Introduktion Flashcards Preview

Maskinkonstruktion > Introduktion > Flashcards

Flashcards in Introduktion Deck (13):
1

Vilka är de 7 första delaktiviteterna i reverse engineering (hypotes, studie och antagande om produktfunktion)?

1. Blackbox-modell
2. Skapa hypotetisk funktionsstruktur
3. Två produktvarianter baserat på olika marknadssegment
4. Scenariobeskrivning- frö varje masknadssegment
5. imageboard för varje variant
6. Differentieringsplan
7. Initial kravspecifikation (gemensamma krav för varianterna)

2

Vad är blackbox-modellen?

1. Ett sätt att dela upp vad som går in och ut ur "boxen" i form av:
- Energi
- Material
- Information

3

Vad är en funktionsstruktur?

En nedbrytning av "black box"
- Beskriver funktionerna i produkten
- Beskriver relationerna mellan funktionerna
(Tänk exempel funktionsstruktur)

4

Vad ska man tänka på när man upprättar en kravspecifikation?

1. Ta hänsyn till alla delar av produktens livscykel, samt gemensamma krav för båda varianterna och kundkrav
2. Använd pugh's ballonger eller freddy Olssons matris
3. Dela in specifikationen i kravområden t.ex. användare, service

5

Beskriv de 9 första delaktiviteterna i reverse engineering (Demontering och studie utav befintlig produkt)

1. Funktionstesting
2. Planera och utför demontering av produkten
3. skapa stycklista av befintlig produkt
4. Gör sprängskiss befintlig produkt
5. Funktionsanalys
6. Slutgiltig funktionsstruktur
7. DSM (matris som visar komponenternas samband)
8. Fiskbensdiagram för egenskaperna ( 5 st)
9. Utökad kravspecifikation (krav gemensamma varianter och som påverkar materialval)

6

Vad menas med DSM? (Design structure matrix)

1. Med hjälp av DSM kan man på ett kompakt sätt beskriva olika typer av problem
2. I DSM är en uppgift eller komponent tilldelad en rad och en motsvarande kolumn
3. En rad motsvaras av en komponent och markeras sedan mot kolumnen som den delar gränsyta
4. Gränsytan markeras med ett X. Rad som avläses vågrätt indiceras av alla komponenter den delar gränsyta med
5. gränsytskontakterna kan delas upp i moduler beroende på hur de hänger ihop med varandra

7

Vid vilka sortes problem brukar man ta hjälp av DSM?

Projektledningsaktivitets eller gränsytsproblem

8

Vad är ett fiskbensdiagram?

1. Ett slags orsak-verkandiagram
2. Man strukturerar upp egenskaper hos produkten och dess användning som kan tänkas påverka:
- Modulariserbarhet
- Tillverkningskostnad
- Prestanda
- Miljö
- Image

9

Vad går man igenom för steg i fiskbensdiagrammet?

1. Definierar problemet
2. Identifierar huvudorsaker
3. Identifierar delorsaker

10

Varför är det viktigt att definiera problemet?

Det underlättar arbetet. Alla i gruppen måste ha samma uppfattning om vad det är för problem som skall struktureras upp.

11

Hur gör man för att definiera delorsaker?

- Hittar delorsaker till problem med exempelvis brainstorming
- Utgå från varje huvudorsak och skriv ned saker som kan påverka den

12

Vad ska materialvaket vara optimerat map?

1. prestanda
2. miljlanpassning
3. Kostnad

13

Vilka är de 5 viktigaste frågorna man ska ställa sig vid analys av materialval av befintlig produkt?

1. Vilka material ingår?
2. Hur är de troligen tillverkade?
3. Vilka mängder?
4. Hur är de monterade?
5. Är matrialvalet miljöanpassat? Varför?