Fö 6 (FMEA) Flashcards Preview

Maskinkonstruktion > Fö 6 (FMEA) > Flashcards

Flashcards in Fö 6 (FMEA) Deck (16):
1

hur kan man göra datainsamling?

1. strecktablå
--> grupper strecken för att minska sannolikheten fel
2. frekvenstablå
3. streck-ring metod
--> särskiljer olika fel/fel vid olika tillfällen osv..

2

vad är ett frekvenshistogram?

Stapeldiagram
--> Där varje rektangels arbeta är proportionell mot andelen observationer i klassen

3

Vad kan man säga om ett histogram med klockform?

- Typiskt för en normalfördelning
--> processen uppträder "normalt"

4

Ge exempel på "felaktiga former" på histogram

1. Två toppar
--> kan bero på att vi har data från två olika källor
2. Stupliknande
--> kan bero på att vi har sorterat bort vissa exemplar
3. Sågtandsform
--> Indikerar ofta på mätproblem
4. Snett
--> vi behöver ha kunskap om processen för att kunna uttala oss

5

Allmänt om histogram?

1. Histogram är lätta att göra och använda
2. behöver minst 50 mätvärden för att korrekt kunna illustrera hur en process beter sig
3. kan bara påvisa tidsberoende trender i en process om
--> det visar vilken ordning som observationerna gjordes
--> processen var stabil när observationerna gjordes

6

vad är ett stambkads diagram?

- delar upp mätvärderna efter första siffran på mätvärdet
- Om det roteras kommer det se ut som stapeldiagrammet

7

Vad är ett låddiagram?

?

8

Vad är ett paretodiagram?

stapeldiagrammen går mot nolll
ackumulerade procenten blir större

9

vad är ett ishikawa?? diagram?

Kallas även fiskbensdiagram
--> orsak-verkan diagram

Delar upp huvudorsakerna till verkan
--> huvudorsakerna kan också delas upp i undergrupper

10

vad kan uppdelningen göras efter?

1. material
--> tillverkare/leverantör
--> lagringstid

2. Maskin
--> typ
--> ålder
--> tillverkare

3. Operatör
--> erfarenhet
--> skift
--> Person

4. Tid
--> tid på dygnet
--> dag i veckan
--> årstid

5. Miljlö
--> temperatur
--> fuktighet

11

Vad menas med sambandsdiagram?

Orsakssamband (kausalitet)
--> ändras "axlarna" pga varandra

12

Vad menas med positivt samband?

Ökar x så ökar y

13

Vad menas med negativt samband?

Ökar x så minskar y

14

Vad menas med starkt negativt/positivt samband?

Punkterna är ganska hoptryckta i mitten

15

Vad menas med ett styrdiagram?

Statistisk centralstyrning
--> man har en övre och undre styrgräns där slumpmässiga mätvärdernas medelvärde sätts in. så länge man ligger inom styrgränsen är detta ok. (styrgränsen ca tolerans)
--> man inspekterar inte allting utan kontrollerar då och då..

16

vad menas med bedrägligt beteende?

hur man visar sin data/ fakta
-_> tänk tårtdiagram
--> tänk på hur man framfor statistik osv..