Funktionell neuroanatomi 2, Thomas Flashcards Preview

Biologisk psykologi VT17 > Funktionell neuroanatomi 2, Thomas > Flashcards

Flashcards in Funktionell neuroanatomi 2, Thomas Deck (42):
1

Vad påverkas framförallt av limbiska systemet?

1. minnet
2. emotioner

2

Vart finns den septala regionen?

Vid limbiska loben och står i förbindelse med amygdala

3

Vad är den septala regionen?

1. ett lustcentra
2. kopplas till hjärnans belöningssystem
2. elektrisk stimulering på råttan då den trycker på knapp
--> råttan trycker hela tiden och slutar att äta/dricka
--> kommer dö.
--> kan hopplas till drogberoende
3. bortopereras septala regionen på båda sidor --> extremt lättretat tillstånd
4. Överstimuleras denna region (försök har gjorts för att hjälpa vid depression) så kan patient bli "för glad"/hyper

4

Berätta kort om elchocker på människor (ECD) ?

- Elchocker används då terapi inte hjälper.
- Upptäcktes då människor med depression avhjälptes av sina epileptiska anfall.
- Elchockerna bidrar till viss minnesproblematik

5

Vad styr amygdala?

Viktig funktion i hjärnans emotionella nätverk. Spelar stor roll i uppkomsten av negativa och positiva känslor. T.ex:
- skräck
- flykt
- raseri
- fobier

6

Vart i hjärnan finns amygdala?

Nära hypotalamus och och talmans.
- signalerar mycket med hypotalamus som påverkar hela inre miljön.

7

Hur påverkas människan av strukturella avvikelser i amygdala?

1. Strukturella avvikelser i amygdala har stor påverkan på beteende.

2. går att koppla till autism

3. även viktig för minnet

Exempel killen som pricksköt folk--> tumör i amygdala

8

Vilka är de tre banorna i hjärnan?

1. Projektionsbanorna
--> mellan cortex och ryggmärg
2. Kommisurbanor
--> mellan hjärnhalvorna
3. Associationsbanor
--> kopplingar mellan samma hjärnhalva

9

Vad påverkar Basala ganglierna?

- De är involverade i kontroll av rörelse
- jobbar parallellt med pyramidbanan (som bara finns hos däggdjur)
- äldre system än pyramidbanan
- kontrollerar hastighet av rörelse
- kontrollerar amplituden av en rörelse --> hur mycket man rör sig

10

vad är pyramidbanan?

- En ledningsväg av nervceller från motoriska delarna av hjärnbarken ner till ryggmärgen
- börjar i motorcortex

11

Ge ett exempel då vi använder kommisurbanorna!

Används då vi kan läsa i periferin trots att vi tittar rakt fram. Vi har inget språk i vänster hjärnhalva så det skickas till höger hjärnhalva där vi kan "läsa det".

12

Vilka system är basala ganglierna parallella med?

Pyramidbanan, lillhjärnan och basala ganglierna är parallella system

13

vad händer om vi får en skada i pyramidbanan?

förlamning

14

vad händer om vi får en skada i lillhjärnan?

problem med balans och att sikta rätt

15

vad händer om vi får en skada i basala ganglierna?

1. Parkingssons (för lite rörelser)
--> blir stela, kan inte röra oss alls
2. Danssjukan
--> överrörlighet

16

Beskriv motorcortex kort!

1. här sker överordnad styrning av motorik
2. här börjar pyramidbanan
3. härifrån styr vi våra armar och ben
4. olika områden i motorcortex styr olika delar.

17

Vart finns motorcortex?

framför centralfåran

18

Beskriv somatosensorcortex kort!

1. centra för känsel i kroppen
2. olika kroppsdelar har olika områden i somatosensoriskacortex
3. Stor yta i cortex--> högprecision på rörelse

19

vad menas med hjärnans plasticitet?

Hjärnan kan "byggas om" om man tränar tillräckligt mycket. T.ex har en violinist större del i cortex kopplat till sin vänster hand än till sin högerhand pga "träning".

20

Hur länge är hjärnan plastisk?

Plasticitet finns hela livet men de "stora möjligheterna" finns när man är liten.

21

Vart finns somatosensoriska cortex?

bakom centralfåran

22

vad finns bla under lateralfåran?

hörselcortex

23

Nämn något som finns vid nackloben?

syncortex
- synen korsar hjärnhalvorna
- höger öga går till vänster hjärnhalva
- vänster öga går till höger hjärnhalva

24

Vad kallar man de ställen på hjärnan där det inte händer någonting?

Tysta områden
- känner ingenting
- hör ingenting
--> dessa gör oss till människor?

25

Vart i hjärnan finns språket?

Anatomiskt ordnat i två olika områden:
1. Brocas område:
- Står för produktion av språk i skrift och tal

2. Wernickes område:
- språkförståelse

26

Vad innebär impressiv afasi?

Problem att förstå språk
--> dvs kopplat till störning i wernickes område

- spontanspråk kan vara flytande och välformat
- tal är tomt eller fattigt på innehåll
- kan inte förstå tal eller skrift
- saknar ofta sjukdomsinsikt

27

vad innebär expressiv afasi?

Problem att tala och skriva
--> kopplat till till Brocas område

- förstår vad som sägs men kan inte tala eller skriva själv

28

vart finns associationscortex?

Olika delar av hjärnan men framförallt i frontalloben

29

Vilken funktion har associationscortex?

I många av dessa områden finns mer diffusa funktioner som t.ex. abstrakt tänkande.

30

På vilket sätt hör apraxi och neglect ihop?

Skador på samma del i hjärnan fast i de olika hjärna halvorna.

Apraxi= skada på hjässloben i vänster sida

Neglect= skada på hjässloben på högersida

31

vad är parietalloben?

Samma sak som hjässloben

32

Vad innebär apraxi?

- Störning i förmågan att viljemässigt utföra rörelser eller handlingar
--> TROTS intakt rörlighet känsel och förståelse

33

Vad innebär Neglect?

- störning i uppmärksamhet, i omgivningen och till egen kropp
- t.ex äter bara maten på högra sidan av tallriken
- tar bara på tröja på höger sida
- har ett främmande (vänster)ben i sängen

34

Beskriv kort om frontalloberna!

- Det sista som utvecklas i hjärnan.
- Stark koppling mellan personlighet och fronttalloberna.

35

Hur påverkar alkohol hjärnan?

1. Effekt på lillhjärnan
--> sämre finmotorik och balans
2. Dämpning i frontalloben
--> mer upprymdhet
--> mindre "broms"

36

Vad menas med orbital sjukdomsbild?

1. bristande hämningar
2. ansvarslösa handlingar
3. sjuklig upprymdhet
4. självupptagenhet

37

Vad menas med Dersolateral sjukdomsbild?

1. minskad energi
2. initiativlöshet
3. oförmåga att planera
4. likgiltighet

38

Vad menas med medial bild?

1. vakenhets- och medvetande störning
2. minnesrubbning
3. desorientering
4. konfabulation
--> medvetet eller omedvetet hittar på en ny historia då man inte kan redogöra för den önskvärda historien

39

Vad menas med medial bild?

1. vakenhets- och medvetande störning
2. minnesrubbning
3. desorientering
4. konfabulation
--> medvetet eller omedvetet hittar på en ny historia då man inte kan redogöra för den önskvärda historien

40

Vem uppfann lobotomi?

1. Moniz --> uppfann början till lobotomi och fick nobelpris för det

2. Watson Freeman --> känd läkare som specialiserade sig på lobotomi

41

vad innebär lobotomi?

Att man under "kontrollerade former" skadar frontalloberna
--> ledde till dorsolateral sjukdomsbild vilket var önskvärt...

42

hur länge höll man på med lobotomi?

Ända in på 70-talet