Projekt/kurs-pm Flashcards Preview

Maskinkonstruktion > Projekt/kurs-pm > Flashcards

Flashcards in Projekt/kurs-pm Deck (34):
1

vad är RD&T?

RD&T står för Robust Design & Tolerancing och är ett datoriserat verktyg som gör det möjligt att simulera tillverknings- och monteringsvariationer och visualisera detta långt innan en prototyp byggts.

2

vad är Avix SMED?

SMED står för Single Minute Exchange of Die, och Avix SMED är ett datoriserat verktyg som hjälper till att minska omställningstiden och producera mer.

3

Vad är Avix FMEA?

FMEA står för Failure Mode & Effects Analysis och detta datorbaserade verktyg hjälper företag att söka, hitta och prioritera rätt FMEA-åtgärder för förebyggande av kvalitetsavvikelser.

4

Vad är Avix DFX?

DFX står för design for X och är ett datoriserat verktyg som förenklar och standardiserar sättet att arbeta med producerbarhetsfrågor. Är också ett visuellt analysstöd där förbättringsmöjligheter fångas upp redan i konstruktionsfasen.

5

Vad är CES?

CES är ett datorbaserat verktyg som behandlar material, design och hållbarhet. Verktyget erbjuder en omfattande databas med bland annat material och processinformation. Kan bidra till att räkna ut ex. tillverkningskostnad.

6

vad är en differentieringsplan?

En differentieringsplan anger vika komponenter som är gemensamma och vilka som är unika för de olika produkterna till de olika marknadssegmenten

7

Vad är ett marknadssegment?

Ett marknadssegment är en grupp faktiska eller potentiella kunder som valts ut på en marknad med utgångspunkt från ex.:
1. behov
2. resurser
3. lokalisering
4. köpattityder
5. köpsätt

8

Vad är en black box-modell?

Är en modell där man behandlar produkten som en svart låda med in och utflöden av:
1. material
2. energi
3. information

9

Vad är en funktionsstruktur?

Funktionsstrukturen beskriver de olika funktionerna i produkten, samt hur funktionerna förhåller sig till varandra. De förhållanden som brukar användas är de som beskriver överföring av energi, material eller information mellan funktionerna.

10

Vad är en scenariobeskriuvning?

En scenariobeskrivning är en berättelse med syfte att beskriva en situation som kan vara aktuell för en produkt.

11

Vad är en imageboard?

En imageboard är ett hjälpmedel för att i bild beskriva känslor eller uttryck som man vill att en produkt ska förmedla. De kan innehålla:
--> människor
--> miljöer
--> bilder som ger stämning
--> fomer
--> material
--> ytstrukturer
--> färger

12

Vad är design-FMEA?

FMEA är en feleffektsanalys
--> identifiera alla tänkbara sätt en produkt kan felfungera eller haverera under användning
--> SANNOLIKHETEN att de uppstår
--> hur stora möjligheter vi har att UPPTÄCKA felen INNAN de orsakar problem
--> hur allvarliga KONSEKVENSER
--> FÖRESBYGGA att felen uppstår

13

Vad menas med en designutvärdering av prissegment?

Väljer ett antal kaffebryggare från två olika prissegment (en dyr och en billig) som sedan skall göras en "benchmarken" map.

14

Vad är en sprängskiss?

En tydlig skiss innehållande alla komponenter.
--> montering illustreras med streckade linjer
--> varje komponent är markerad med en positionsballong som är kopplad till styckelistan

15

Vad är en stycklista?

En lista med alla komponenter där de beskrivs map:
--> artikelnummer
--> antal
--> benämning
--> material
--> vikt
--> tillverkningsmetod
--> övriga parametrar

Stycklistan kan kan organiseras så att olika demontage är namngivna och grupperade

16

Vad är ett fiskbensdiagram?

Ett fiskbensdigram är ett sätt att analysera orsak och verkan.
Bra att analysera kring:
1. modulariserbarhet
2. tillverkningskostnad
3. prestanda
4. miljö
5. image

17

Vad är ett komponentsamband?

DSM. Ett kompakt sätt att beskriva olika typer av problem. Ofta:
1. projektledningsproblem
2. aktivitets & aktörsproblem
3. gränsyteproblem

18

vad är en kravspecikikation?

1. Kravspecifikationen tar hänsyn till kundkrav men även andra delar av produktens livscykel.
2. Dela in specifikationen i olika kravområden (användare, produktion, service)
3. kontrollmetod
4. målvärde
5. Gemensamt eller specifikt?
6.

19

Vad är pughs ballonger?

?

20

Vad är fredy olssons matris?

?

21

vad är ett kritiskt mått?

?

22

hur gör man en variationsanalys?

?

23

hur gör man en bidragsanalys?

?

24

hur gör man en stabilitetsanalys?

?

25

Vad menas med DFA?

?

26

vad är det viktigaste stegen i en LCA?

?

27

Varför upprättar man en LCA?

?

28

vad är en krav och egenskapsmatris?

?

29

Vilka steg bör man gå igenom när man ska göra en hypotes, studie och antaganden om produktfunktion?

1. skapa black box-modell
2. skapa hypotetisk funktionsstruktur
3. val av marknadssegment
4. scenariobeskrivningar
5. imageboards baserat på marknadssegmenten
6. differentieringsplan baserat på marknadssegmenten
7. ta fram initial kravspecifikation

30

Vilka steg bör man gå igenom vid demontering och studie av befintlig produkt?

1. funktionstestning
2. planera och utför demontering
3. stycklista av befintlig produkt
4. sprängskiss av befintlig produkt
5. analys av demonterad produkt--> upprättande av funktionsstruktur
6. slutlig funktionsstruktur
7. Matris som visar komponenternas samband, DSM
8. skapa fiskbensdiagram
9. Utökad kravspecifikation (gemensamma krav+ krav som påvekar material)

31

Vilka aspekter är viktiga då man gör en benchmarking map designkvalitet?

1. geometrisk kvalitet (gap, flush, parallelism)
2. materialval och utförande
3. ytkvalitet
4. färgmatchning

32

Vad är syftet med en scenariobeskrivning?

1. att illustrera vilka de olika marknadssegmenten är och hur de skiljer sig åt.
2. att identifiera vilka krav de olika kunderna kan ha på produktens utseende
3. att identifiera vilka övriga krav på produkten som kan skilja sig mellan marknadssegmenten

33

Vad är syftet med FMEA?

1. Redan under konstruktionsprocessen dentifiera och värdes vad som kan gå fel och vad effekterna av det kan bli.
2. identifiera komponentfel som leder direkt till systemfel
3. Undvika att upprepa fel i tidigare konstruktioner
4. söka och jämföra alternativa lösningar
5. ge underlag för hur man kan förbättra en produkt och skapa förebyggande åtgärder
6. identifiera vart särskilda insatser av kvalitetsstyrning och underhåll kan behövas
7. påvisa avvikelser från uppställda säkerhetskrav
8. ersätta "brandsläckning" med det nya "lära och förebygga fel"

34

Vad är en utökad kravspecikation?

Den vanliga kravspecifikationen ses ur ett materialperspektiv. . Markerar vilka av kraven som kan komma att påverka materialvalet och motivera kort varför.