Fö 1 Flashcards Preview

Maskinkonstruktion > Fö 1 > Flashcards

Flashcards in Fö 1 Deck (35):
1

Vilka 3 steg består Reverse Engineering av?

1. Reverse Engineering
--> hypotetisk produktmodell
--> analysera befintlig produkt
2. Modellering och analys
--> Modellera och analysera produkten map specifika aspekter (prestanda, tillverkning, miljö)
3. Omkonstruktion
--> Konstrukera om utgående från resultat 1 och 2

2

Vilka steg ingår i det första steget i reverse engineering?

1. hypotetisk produktbeskrivning
2. Demontering, studie samt verklig produktbeskrivning

3

Vilka är de ingående stegen i Hypotetisk produktbeskrivning?

1. Black-box-modell
2. Hypotetisk funktionsstruktur
3. Differentiering
4. Scenariobeskrivning
5. Imageboard
6. Initial kravspecifikation

4

Vilka är de ingående stegen i demontering, studie samt verklig produktbeskrivning?

1. Funktionstest och strukturerad demontering av verklig produkt
2. Ingående process och funktionsalanys
3. Dokumentation av verklig produkt
4. Komponent/komponent-matris
5. Fiskbensdiagram
6. Slutgiltig funktionsstruktur
7. Uppdaterad specifikation

5

Vilka områden vill man förbättra under steget i Modellering och analys?

1. Problemarkitektur
2. Prestandas
3. Tillverknings och monteringvänlighet
4. Materialval
5. miljövänlighet
6. kvalitet
7. utseende

6

Vilka är de tre nivåerna under omkonstruktionen?

1. Parametric Redesign
--> produktens parametrar förändras för att möta nya krav( dimensioner, arbetstemperatur osv...)
2. Adaptive Redesign
--> Nya lösningsprinciper
--> Ta bort/lägg till funktionalitet
3. Original Redesign
--> helt nytt produktkoncept

7

Vad finns det för fördelar med teknisk systemteori?

1. Allmänt accepterad i konstruktionsvetenskapliga kretsar
2. Förbättrar den kvalitativa förståelsen av produktens funktion och konstruktion
3. Stödjer användandet av olika konstruktionsmetoder
4. Underlättar återanvändning av konstruktionslösningar och konsevensanalys vid konstruktionsändringar
5. Kan implementeras i datorstöd

8

Vad är ett transformationssystem?

??

9

Vad är ett systems funktion?

Dess förmåga att skapa en effekt som bidrar till en omvandling av en operand

10

Ge exempel på operander?

1. Material
2. energi
3. information

11

Vad är en funktionsstruktur?

1. Definition av systemets totala funktioner, operander, och systemgräns
2. Beskriver flödena av material, energi och information i ett system
3. Verktyg för syntes och analys
4. Nedbrytning av systemets totala funktion i delfunktioner
5. Formulera funktioner som predikat+ objekt

12

Vad menas med syntes?

VAD systemet ska göra

13

Vad menas med analys?

HUR systemet fungerar

14

När brukar man använda sig av funktionsträd istället för flödesmodellen?

När flödesmodellen inte passar exempelvis när systemet inte åstadkommer en tydlig omvandling av något

15

Vad består organstrukturen av?

Fysiska element som realiserar funktionerna/egenskaperna hos produkten

16

Vad kan organ även kallas?

funktionsbärare

17

Vad menas med en funktion?

Det som realiserar en funktion och är därför ofta en samverkan mellan flera komponenter och är därmed inte samma sak som en komponent

18

Vad menas med komponentstruktur?

Definierar de komponenter som skall tillverkas map (CAD):
- geometri
- material
- ytegenskaper
- toleranser

19

Hur skall funktionen reliseras med hjälp av organ?

Entydighet önskvärd

20

Hur skall organen tillverkas?

integration önskvärd

21

Varför modelleras samband mha matriser?

Ger bättre översikt i komplexa sammanhang

22

Hur ser en ideal konstruktion ut i en funktion-organ-analys?

diagonalmatris

23

Hur ser en acceptabel konstruktion ut i en funktion-organ-analys?

Triangulär konstruktion

24

Hur ser en problematisk konstruktion ut i en funktion-organ-analys?

matris med element ovan diaonal

25

Hur ser en mycket problematisk konstruktion ut i en funktion-organ-analys?

Helt fylld matris

26

Vad kan man göra för att få större precision/ differentiering i en funktion-organ-matris?

Elementen kan kvantifieras

27

Vad kan man se i en komponent-komponent matris?

Vilka komponenter som samspelar

28

Vad kan man utläsa i en funktion-organmatris?

Hur en viss funktion realiseras

29

Vad menas med produktarkitektur?

En produkts-arkitekur beskriver vad produkten gör (funktionerna), hur den fysiskt är realiserad (modulerna) och dess gränsytor

30

Vad kontrollerar produkt-arkitekturen?

1. Möjligheten att skapa produktvarianter
2. Möjligheten att återanvända
3. Designvarianter
4.

31

Vad är skillnaden mellan modulär och integrerad arkitektur?

Moduler gör det lättare att:
- skapa varianter,
- återanvända
- laga

Integrerad konstruktion för det enklare att producera men hämmar ovanstående...

32

Beskriv modulär-arkitkur!

1. Realiserar en eller flera funktioner
2. Väldefinierade gränsytor
3. Enkel att ändra
4. Lätt att skapa varianter
5. Enkel att paralellisera
6. Tillåter lokaloptimering

33

beskriv integrerad-arkitektur!

1. En funktion är realiserad av flera fysiska moduler
2. Komplex interaktioner
3. svår att ändra
4. svår att skapa varianter av
5. svår att paralellisera
6. kräver lokal optimering

34

Varför vill man man modularisera?

1. Minska utvecklingstid och kostnad
2. Minska risken
3. försäkra kvaliteten
4. Minska kapitalbindning
5. Effektivisera styrning och "skräddarsyning"
6. Enklare att förbereda och tillverka
7. Enklare service och underhålla

35

Vad är en plattform?

vanliga komponenter + specifika komponenter