Föreläsning om Emotioner, Sindre Flashcards Preview

Biologisk psykologi VT17 > Föreläsning om Emotioner, Sindre > Flashcards

Flashcards in Föreläsning om Emotioner, Sindre Deck (34):
1

Beskriv en emotion?

1. Omedelbar
2. Kortvarig
3. Konsistent
4. universell
5. Ofta förknippade med emotionella uttryck
6. inkluderar upplevelser, fysiologiska förändringar och beteende

T.ex tillstånd som rädsla, vrede, glädje, sorg

2

Beskriv en affekt?

1. en känsla
2. subjektiv
3. ej omedelbar

3

Beskriv humör?

1. ett stämningsläge
2. varatigt

4

Vilka komponenter innehåller en emotion?

1. fysisk
--> fysiologiskt tillstånd
--> aktiverat av autonoma nervsystemet

2. beteende
--> yttre uttryck
--> ansikte, röst, rörelse, gester

3. kognition
--> tolkning
-->vilken emotion? laddning? intensitet?

5

Vilka är enligt Paul Ekman våra primära emotioner?

1. glad
2. förakt
3. överraskning
4. ledsamhet
5. äcklel
6. rädsla
7. ilska

Dessa kan mätas med mätutrustning

6

Vilka är de sociala emotionerna (sekundära emotioner)?

1. skam
2. förakt
3. avundsjuka
4. stolthet
5. ömhet
6. kärlek

7

vad menas med facila feedback hypotesen?

Ansiktsrörelser påverkar upplevelsen av emotioner
- Påtvunget leende= roligare möte
- döljande av smärta=mindre smärta

8

vad händer om man blockerar ansiktsmuskulaturen med botox enl facila feedback hypotesen?

Man ändrar också tankeprocesandet av emotionellt innehåll

9

Vilken funktion har det sympatiska nervsystemet?

Det sympatiska nervsystemet har en pådrivande funktion, som sätts igång om vi behöver slåss eller fly.

10

Vilken funktion har det parasympatiska nervsystemet?

Det parasympatiska nervsystemet har huvudsakligen en avslappnande funktion. Det skall vara igång när vi är i vila.

11

Nämn några saker som händer med kroppen då det sympatiska systemet aktiveras!

1. ökar hjärtfrekvens och kapacitet
2. luftrör vidgas
3. pupillen vidgas
4. tarmrörelser minskar
5. urinblåsan hålls stängd
6. ökad blodförsörjning till stora muskelgrupper

12

Nämn några saker som händer med kroppen då det parasympatiska systemet aktiveras!

1. minskar hjärtfrekvens och kapacitet
2. luftrören dras ihop
3. pupillen dras ihop
4. tarmrörelser ökar
5. urinblåsan töms

13

Beskriv kortfattat Plutchiks känslohjul!

1. Neutrala känslor i mitten
2. 8 "blomblad" som i sin tur delas upp i tre olika grader av emotioner.
3. Mellan dessa 8 blad finns 8 primära känslor.

14

Vilka är de 4 olika emotionsteorierna?

1. sunt förnuft
2. James-Langes teori
3. Cannon- Bards teori
4. Schachters teori

15

Beskriv sunt förnuft som emotionsteori!

"Jag darrar dör att jag är rädd"

1. stimulus
2. medveten känsla
3. automatisk känslovall

16

Beskrivs James-Langes teori!

"Jag är rädd för att jag darrar"

1. stimuli
2. automatisk känslovall
3. medvetenkänsla

17

Beskriv Cannon-Bards teori!

"Hunden får mig att darra och att känna mig rädd"

1. stimuli
2. subcortex hjärna aktivitet ( signaler som inte går upp till hjärnbarken)
3. Medveten känsla och automatiskt känslovall

18

Beskriv Schachters teori!

"Jag rubricerar mina darrningar som rädsla eftersom jag värderar situationen som varlig"

1. stimuli
2. automatisk känslovall
3. värdering
4. medveten känsla

19

Hur påverkar mindfulness hjärnan?

1. Uppnår samma effekt som meditation
--> ökar empatisk förmåga
--> ökar prosocialt beteende

2. Ökad närvaro, känner sig nära kroppen och vad som händer i nära omgivning

3. Kan öka hjärnvolymen
--> delar kopplat till minne, inlärning, motivering och belöningssystem, stimulerar snabb inhämtning av information
--> bl.a. hippocampus

4. Volymen kan öka upp till ca 35 års ålder. Men vid viss stimulering kan vissa delar bli större även vid 35+. (skallen utgör yttre gräns över hur mycket hjärnan kan växa)

20

Hur påverkar meditation människans beteende?

Enligt davidsson och Dalai lama blir man mer empatisk och får mer prosocialt beteende av meditation

21

Vad menas med emotionell stil?

De olika delarna i hjärnan är kopplade till olika emotionella tillstånd

1. Rasiliens (förmågan att återhämta sig ellermotstå störningar)
--> prefrontala cortex
--> amygdala

2. Åskådning (positiv eller negativ inställning)
--> ventrala striatum

3. Social intuition (har lätt att agera socialt eller är vilsen)
-->amygdala
--> fusiforma ansiktsområdet

4. Självmedvetenhet (känsliga för inre signaler eller inte)
--> insula

5. Sensivitet/anpassningsförmåga (förmåga att passa in och anpassa sig)
--> hippocampus

6. Uppmärksamhet (fokuserad eller ofokuserad)
--> prefrontala cortex

22

Beskrivs Lövheims kub?

Lövheimskub beskriver hur signalsubstanser kopplas till emotioner.

1. 0 dopamin+0 seratonin +0 noradrenalin = skam/förnedring

2. 0 dopamin+0 seratonin +1 noradrenalin = ångest

3. 0 dopamin+1 seratonin +0 noradrenalin = förakt/äckel

4. 1 dopamin+1 seratonin +0 noradrenalin = nöjdhet/lycka

5. 1 dopamin+0 seratonin +0 noradrenalin = rädsla

6. 1 dopamin+0 seratonin +1 noradrenalin = ilska

7. 1 dopamin+1 seratonin +1 noradrenalin = intresse/upprymdhet

8. 0 dopamin+1 seratonin +1 noradrenalin = överraskad

23

Beskriv den modifierade limbiska teorin!

1. Beroende på vilken typ av känslomässig stimulus vi får som input kan vi gå den direkta vägen till känslomässig respons eller den indirekta vägen.

24

Beskriv den känslomässiga direkta vägen enligt den modifierade limbiska teorin!

1. känslomässigt stimulus
2. thalamus
3. amygdala
4. känslomässig respons

25

Beskriv den känslomässiga indirekta vägen enligt den modifierade limbiska teorin!

1. känslomässigt stimulus
2. talamus
3. cortex
3. amygdala
4. känslomässig respons

26

Beskriv amygdala!

1. sitter i mitten av hjärnan
2. finns två stycken, en i varje hjärnhalva
3. ser ut som en liten mandel
4. de båda amygdala samverkar
5. amygdala i högra hjärnhalvan tolkar negativa emotioner
6. amygdala i vänstra hjärnhalvan är kopplad till belöningssystemet

27

vart i hjärnan arkiveras och utsöndras hormoner?

hypotalamus

28

vart i hjärnan skapar och lagras emotionella minnen och reagerar och beslutar om dessa?

amygdala

29

Vilken del i hjärnan kallas den stora bibliotekarien?

hippocampus

30

Hur sitter talamus, amygdala och hippocampus i hjärnan i förhållande till varandra?

Hippocampus är två C-formade strukturer och i "slutet" på detta C sitter den mandelformade amygdala på var sin sida. Innanför dessa C-formade strukturer finns de två talamushalvor, en i varje hjärnhalva.

31

Vart sitter insula?

Inne i djupet på lateralfåran, ungefär där frontalloben, temporalloben och centralfåran möts.

32

Vad har insula för funktion?

1. Brukar kallas den femte loben
2. Ordet betyder "ö"
3. start kopplat till äckel och

33

Utveckla vad som menas med att tänka snabbt och långsamt?

Tänka snabbt:
--> signal går till limbiska systemet där känslor skapas

Tänka långsamt:
--> signal går till cortex/hjärnbark där vi kan tänka rationellt

34

Vad är orbifrontala cortex?

1. Den främre delen av frontalloben
2. Länkat till limbiska systemet och betraktas som centrum för känslor, värderingar och sociala förmågor.
3. Utgångspunkt för att tänka rationellt
4. Vid ilska och rädsla blir denna delen"för varm" och vi kan inte tänka rationellt.