Njurar Flashcards Preview

Patobiologi > Njurar > Flashcards

Flashcards in Njurar Deck (49):
1

Vilken del av njuren förbrukar mest syre och utför mest jobb?

Cortex i njuren

2

Nämn en anledning till att njuren har en afferent och en efferent arteriol?

För att man ska kunna reglera trycket i glomerulus och därmed filtrationen

3

Var sitter podocyterna och deras fotutskott?

På utsidan av epitelet och "klär" det

4

Nämn en anledning till att podocyter behövs

De ger möjlighet till att ha högt tryck i de glomerulära looparna. Andra kapillärer hade sprängts om trycket uppgått till samma värde

5

Vad har mesangialcellen för funktion?

Den stabiliserar kapillärlooparna så att de inte står och slår mot varandra (förhindrar skada)
Den har makrofagegenskaper
Den kan styra flödet genom kapillärerna

6

Kan podocyterna dela på sig?

Nej, de är terminalt differentierade och kan inte dela på sig

7

När kan man se delning av mesangialceller?

Det kan vara ett tidigt tecken på njursjukdom. De delar sig när de störs

8

Hur många kapillärloopar brukar en mesangialcell kontakta?

3 st. Mesangialproliferation föreligger om man ser mer än 3 mesangialceller per fält (3 kapillärer)

9

Vilka fyra delar utgör filtrationsmembranet?

Glycokalyx (neg laddat, som blodproteiner)
Endotel
Glomerulärt basalmembran (neg laddat)
Podocyter med filtration slits

10

När kan man se myoglobin i urinen? Varför är inte det så bra?

Fritt myoglobin är ett tecken på muskelskada. Myoglobin är toxiskt för tubuli, och kan ge skador på njuren

11

I vilken del av njuren hittar man glomerulus?

I cortex

12

På vilket sätt kan nefronet reparera en skada i tubuli?

Insprängt i tubulis cellager hittar man tubulära progenitorceller som är en slags stamceller och kan dela sig vid behov för att reparera skadad vävnad

13

På vilket sätt kan nefronet reparera en skada på podocyter?

Vid en skada på podocyter så kommer blod börja läcka ut i bowmans kapsel. Detta gör att kapillärloopen "sugs fast" i väggen på bowmans kapsel. I väggen sitter ett antal podocytprogenitorer som då kan sätta sig fast i kapillärloopen och ersätta den skadade podocyten

14

Vad tittar man på vid elektronmikroskopi av njuren?

Glomerulus

15

Vad letar man efter vid immunofluorescens av njuren? Varför det?

Antikroppar och komplement. För att se om det föreligger någon immunologisk komponent i sjukdomen

16

Vilka fyra "compartments" bedömer patologen?

Glomeruli
Tubuli
Kärlen
Interstitiet

17

Vad innebär diffus och fokal skada?

Diffus - alla glomeruli är påverkade
Fokal - vissa glomeruli är påverkade

18

Vad innebär global och segmentell skada?

Global - en hel glomerulus är påverkad
Segmentell - en del av en glomerulus är påverkad, ex. bara vissa kapillärloopar

19

Vid vilka urinnivåer drar man gränsen för oliguri respektive anuri?

Oliguri = <100 ml/dygn

20

Vilka fyra fynd förväntar du dig vid ett nefrotiskt syndrom?

- Massiv proteinuri som överstiger leverns synteskapacitet
- Hypoalbuminemi
- Generellt ödem, ej endast dekliva regioner (p.g.a. sänkt kolloidosmotiskt tryck)
- Hyperlipidemi kompensatoriskt (för att försöka upprätthålla kolloidosmotiskt tryck via stora partiklar, fetter) + sekundär lipiduri

21

Brukar man ha hematuri vid nefrotiskt syndrom? Vad talar hematuri/proteinuri för vad gäller skadan i glomerulus?

Nej, man brukar oftast inte se hematuri vid nefrotiskt syndrom. Hematuri tyder på större skador i glomerulus och ofta färre antal. Proteinuri tyder på flera små defekter i den glomerulära filtrationsapparaten

22

Av de sju sjukdomar som togs upp på föreläsningen, vilka 3 ger oftast nefrotiskt resp. nefritiskt syndrom och vilken sjukdom hamnar i mitten?

- Nefrotiskt syndrom: Minimal change glomerulopati, Membranös glomerulopati, Fokal segmentell glomeruloskleros
- Nefritiskt syndrom: Membranoproliferativ glomerulonefrit, Proliferativ glomerulonefrit, Crescentisk glomerulonefrit
- Mitten: Mesangieproliferativ glomerulopati

23

Nämn de tre njurlagarna

- En (makro)Proteinuri >1g/dygn pekar alltid på glomerulär skada
- Alla sjukdomar med (makro)Proteinuri innebär att podocyterna är involverade i sjukdomen
- Proteinuri av nefrotiska dimensioner (3.5g/dygn) signalerar oftast att podocyterna är primär måltavla för sjukdomsprocessen

24

Vad kallar föreläsaren de tre sjukdomar som oftast ger upphov till nefrotiskt syndrom? Vilka tre är dessa?

Podocytopatier
- Minimal change disease
- Fokal segmentell glomeruloskleros (FSGS)
- Membranös glomerulopati

25

Vilken åldersgrupp är vanligast för minimal change nefropati?

Barn (barn med nefros har till 90% minimal change)

26

Hur diagnostiserar man Minimal change nefropati (MCN) hos barn? Varför?

Ex juvantibus med kortison. Vid remission ges diagnosen MCN. Man gör inte biopsier på barn

27

Vet man vad MCN beror på?

De flesta fall är idiopatiska. Man tror dock att störd T-cellsfunktion och immundysfunktion kan spela en roll i sjukdomen. Detta stöds av att de flesta svarar bra på steroider.

28

Hur kan man utlösa MCN hos försöksdjur?

Med hjälp av puromycin aminonucleoside, som är ett selektivt podocyttoxin

29

Varför heter minimal change nefropati som den gör?

Just för att man i princip inte ser några förändringar på njuren i mikroskopet

30

Vad för patologiskt fynd kan man hitta vid MCN i elektronmikroskopi?

Fusion av fotprocesserna

31

Hur diagnostiseras MCN?

Fusion av fotprocesserna men i övrigt helt normal njure

32

Vad kan proteinförlusterna vid MCN ge för konsekvenser?

- Infektionskänslighet pga förlust av immunproteiner
- Tromboser pga att man släpper ut mer antikoagulanter än prokoagulanter
- Hjärtsvikt

33

På vilka två sätt kan proteinuri delas in?

Selektiv proteinuri - allt upp till albuminstorlek filtreras ut
Oselektiv proteinuri - Allt filtreras ut

34

Vad lider mest sannolikt patienter som debuterar med nefrotiskt syndrom av?

Podocytopatier

35

Vilken sjukdom brukar man kalla för MCDs elaka kusin?

FSGS

36

Vet man vad som orsakar FSGS?

Den har oklar etiologi

37

Hur debuterar oftast FSGS?

Med oselektiv proteinuri och nefrotiskt syndrom

38

Vad är det som orsakar skadan vid FSGS?

Ärrbildning av det glomerulära nystanet, samtliga involverade i skador på podocyterna. Hyalina inlagringar i skleroserade kapillärer

39

Hur behandlas FSGS?

Som MCN med kortison, men ofta terapiokänslig och får en obeveklig progress

40

Ge ett exempel på något som kan ge sekundär FSGS

Hypertoni som i sin tur ger skador och skleros i glomerulus

41

Vad kan man se i glomerulus vid mikroskopi av FSGS?

Vidhäftning av kapillärer/basalmembran till parietalceller
Skleroserade områden där man inte lyckats laga skadan utan stoppar den istället

42

Hos vilken åldersgrupp är membranös nefropati vanligast?

50-60 års ålder

43

Vilken ytterligare diagnos bör man misstänka om membranös nefropati ses hos yngre?

SLE

44

Vad ska man utesluta om membranös nefropati hittas hos äldre?

Paraneoplasi

45

Vad är det som orsakar membranös nefropati?

Immunkomplex längs utsidan av GBM, glomerulära basalmembranet

46

Vad kan man se i silverfärgning vid membranös nefropati? Varför?

Spikes. Proteininlagringarna syns inte i silverfärgning, vilket gör att podocyternas fotutskott får "spikes" med hålrum, där proteinet egentligen är, emellan.

47

Varför sätter sig immunkomplexen vid membranös nefropati just under podocyterna på deras fotutskott?

Podocyternas fotutskott innehåller en receptor som kan få ett immunsvar mot sig

48

Vad brukar immunkomplexen vid membranös nefropati bestå av?

IgG och C3

49

Hur brukar nefritiskt syndrom yttra sig?

Plötslig debut
Makroskopisk hematuri vanligt
Oliguri
Vätskeretention
Volymsexpansion
Hypertension
Proteinuri sällan av nefrosgrad, sällan ödem
Aktivt urinsediment