Funktionell neuroanatomi 1, Thomas Flashcards Preview

Biologisk psykologi VT17 > Funktionell neuroanatomi 1, Thomas > Flashcards

Flashcards in Funktionell neuroanatomi 1, Thomas Deck (49):
1

Beskriv nervsystemet

- Nervsystemet består av specialiserade nervceller/nervkroppar med utskott (axen och dendriter) vars funktion är att skicka och motta signaler/impulser och skicka vidare till t.ex muskler/körtlar och andra nervceller efter bearbetning i hjärna eller ryggmärg.

- Nervsystemet har en lagringsförmåga/ minne och denna informationen kan påverka impulsflödet

2

Vilka delar består nervsystemet av?

1. centrala nervsystemet (CNS)
--> hjärna och ryggmärgen

2. Perifera nervsystemet (PNS)
--> kranialnerver & spinialnerver

3

Vad är kranialnerverna?

kranialnerverna utgår från hjärnan och ger information om lukt, (smak, syn etc??)

4

vad är spinalnerverna?

spinalnerverna utgår från ryggmärgen och går ut i armar och ben

5

Vad bidrar perifera nervsystemet med?

Till att hjärnan kan kommunicera med övriga kroppen

6

Hur kan man dela upp nervsystemet i funktionella grupper?

1. somatiska nervsystemet
--> system som är under viljans kontroll

2. autonoma nervsystemet
--> EJ viljestyrt. t.ex. hjärta, körtlar, tarm etc.

7

Vilka celler bygger upp nervsystemet?

1. Neuron (nervceller) - ca 100 miljarder
2. Gliaceller - ca 1000 miljarder
--> Astrocyter
--> Oligodencyter
--> Mikrogolia

8

Beskriv neuronens olika delar

1. cellkropp

2. dendrit
--> dendriterna för information IN till cellkroppen
--> de första "skotten" från cellkroppen.
--> ca 0-30 st
--> [mm]

3. Axon
--> axon för information FRÅN cellkroppen
--> 1 st (endast en väg ut från cellkroppen)

4. Axonterminal (bouton)
--> Sprider information efter axtonet och är i slutet av axonet. Informationen förs därefter t.ex. över till annan cellkropps dendrit eller en muskel eller körtel.

5. Myeliniserat axon
--> Axon inlindat med myelin
--> Bidrar till snabbare signalöverföring
--> ex. på myeliniserat axon är när man lägger en hand på en varm platta, då flyttas handen reflexmässigt väldigt snabbt därifrån tillskillnad från när man slår i tån i en tröskel.

9

Vad är en synaps?

- Själva kopplingen mellan axonterminalen och muskeln/körteln/dendriten.

- Ställen där de olika nervcellskropparna kopplas samman

10

Nämn några sjukdomar som drabbar automatiska reflexförmågan?

MS
--> myelinet förstörs
--> axonet kan ej fungera ordentligt utan myelinet
--> långsam signalöverföring
--> funktioner kan återskapas då myelinet återskapas
--> axon/dendriter/cellkropp ej skadade

11

Beskriv den gråa substansen!

- Nervcellskropparna ligger i gråa substansen
- Dendriterna ligger i gråa substansen
- Synapserna ligger i gråa substansen
- Allt tänkande sker i gråa substansen

12

Beskriv den vita substansen!

- Vita substansen är "Motorvägen" mellan olika nervceller och gör att de olika nervcellerna kan kommunicera med varandra.
- Vita substansen består av klasar med myeliniserat axon
- Den vita färgen beror på att myelin är fett

13

Beskriv grovanatomin för centrala nervsystemet (CNS)!

1. Storhjärnan (Cerebrum)
2. Hjärnstam
--> Diencephalon
--> Mesencephalon
--> Pons (bryggan)
--> Förlängda märgen
3. Lillhjärnan
4. Ryggmärgen

14

Vart slutar ryggmärgen?

Ryggmärgen slutar vid ländryggen
--> ryggmärgsvätskan finns även nedanför ländryggen
--> Lumbalpunktion (prov på ryggmärgsvätskan) tas därför i detta område för att undvika att skada ryggmärgen och centrala nervsystemet

15

Vad består ryggmärgen av?

1. Grå substans
--> fjärilformad i mitten
2. Vit substans
--> runt om den gråa substansen
3. Framroten
--> axoner som leder utgående impulser
4. Bakroten
--> axoner som leder sensoriska ingående impulser

16

Vilken funktion har ryggmärgen?

1. Ryggmärgen kan sköta en reflex helt själv
--> ryggmärgen mottar signal
--> kopplas om till utgående axoner direkt
--> signal skickas ut till muskulatur

Exempel:
Slår till på senan under knäet

(smärta måste dock upp till hjärnstammen och vända)

2. Omkopplingar
--> omkopplingar med impulser till och från hjärnan och andra nervceller i t.ex muskulatur, körtlar osv.

17

Vilkar delar består hjärnan av?

1. Storhjärnan (cerebrum)
2. Lillhjärnan (cerebellum)
3. Hjärnstammen
--> Dienchephalon
--> Mesencephalon
--> Pons
--> Förlängda märgen (Medulla oblongata)

18

Beskriv kort om hjärnstammen!

1. Hjärnstammen är grunden från neuralröret som storhjärnan sedan har vuxit upp ifrån åt alla håll

2. Övre hjärnstammen är täckt av storhjärnan

19

Vilken funktion har hjärnstammen?

1. Gör så att hjärna och ryggmärg kan kommunicera

2. Hjärnstammen har grå substans till flera kranialnerver som i sin tur sköter sinnen och motorik i ansiktet

3. I hjärnstammen finns nätverk av nervceller som utgör RAS (retikulära aktiveringssystemet)

4. Här finns grundläggande livsfunktioner

5. Drifter

6. Autonoma funktioner och reaktioner

20

Vad finns i diencephalon?

Diencephalon syns nästan ej utan täcks av storhjärnan
Består av:
1. Talamus
2. Hypotalamus
3. Tallkottkörteln

21

Hur ser talamus ut och vilken funktion har den?

- 2 st, höger & vänster,
- äggformade, gråaktiga, i mitten
- kopplingsstation för hjärnans olika delar
- viktig funktion i viljestyrka rörelser
- hanterar stimuli från sinesorgan och skickar vidare till hjärnbark

22

Hur ser hypotalamus ut?

Utseende:
- grå substans
- vid tredje ventrikeln
- stjälk från hypotalamus leder ned till hypofysen

23

Vilken funktion har tallkottkörteln?

- producerar hormonet melatonin
- reglerar dygnsrytm

24

Vad består storhjärnan av?

1. Hjärnbark
2. Basala ganglier
3. vit substans

25

Vad är hjärnbarken?

- grå substans på ytan av hjärnan (ca 3mm)
- består av tätt packade nervceller
- istället för att ändra tjocklek på hjärnbarken skapades fåror i hjärnan för att maximera dess yta och därmed antal nervceller
--> ju mer intelligent, desto fler och djupare fåror

26

Vad är basala ganglier?

basala ganglier är öar i hjärnan med grå substans so är insprängda i den vita substansen.

27

Vilka är de olika fårorna i hjärnan och vilka områden definieras av dem?

1. Centralfåran
--> framför: Pannlob
--> bakom: hjässlob
--> under: Tinningslob
--> längst bak: Nackloben

2. Lateralfåra
--> bakom: Tinningsloben
--> ännu längre bak: Nackloben

28

Vad menas med ventrikelsystemet?

Hjärnans fyra hålrum som är fylld av cerebrospinalvätska. Vätskan ligger även inne i ryggmärg och en bit nedanför ryggmärgen

29

Vilka är de olika ventriklarna?

1. sidoventriklarna (2 st)
-->
2. Tredje ventrikeln (1 st)
--> mellan de två talmans
--> i mitten av sidoventriklarna
3. Fjärde ventrikeln (1 st)
--> vid hjärnstammen

30

Varför ser sidoventriklarna ut som dom gör?

Sidoventriklarna har "dragits med" vid utvecklingen av storhjärnan.

31

Vad händer med ventriklarna med åldern?

De blir större

32

Beskriv vätskan i ventrikelsystemet!

1. klar
2. färglös
3. produceras i ventriklarna i hjärnan
4. ca 140 ml
5. Produceras 500 ml produceras varje dygn

33

Vilken funktion har ventrikelsystemet?

1. skyddande kudde mellan centrala nervsystemet och omgivande benväggar
2. variera volym av vätska
--> bra vid blödning eller hjärntumör för att ge plats
3. Transport av ämnen
--> cerebrospinalvätskan leds in i hjärnan och "tvättar" hjärnan på nedbrytningsprodukter (glymphatic system)
--> kanalerna i glymfatiska systemet endast öppet när vi sover
--> viktigt för att "skölja bort" farliga ämnen som eventuellt annars kan leda till demens/alzheimers

34

vart tar cerebrospinalvätskan vägen?

Det ligger en ven på huvudet där vätskan "töms" och blandas ut med blodet.

35

Vilka problem kan man få med ventrikelsystemet?

Vattenskalle
--> det blir "stopp" någonstans men vätskan fortsätter att produceras
--> på barn utvidgas skallen och blir jättestort, på vuxna kan ej skallen växa utan trycket höjs och tillslut dör patienten

vad kan man göra?
--> lägga in slang som leder till lumberområdet för att på så sätt få igång cirkulationen av vätskan
--> göra hål på en liten vägg i hjärnan så att vattnet kan färdas annat håll (krav uppblåsta ventriklar annars omöjligt utan att skada hjärnan)

36

Beskriv autonoma nervsystemet

- Den del av nervsystemet som innerverar strukturer som ej styrs av vilja
- autonoma nervsystemet finns i både centrala nervsystemet och perifera nervsystemet
- hypotalamus är högsta chef i autonoma nervsystemet

37

hur kan autonoma nervsystemet delas upp?

1. sympaticus
--> förbereder för alarmsystem
--> (ex. ökar hjärtfrekvens)

2. parasympaticus
--> sparar och laddar upp energi (t.ex eftermåltid)
--> (ex. minskar hjärtfrekvens)

38

Vilka är de fyra huvudområdena i funktionell neuroanatomi enl. Thomas Skoglund? (tänk bild)

1. hjärnbark (neocortex)
--> "tanke"
--> intellektuella funktioner
--> strategiskt tänkande
--> tolkning - värdering - omdöme
--> sinnen

2. Limbiska systemet
--> "känsla"
--> emotionella impulser
--> känslor - minnen
--> inlärningsförmåga

3. Hjärnstammen
-->"drifter"
--> grundläggande livsfunktioner
--> autonoma funktioner och reaktioner

4. Ryggmärg
--> "reflex"
--> omkopplingar

39

vad gör RAS?

Skickar signaler uppåt och nedåt från hjärnan
--> grunden till vakenhet
--> stopp av RAS "trafiken" --> medvetslös

1. RAS skickar signaler genom axoner till storhjärnans bark

2. RAS skickar signaler nedåt som gör att vi andas och har bra hjärtverksamhet

3. RAS sköter sväljfunktion

40

Vad händer när RAS slås ut?

1. Hjärnan kan ej kommunicera med ryggmärg
--> förlamad
2. problem med svalg
3. problem med andning
4. medvetslös
5. "locked in" --> kan ej kommunicera eller röra sig men är vid medvetande

41

Vilken funktion har hypotalamus?

Funktion:
1. chef i autonoma nervsystemet
2. viktig för inre miljön
3. kontrollmekanismer för:
--> blodtryck
--> cirkulation
--> kroppstemperatur
--> ämnesomsättning
--> en del av vaken/sömn
--> sexuellt beteende
--> försvarsreaktioner
--> hunger
--> törst

42

hur reglerar hypotalamus sina funktioner?

1. Via neuron som löper till hela centrala nervsystemet
2. Påverkar hypofysen som är fäst till hypotalamus. Från hypofysen frisätts hormoner ut till kroppen

43

Hur ser lillhjärnan ut och vart sitter den?

- Syns nästan ej
- har två delar. höger och väster hemisfär
- har mindre och tätare fåror än storhjärnan
- täckt av hjärnbark med grå substans, vit substans i mitten

44

vad har lillhjärnan för funktion?

1. koordination av ögon - bål och huvudrörelser mha signaler från örats balansorgan

2. deltar i att hålla kroppshållningen och balans

3. deltar i armarna och händernas finmotorik och inlärda snabba och komplicerade rörelsemönster.
(inlärt som man ej måste tänka på)

4. justerar rörelser (tänk på fingret till näsan exemplet)

5. kontrollerar viljestyrd motorik

45

Vilka problem kan människor med lillhjärnskada?

Problem med balans och finmotorik
(ex. handen och näsan)

46

vad kontrollerar det limbiska systemet?

1. känslor och beteende
2. basala drifter för överlevnad
3. minnet

47

vad består limbiska systemet av?

Består av 3 strukturer:
- amygdala,
- hippocampus
--> 2 st
- gyros cinguli (gördelvindlingen)

48

Vilka problem kan människor med skada på hippocampus?

1. dåligt minne
3. Borrtagning av båda hippocampus--> kommer ihåg gamla saker men ej nya
4. Tar man bara bort ena hippocampus --> kan motoriska övningar övas upp trots minnesförlust

49

Vad hade HM för problem och vad hände med honom?

HM hade svår epilepsi och man kunde se att den startade i hippocampus och man opererade därför bort båda hippocampus och epilepsin blev bättre men han tappade helt förmågan att lära sig nya saker och att komma ihåg nya saker. Han minnes dock gamla saker.