Geriatrik - Stroke och depression Flashcards Preview

Individ och Hälsa HT 2013 > Geriatrik - Stroke och depression > Flashcards

Flashcards in Geriatrik - Stroke och depression Deck (20):
1

Vad mäter man med Katz index?

Funktionsbedömning med fokus på ADL.

2

Vilka sex funktioner bedömer man med Katz index?

* Bad
* På- och avklädning
* Toalettbesök
* Förflyttning
* Kontinens
* Födointag

3

Hur bedömer man de sex funktionerna man tittar på i Katz index?

Varje funktion skattas från Oberoende till Beroende och sedan har man en skala från A-G där man väger samman alla funktionerna. Där A är oberoende och G är helt beroende.

4

Vilka kompetenser skall ingå i ett stroketeam?

* Medicinsk kompetens (läkare)
* Omvårdnadskompetens (ssk, usk)
* Rehabiliteringskompetens (sjukgymnast, arbetsteurpeut, kurator, logoped)
Det är inte reglerat exakt vad som skall ingå i ett stroke team men att det skall finnas är en rekommendation från socialstyrelsen.

5

Vem har yttersta ansvar för att en vårdplanering upprättas och genomförs?

Ansvarig läkare, även om huvuddelen av samordningen kan delegeras till sjuksköterska.

6

Vilka principiella ansvarsområden bör man klarlägga i en vårdplanering?

* Medicinska ansvar: (delad mellan primär- och slutenvård)
* Rehabiliteringsansvar: (görs av sjukgymnas och arbetsteurapeut)
* Socialt/Omvårdnad: (biståndshandläggare som representerar kommunen)

7

Vad finns det för olika boendeformer efter avslutad slutenvårdsbehandling?

* Korttidsboende (växelvård, rehabilitering, vård i livets slutskede)
* Särskilt boende (gruppboende, demensboende efter behov)
* Boende hemma med eller utan hemtjänstinsatser

8

Nämn fem vanliga komplikationer till stroke:

* Kontrakturer
* Spasticitet
* Smärta
* Dysfagi
* Malnutrition
* Inkontinens
* Depression
* Kognitiv störning
* Sarkopeni

9

När och hur ofta bör man följa en patient som drabbats av stroke i primärvården?

(enligt riktlinjer för CSK)
Uppföljande besök i primärvården ca 3 månader efter insjuknande och därefter årligen. Återinsjuknanderisken bedöms vara ca 10% per år.

10

Vilka tre läkemedelsbehandlingar bör man alltid överväga efter ichemisk stroke?

* Trombocythämning (Trombyl eller Klopidogrel), ca 2% absolut riskreduktion
* Blodtrycksbehandling, vid högt blodtryck. Notera dock att äldre efter stroke är särskilt känsliga för hypotoni.
* Lipidsänkande medel.

11

Vad bör man efterfråga vid uppföljning av patient med stroke med tanke på profylax och komplikationer?

* Kardiella symptom (FF, angina)
* Psykiska symptom (Depression vanligt efter stroke)
* Kognitiva symptom (Ev. MMT då demens är vanligt efter stroke)
* Smärta (Vanligt och påverkar livssituation. Kan leda/förvärra depression, Smärtanalys!)
* Kontrakturer och spasticitet (För eventuell sjg, arbetsteurapeut kontakt)
* Synfel (körkort?!)

12

Nämn minst fem av de nio kriterier som ingår i egentlig depression (DSM IV):

* nedstämdhet/irritabilitet
* anhedoni - oförmåga att känna glädje
* aptitstörning/viktförändring
* sömnstörning
* psykomotrisk störning
* energilöshet
* känslor av värdelöshet eller skuld
* svårighet med koncentration, tänkande och beslut
* tankar på döden, dödsönskan, tankar och planer på självmord

13

Nämn minst fem symptom som är vanlig vid depression hos äldre:

* Irritation
* Agitation/ängslan/oro
* Kroppsliga symptom
* Kognitiv försämring (minne/koncentration)
* Nedsatt initiativ/problemlösning
* Nedsatt förmåga till personlig skötsel
* Alkohol- eller drogmissbruk
* Socialt tillbakadragande
* Paranoia/uttalade skuldkänslor

14

Vad kan man använda för verktyg för att skatta depression hos äldre?

GDS-20, Geriatric Depression Scale

15

Hur ser Geriatric Depression Scale och hur tolkas resultatet?

Det är 20 Ja/Nej-frågor där vissa frågor ger poäng för JA och andra för NEJ. Man summerar poängen, 0-5 gör Depression osannolik. 6-20 inger misstanke om Depression.

16

Vad finns det för olika behandlingsalternativ vid depression hos äldre?

* Samtalsterapi: KBT eller psykodynamisk.
* Läkemedelsbehandling

17

Vilka typer av läkemedel är förstahandsval hos äldre med Depression?

* SSRI
* Mirtazapin

18

Vilka typer av läkemedel är andrahandsval hos äldre med Depression?

* Venlafaxin (SNRI)
* Duloxetin (SNRI)
* Tricykliska
* ECT

19

Hur kan man behandla sömnstörning hos äldre i samband med depression?

* Mirtazapin
* Melatonin
* Zopiklon (Undvidk Zolpidem)
* Oxazepam (effekt påverkas inte av åldrandet)

20

Nämn två relevanta biverkning som bör tas i beaktande för citalopram hos äldre

* Hyponatremi
* Ökad blödningsbenägenhet (Viss trombocythämning så som NSAID)