. Det kan dock ge encefalit efter utläkt infektion

63

På vilka två olika sätt kan mässling följas av encefalit?

- Antingen genom subakut skleroserande panencefalit (SSPE). Detta tros bero på en kvarvarande infektion med defekta virus i CNS och kan uppkomma 7-8 år efter primärinfektionen. SSPE är alltid dödlig.
- Postinfektiös encefalit tros vara en autoimmun reaktion där man återinsjuknar efter mässlingsinfektionen. Det som immunförsvaret angriper är myelinet i CNS.

64

Vilket virus orsakar herpesencefalit?

HSV-1 kan ge upphov till en herpesencefalit och infekterar troligtvis CNS via kranialnerverna (troligtvis trigeminalnerven). Herpesencefalit är en allvarlig sjukdom och har 70% dödlighet utan behandling

65

Vilket virus orsakar herpesmeningit?

HSV-2 kan ge upphov till en herpesmeningit som ofta läker ut av sig själv

66

Vilka olika hepatitvirus finns och vilka familjer tillhör de?

Hepatit A - picornavirus
Hepatit B - hepadnavirus
Hepatit C - Hepacivirus
Hepatit D - deltavirus
Hepatit E - Hepevirus

67

På vilket sätt smittas Hepatit A vidare från en människa?

Via den fekala-orala vägen

68

Nämn tre saker som kan ändra färg vid en hepatit A-infektion

Huden - gulsot
Urinen - mörkfärgad
Avföring - gråfärgad

69

Hur länge varar en Hep A-infektion?

2-6 månader

70

Hur sprider sig Hep A i kroppen?

Hep A tar sig in i epitelet i oropharynx eller tarmen. Därifrån sprider de sig ut i blodet och tar sig sedan till levern där de replikerar i hepatocyter och kupfferceller

71

Kan Hep A orsaka kronisk hepatit?

Nej

72

Brukar Hepatit A smitta via blod?

Då Hep A-viremi är väldigt kortvarig så är blodsmitta ovanlig

73

Vilka tre olika sorters virusinfektioner finns det?

- Akut infektion - övergående med ofta bestående immunitet
- Latent infektion - inga viruspartiklar kan påvisas efter den akuta infektionen men virusgenomet finns kvar i vissa infekterade celler. Virusinfektionen kan dock reaktiveras, och då kan man åter igen påvisa viruspartiklar i kroppen
- Kronisk infektion - Viruspartiklar finns kontinuerligt eller intermittent efter den akuta infektionen. Immunsvaret kan inte eliminera viruset på ett bra sätt

74

Finns virusgenomet kvar i vissa infekterade celler vid en latent virusinfektion?

Ja, det gör det. Men inga viruspartiklar kan påvisas i kroppen

75

Vilken sorts virus kan åstadkomma en latent infektion?

Bara DNA-virus och retrovirus kan åstadkomma en latent infektion

76

På vilka två sätt kan latent virusgenom finnas i cellkärnan?

Virusgenomet (DNA) kan finnas i cellkärnan som:
- En episom utanför värdcellsgenomet. I celler som delar sig replikeras episomen vid delning och återfinns sedan i båda dottercellerna
- Integrerat i värdcellsgenomet på ett specifikt eller slumpvis stället

77

Ge fyra exempel på virustyper som kan ge latent infektion

- Retrovirus
- Polyomavirus, ex. JC-virus och BK-virus
- Herpesgruppens virus
Parvovirus (adenoassocierat virus - AAV)

78

Vilka symptom ger vanligtvis en infektion med JC- eller BK-virus?

Subklinisk infektion eller mild ÖLI

79

Hur många har antikroppar mot och har troligtvis varit infekterade av JC- och BK-virus?

60-80% har antikroppar. Troligtvis infektion tidigt i livet

80

Var i kroppen sätter sig en latent infektion med JC- och BK-virus?

Den latenta infektionen sätter sig i njurtubuli men ger ingen skada eller njurabfunktion utan en samtidig immunsuppression

81

När kan en latent BK-virusinfektion reaktiveras och vilka skador kan då uppstå?

- Vid graviditet: Virus utsöndras i urin men inga skador uppstår
- Vid immunsuppression: Eventuellt njurtransplantat kan stötas bort

82

När kan en latent JC-virusinfektion reaktiveras och vilka skador kan då uppstå?

- Vid immunsuppression: Kan medföra spridning till CNS alternativt reaktivering av latent infektion i CNS (om latenta virus finns där) med infektion av oligodendrocyter som följd, vilket ger en progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

83

Ger adenoassocierat virus några kända sjukdomar?

Nej, AAV ger inga kända sjukdomar

84

Hur många tros vara infekterade av AAV? Vilken virusgrupp tillhör den?

Ca 80% tros vara infekterade. Den tillhör parvovirusgruppen

85

AAV är ett så kallat defekt virus. Vad innebär det?

Ett defekt virus kan inte replikera själv, utan behöver samtidig infektion av ett annat virus för att kunna replikera sitt genom

86

Ge två exempel på hjälparvirus

Adenovirus
Herpes simplex-virus

87

Nämn 8 herpesvirus och var dessa kan orsaka latent infektion

Herpes simplex virus 1 - Sensoriska neuron
Herpes simplex virus 2 - Sensoriska neuron
Varicella zoster-virus - Sensoriska neuron
Epstein-Barr-virus - B-lymfocyter (minnes)
Cytomegalovirus - Monocyt/Makrofag/CD34+
Humant herpesvirus 6 - Monocyt/makrofag/CD34+ celler
Humant herpesvirus 7 - T-lymfocyter (CD4)
Humant herpesvirus 8 - B-lymfocyter

88

Vilka herpesvirus kan skapa latens i sensoriska neuron?

HSV-1, HSV-2 och VZV (vattkoppor)

89

Vilka två herpesvirus vet man har en koppling till cancer? Var lägger de sig latent?

HHV-8 och EBV. Dessa lägger sig latent i B-lymfocyter

90

Vad har alla herpesvirus mellan sitt hölje och sin kapsid?

Så kallade tegumentproteiner som hjälper till vid DNA-replikation och med att undvika immunförsvaret

91

Vad händer om man inhiberar tegumentproteinet VP16?

En latent infektion uppstår i form av episomer

92

På vilken del av kroppen bildar oftast HSV-1 och HSV-2 blåsor?

HSV-1 över naveln
HSV-2 under naveln

93

Hur fungerar en Herpes simplex-infektion i ansiktet?

Viruset tar sig in i hudepitelet, ofta runt munnen, och replikerar i cellerna. Till slut lyserar celler och viruset sprids till nerver, ofta trigeminusnerven. Viruspartiklarna tas upp i nervcellen och transporteras upp till soman där de ligger latent. Vid retning av nervcellen och ofta samtidig immunsuppression (ex. förkylning) transporteras viruspartiklar åter ned i nervcellen och orsakar blåsor vid samma hudområde där de tog sig in primärt

94

Vilken del av kroppen infekterar VZV?

VZV infekterar epitelceller i luftvägarna

95

Varför får man blåsor vid en VZV-infektion?

VZV ger upphov till en viremi som infekterar hud och slemhinnor med blåsbildning och virusutsöndring som följd

96

Vad lägger sig VZV latent? Vad händer vid reaktivering?

VZV lägger sig latent i sensoriska neuron och kan ge bältros vid reaktiverad virusinfektion

97

Vilka egenskaper har transformerade celler vid cancer?

- Förlust av beroendet av anchorage. Inget behov av en yta att fästa sig till
- Förlust av kontaktinhibition. Celler kan växa trots att det är trångt och fortsätter växa trots att de slår i varandra. De växer "på hög"
- Bildar kolonier på semi-fasta medier (likt bakterier på agarplattor)
- Minskat behov av växtfaktorer. Behöver mindre serum för att växa

98

Vad är en proto-onkogen?

Det är en gen som reglerar cellcykeln och när celler ska delas

99

Vilka fem klasser av proto-onkogener finns det?

De som kodar för extracellulära growth factors
De som kodar för growth factor-receptorer
De som kodar för intracellulära signalvägar från växtfaktorreceptorer
De som kodar för nukleära transkriptionsfaktorer som reglerar genuttryck
De som kodar för tumor suppressor genes som har negativ inverkan på cellväxt

100

Vad är en onkogen?

En onkogen är en muterad proto-onkogen. En muterad proto-onkogen kan stanna i ett på- eller av-läge och celler kan växa utan reglering

101

Nämn några sätt som en tyrosinkinas-tillväxtfaktorreceptor kan bli "överaktiv"

Genom ett ökat uttryck av tillväxtfaktorer
Genom att receptorn kan aktiveras spontant utan ligand

102

Vilket hallmark anses av vissa vara det mest fundamentala för cancerceller? Varför?

Förmågan att proliferera kroniskt utan att hindras. Normalt sätt regleras bildandet och frisättandet av tillväxtfaktorer, som kan föra in cellen i cellcykeln och få den att dela på sig, väldigt noggrant för att försäkra sig om "normala" cellnivåer och upprätthållandet av en normal vävnadsstruktur och funktion.