Föreläsning om Psykopatologi, Sindre Flashcards Preview

Biologisk psykologi VT17 > Föreläsning om Psykopatologi, Sindre > Flashcards

Flashcards in Föreläsning om Psykopatologi, Sindre Deck (48):
1

vad menas med psykopatologi?

- läran om psykotiska symptom och deras orsaker
- onormala avvikelser i emotion/ affekt, kognition och beteende
- område för psykiatrin

2

vad analyseras och avhjälps inom psykologin?

Normala variationer i fungerande avseende emotion/affekt, kognition och beteende

3

Nämn viktiga delar i hjärnan när man pratar om psykopatologi!

1. Ventromedial prefrontal cortex
2. Orbitofrontal prefrontal conret
3. Dorsolateral prefrontal cortex

4

Vad hände med Phineas Gage?

Gage fick järnrör genom frontalloben och överlevde.

- Den indirekta vägen i limbiska systemet omöjliggjorde för signalerna att gå till cortex och blev därför väldigt känslostyrd.
- Han blev "trevligare" med tiden och det måste berott på att andra delar av hjärnan tog över och lärde om. Ingen del av hjärnan är ansvarig för allt.

5

Vilka är de olika dimensionerna av emotionell intelligens?

1. uppfatta emotioner
2. förstå emotioner
3. använda emotioner
4. hantera emotioner

6

Hur är den emotionella intelligensen när man har en depression?

Man har problem att hantera emotioner och att använda emotioner

7

Hur är den emotionella intelligensen när man har en Alexitymi?

Man har problem att uppfatta emotioner och förstå emotioner

8

Vilket område analyserar och avhjälper människor med autism?

-psykologin
-neurologin

9

nämn några problem människor med autism kan ha!

- Facial feedback funkar ej för människor med autism
- De primära emotionerna finns inte på samma sätt hos personer med autism

10

vad menas med affektsmitta?

- Man påverkas direkt av hur andra mår.
- grunden för affektsmitta är spegelneuron, neuronet speglar beteende hos någon annan som om personen själv gjorde det. - Det finns även lagrade responser förknippade med en viss aktivitet

11

Hur såg psykologin ut på forntiden?

1. Indien kom med första textboken i psykiatri
2. psykos=övernaturligt
--> berodde på andrar och demoner
3. 5000 F.kr sysslade man med trepanation
--> öppnade kranie för att släppa ut andar

12

Hur såg psykologin ut på antiken?

1. hippokrates
--> började fundera på fysiologiska orsaker och tittade på det medicinskt.
--> kroppsvätskor. Surt/basiskt?

2. Exorsism
--> för att driva ut andar
--> finns fortfarande inom katolska kyrkan

13

Hur såg psykologin ut på medeltiden?

1. specialist sjukhus i Irak med behandling (705 e.kr), fortfarande ingen behandling i europa (1300 e.kr)

2. Legdordningen i norge
--> människorna fick bo ihop och fick uppgifter osv

3. Rensade och justerade kroppsvätskebalans
--> åderlatning (blodiglar/ tappa av blod)

14

Hur såg psykologin ut på renässansen?

1. Burton ansåg att arbete är behandling
2. Bacon ansåg att kunskap leder till behandling
3. Kung louis XIV upprättade mentalsjukhus/anstalter, fortfarande utan behandling

15

Hur såg psykologin ut på upplysningstiden?

1. man började anse att det är en sjukdom snarare än en besatthet

2. Började även inse att det går att behandla

3. Man gör humanitära reformer för dessa människor, "kedjorna klipps" och de börjar behandlas bättre.

4. man börjar med frenologi

16

Vad menas med frenologi?

1. Man trodde att hjärnan trängde ut och påverkade huvudets utseende

2. Det var på 1700-talet, en fransman, som myntade teprinn och rasbiologerna integrerade

3. Menade att man kan kartlägga olika själsegenskaper vid olika delar av hjärnan och att detta kunde avläsas från utsidan genom att titta på kraniet och ansiktets form.

17

Hur såg psykologin ut under industrialismen?

1. statliga instutitioner skapas, väldigt många mentalsjukhus skapas

2. Psykiskt sjuka får rättigheter
--> the lunacy act (1845)

3. Psykiatrin föds

18

Hur ser psykologin ut under modern tid?

1. Loewi hittar signalsubstanser och hur de påverkar psykisk ohälsa

2. Litium upptäcks och används

3. Deinstitutionalisering

4. Nya terapiformer kommer på 60-70 talet: BT, KBT, ACT

19

Ge bakrund till psykiatriska tillstånd!

1. det finns många olika psykiatriska tillstånd och med variation inom tillståndet

2. Innefattar:
- avvikande tankar
- avvikande varseblivning
- avvikande affekt
- avvikande beteende
--> drar sig undan, pratar med människor som ej finns
- avvikande reationer med omgivningen

3. Det finns effektiva behandlingar mot flera tillstånd men inte för allt och alla

4. Ökad förekomst
- större lidande
- större kostnader för samhället

5. Biopsykosocialt tänkande kring orsaker och behandling

20

Vad menas med biopsykosocialt tänkande kring orsak och behandling?

Att det biologiska, psykologiska och sociala hör ihop och kan tillsammans utgöra orsaken till ett beteende eller avvikelse

21

Hur definierar man vad som är att vara frisk eller sjuk?

Tittar på standardavvikelsen
--> det som är utanför 95%= avvikande
--> skapar tydliga problem för det vardagliga livet, jobb/mat/sömn osv.
--> Problemen måste vara ihållande över tid

Vad som anses avvikande beror på kontext och och kultur historia. T.ex kan man istället för "avvikande beteende" vara byfåne eller medium

22

Vilka manualer finns det till hjälp för diagnosticering?

1. DSM-5
--> american psychiatric association
--> amerikansk
--> endast engelska

2. ICD-10
--> WHO
--> internationell
--> endast en version

23

Varför diagnosticerar man?

1. För att kunna hjälpa
--> kan dock vara en nackdel till patienter då det inte finns någon hjälp att få t.ex vid personlighetsstörning

24

Nämn 9 olika psykiatriska tillstånd!

1. störnigar med debut i barndomen
--> ADHD och autism

2. Demenssjukdomar
--> alzheimer

3. Missbruk

4. Schizofreni

5. Förstämningssyndrom
--> depression
--> bipolärt syndrom

6. Ångestsyndrom

7. Posttraumatiskt stressyndrom

8. ätstörningar

9. personlighetsstörningar

25

Hur vanligt är det med psykisk sjukdom?

1. vanligare bland kvinnor än män

2. vanligare i yngre åldrar (yngre än 50)

3. Vanligare bland minoriteter

26

Hur mår ungdomar i sverige?

1. Ökning mellan 17 ålder och 18 (pga att man kan söka hjälp själv?)

2. Vanligare bland kvinnor än män

3. Ökar med varje årskull

27

Vilka psykiska sjukdomar varierar med tiden?

1. depression
2. självmordsförsök
3. missbruk

28

Vilka psykiska sjukdomar förändras inte med tiden?

1. personlighetsstörning
2. Schitzofreni
3. Bipolär

29

Nämn några riskfaktorer som kan leda till psykisk störning!

1. nära släkting med psykisk ohälsa
2. allvarlig kronisk sjukdom
3. hjärnskada
4. trauman: försummande, misshandel, övergrepp
5. få eller ej nära vänner/relationer
6. tidigare psykiatriska problem
7. ihållande/extrem stress
8. Missbruk

30

Beskriv psykisk ohälsa från arv och miljö till beteende!

1. Arv
--> föräldrar
Miljö
--> näringsbrist
--> omsorg
--> sömn
påverkar båda hjärnan
2. Hjärnan påverkar kognition och emotion som dessutom påverkar varandra
3. Beteendet påverkas av kognition och emotion
4. Ett beteende kan även påverka hjärnans konstruktion

31

Beskriv stress-sårbarhetskurvan!

Beroende på hur sårbar man är påverkar det hur tolerant man är mot stress.

Sårbarheten kan bestämmas av både arv och miljö.

32

Beskriv stress och sårbarhetshinken!

1. Man har en hink som innehåller stressfaktorer av olika "allvarsgrad".
2. Hinkens storlek beror på hur sårbar man är
3. Sårbarhetsfaktorer kan vara t.ex medfödd sårbarhet, familjehistoria, osv osv.
4. Tecken och symptom på hur ser ser ut i hinken
--> oro
--> sömnproblem
--> rop på hjälp

33

Symptom på egentlig depression enligt DSM-V:

1. mestadels nedstämd/irritabel
2. Minskat intresse/nöje
3. aptitförändring (ändrad kroppsvikt)
4. störd sömn
5. ändrad aktivitetsnivå
6. Trötthet/orkeslöshet/ svaghetskänslor
7. värdelöshets-/skuldkänslor
8. nedsatt konceptration/obeslutsamhet
9. suicidtankar/-planer

Tillägg:
- Mer än 2 veckor
- förändring från tidigare
- Nedsatt funktion

Tillägg igen:
-Man blir realistisk, ifrågasätter samband.
- kan se ut som demens

34

Beskriv monoamin-hypotsen!

Går ut på att obalans eller begränsad tillgänglighet av signalsubstanser bidrar till psykisk störning.

t.ex tror man att seratoninets tillgänglighet är begränsad vid depression

(beror på en förstod återupptagning av seratoninet på axonänden)?

Det antidepressiva gör är att hämma denna återupptagning av ceremonin på axonänden för att receptorcellerna på mottagarnerven skall kunna ta upp mer seratonin

35

Vad är monoaminer?

organiska molekyler med en amingrupp, t.ex. signalsubstanser
- seretonin
- dopammin
- noradrenalin

36

På vilket sätt jobbar man med KBT på deprimerade patienter?

Delar upp i patientens tanke, känsla och handling som är vanliga:

Känsla:
--> negativ tolkning
--> global tolkning
--> självförbrådelse

Känsla:
--> nedstämdhet
--> brist på lust

Handling:
--> inaktivitet
--> ältande

Inom KBT går man framförallt in på patientens handling, man försöker aktivera patienten och bryta ältande och negativa tankemönster.

37

hur påverkas hjärnan vid depression?

1. minskad aktivitet i prefrontala cortex
--> som är viktig för att kunna tänka och ändra vårt sätt att agera
2. minskad volym i hippocampus
--> lär sig inte lika bra ty ointresserad
3. ökad aktivitet i amygdala
--> "känslocentrat"

38

hur kan man minska depression genom att påverka hjärnan?

1. medicinera så att amygdala lugnar sig
2. samtalsterapi för att öka stimulering i prefrontala cortex.

Effekten av båda dessa ger minskad depression

39

Vilka är symptomen vid schizofreni?

Positiva symptom:
1. vanföreställningar
2. hallucinationer
3. desorganiserat tal

Negativa symptom:
1. avtrubbning/känsloflackhet
2. brist på glädje/njutning/drivkraft
3. socialt tillbakadragande
4. katont beteende

Tillägg:
- varat mer än 6 månader
- aktiva symptom under 1 månad
- nedsatt funktion
- skall inte ha missbrukat
- skall inte ha hjärnskada
- skall inte ha somatiskt tillstånd

40

vad menas med katont beteende?

-Sitta i obekväma ställningar i flera timmar
- ett ryckiga rörelser?

41

vad menas med desorganiserat tal?

1. tala fort eller långsamt
2. upprepa vissa ord
3. skapa egna ord
4. mm

42

nömn några vanliga vanföreställningar idag resp. förr?

Nutid:
- övervakad
- förföljd av FBI
Dåtid:
- att man är gud eller jesus

43

Vilka strukturella förändringar i hjärnan kan man se vid schizofreni?

Utvidgning av lateralventriklar

44

Vilka kortikala förändringar kan man se vid schizofreni?

1. Parietallob
--> motorcortex
2. temporallob
3. frontallob

Dessa förändringar går att se tidigt i sjukdom

45

Beskriv dopaminteorin!

Dopamin påverkar och ökar de positiva symptomen

1. centralstimulerande droger (t.ex amfetamin) som ökar dopamintillgängligheten kan orsaka psykos hos friska människor

2. Antidopaminerga droger reducerar psykossymptom

3. överaktivitet i mesolimbiska systemet ger ökning av positiva symptom

46

Hur kan man medicinera för att "lugna" schizofreni?

Tillsätter blockerare så att mottagarcellens upptagning av dopamin hämmas. Detta för att "kyla ned" det mesolimbiska området och därmed minska de positiva symptomen

47

Vad finns det för samband mellan ärftlighet och schizofreni?

1. Ärftlighet förklarar 80% av fallen

2. Finns ett överlapp med riskgener för bipolär sjukdom

3. Sjukdom kan bryta ut efter en period med stress eller ökad påfrestning under lång tid.

48

Nämn några friskfaktorer mot psykisk hälsa!

1. fysisk rörelse
2. kost
3. intellektuell stimulans
4. socialt nätverk