Hud, mjukdelar och skelett Flashcards Preview

Patobiologi > Hud, mjukdelar och skelett > Flashcards

Flashcards in Hud, mjukdelar och skelett Deck (28):
1

Vad ger upphov till fräknar? Ökad mängd melanocyter eller ökad mängd melatonin?

Ökad mängd melatonin. Antalet melanocyter är lika stor som där man inte har fräknar.

2

Vad ger upphov till lentigo?

En benign lokaliserad hyperplasi av melanocyter

3

Hur kan man skilja på fräknar och lentigo?

Fräknar mörknar vid solexponering

4

Vad står ABCD för vid undersökning av pigmenterade nevi?

Assymetri (ena halvan matchar inte den andra)
Border (kanten är inte jämn)
Color (jämn/samma färg)
Diameter (>6mm. Melanom kan vara mindre än 6mm)

5

Hur tror man att åldringsprocessen ser ut för pigmenterade nevi?

Först tror man att de är junctional nevi, där runda aggregat av melanocyter sitter i den dermoepiteliala övergången. Dessa är ofta platta och har malignitetspotential då de fortfarande befinner sig i epidermis.
Dessa junctional nevi växer sedan ner i dermis med runda aggregat av celler både där och i epidermis och kallas compound nevi.
Compound nevi utvecklas sedan till intradermal nevi, där alla epidermala aggregat har försvunnit och finns bara i dermis. Dessa har förlorat sin malignitetspotential.

6

Vilka gener brukar vara muterade i pigmenterade nevi?

RAF eller RAS som båda aktiverar RAS/RAF-signalvägen.

7

Varför är det så sällsynt att ett pigmenterat nevus utvecklas till malignt melanom om en så central signalväg är muterad?

p16/INK4a ackumuleras (inhiberar bl.a. CDK4 och CDK6) i celler med muterat RAS/RAF och hindrar cellväxten. I malignt melanom är denna skyddsmekanism dock störd.

8

Vad är aktiniska keratoser? Nämn en stor riskfaktor. Nämn tre morfologiska fynd vid aktinisk keratos.

Det är ett premalignt tillstånd med dysplasi som kan utvecklas till skivepitelcancer i huden. Solexponering är en viktig riskfaktor. Hyperkeratos, paranukleos och elastos kan ses morfologiskt

9

Vad är en fibroepitelial polyp?

Det är en polyp som ser ut som en liten påse på en stjälk. Benign tumör

10

Varför brukar man vilja ta bort dysplastiska nevi?

De kan ge upphov till malignt melanom. Detta är dock sällsynt

11

Hur stora är ofta maligna melanom vid diagnos?

Över 10mm i diameter

12

Vad brukar ändras i ett pigmenterat nevus om det utvecklas till ett melanom?

Man brukar se ändringar i färg, storlek och form hos ett pigmenterat nevus om det håller på att utveckla sig till ett melanom

13

Vad är ofta ett viktigt tecken på att det är ett melanom man tittar på och inte ett pigmenterat nevus?

Melanom har ofta skillnader i färg inom märket och kan ha olika nyanser av svart, brunt, rött, mörkblått och grått. Vissa delar kan även visa hypopigmentering eller vanlig hudfärg. Även här använder man sig av ABCD-systemet för att bedöma om det är ett melanom eller benignt

14

På vilka två sätt utvecklar sig ett melanom?

Först finns det en radial growth som innebär en spridning horisontellt i epidermis och i toppen av dermis. Här har cellerna troligtvis ingen metastaseringsmöjlighet.
Efter en tid så ändrar melanomet till en vertikal växtfas då cellerna invaderar på djupet i dermis. Desto djupare cellerna växer, desto större risk finns det för metastasering

15

Nämn 6 prognostiska faktorer och hur dessa ska vara för att ge en så fördelaktig prognos som möjligt

1. Tumördjup - helst mindre än 1.7mm
2. Antal mitoser - väldigt få
3. Tumörregression - ska inte finnas
4. Förekomst och antal tumörinfiltrativa lymfocyter (TILs) - livlig förekomst
5. Kön - kvinnor bättre prognos
6. Lokalisering - bättre på extremitet än på kroppen

16

Vilka signalvägar har ofta mutationer vid malignt melanom?

RAF/RAS/ERK och PI-3K/PTEN/AKT

17

Ungefär hur stor andel av skivepitelcancer i huden metastaserar till lymfnoder?

Ca 5%, och dessa är ofta djupt invasiva och involverar subkutis

18

Vad kallas de skivepitelcancrar som inte har invaderat genom basalmembranet i den dermoepidermala övergången? Hur ser dessa ofta ut på huden? Vad kan vara ett tecken på att tumören är mer invasiv?

Carcinoma in situ. Brukar vara välavgränsade, röda, fjällande plack. Om förändringen har ett hyperkeratotiskt skal eller har ulcererat kan det vara tecken på en mer invasiv skivepitelcancer

19

Nämn skillnaden mikroskopiskt mellan aktinisk keratos och skivepitels carcinoma in situ.

I skivepitels carcinoma in situ så finns det atypiska celler (förstorade och hyperkromatiska) i hela epidermis med parakeratos, medan det vid aktinisk keratos bara finns i de lägsta delarna av epidermis

20

Vad är den största orsaken till skivepitelscancer?

DNA-skada på grund av UV-ljus

21

Vilken roll tros p53 spela vid skivepitelcancer och andra hudtumörer?

p53 kan normalt sett indirekt märka av och stimulera reparation/apoptos hos celler som fått DNA-skador på grund av UV-ljus (eller andra skador). Dysfunktion i p53 skulle därför kunna vara ett tidigt steg i utvecklandet av hudtumörer, då DNA-skadorna ärvs till dottercellerna i huden om inte p53 reparerar/ger apoptos

22

Brukar basalcellscancer metastasera?

Nej

23

Hur ser en basalcellscancer ofta ut?

En inflammerad, icke varbildande upphöjning i huden. Har ofta tydliga och ytliga blodkärl.
Vissa kan innehålla melanin och kan då se ut som ett pigmenterat nevus eller melanom.

24

Nämn ett specifikt morfologiskt fynd vid basalcellscancer.

Palladisering perifert om tumören

25

Varför ska man behandla/operera en basalcellscancer trots att den inte metastaserar?

Om man väntar alldeles för länge med att ta bort en basalcellscancer så kan den äta upp brosket i den vävnad den sitter i

26

Definiera osteomalaci i en mening. Vad kallas osteomalaci hos barn? Vad är den vanligaste orsaken?

Osteomalaci är en förmjukning av benen som orsakas av en defekt benmineralisering, ofta sekundärt till otillräckliga mängder fosfor och kalcium. Osteomalaci hos barn heter rakit. Den vanligaste orsaken är D-vitaminbrist

27

Förklara osteoporos med en mening. Nämn de tre primära orsakerna.

Osteoporos karaktäriseras av poröst skelett med en reducerad benmassa. De tre primära orsakerna är postmenopausal, senil och idiopatisk osteoporos.

28

Hur brukar osteoporos behandlas?

Med kalcium- och D-vitamintillskott samt med träning och ämnen som hämmar osteoklaster