VC-Buksmärta-IBS Flashcards Preview

Individ och Hälsa HT 2013 > VC-Buksmärta-IBS > Flashcards

Flashcards in VC-Buksmärta-IBS Deck (13):
1

Vad orsakar symptomen vid IBS?

Orsaken till symtomen vid IBS är okänd
Sannolikt betydelse:
Arv som miljö
Kost
Genomgången gastroenterit
Visceral sensibilitet, M
otorikstörningar
Psykologiska trauman.

2

Vad är symptomen på IBS?

Färre än 3 tarmtömningar/vecka eller fler än 3 tarmtömningar/dag
2.Hård avföring (”harlortar”)
3.Lös eller vattnig avföring
4.Krystning vid tarmtömning
5.”Urgency” (bråttom till toaletten)
6.Känsla av ofullständig tarmtömning
7.Slem i avföringen
8.Buksvullnad, känsla av uppblåsthet i buken

3

Man kan använda sig av ROM-kriterierna för diagnos av IBS, vad är de?

Återkommande buksmärta eller obehag under minst 3 dagar/månad de 3 senaste
månaderna. Symtomdebut för minst 6 månader
sedan och med minst 2 av 3 kännetecken:
1.Smärtan lättar vid tarmtömning.
2.Smärtan är associerad med ändrad avförings-frekvens.
3.Smärtan är associerad med ändrad avförings-konsistens.

4

Vad måste vara uppfyllt för att man skall kunna ställa diagnosen IBS?

Kroniska eller återkommande symtom som inte kan förklaras av organiska avvikelser i mag-tarmkanalen, samt att patienten uppfyller de s k Rom III-kriterierna

5

Hur utreder vi en misstänkt IBS på VC?

Anamnes
Somatiskt status inklusive rektoskopi
Hb, vita, CRP, kalcium/albumin
Transglutaminas (coeliaki?)
Kalprotektin- Vid misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom, särskilt hos yngre patienter < 50 år.

6

Ange mist 4 larmsymtom vid buksmärta som bör få oss att tänka på annan sjukdom än IBS

Kort symtomduration med ett progressivt
kliniskt förlopp
Debut efter 40-årsåldern
Avvikande laboratorieprover såsom hög CRP
eller anemi
Blödning
Feber
Nattlig eller ständig diarré
Viktnedgång

7

Hur behandlar vi generellt patienter med IBS?

Information och lugnande besked
Kostråd- ev dietiskontakt
Eliminera utlösande faktorer
Symptomatisk behandling
Vid behandlingsrefraktära IBS kan psykologiska behandling mestoder vara bra

8

Hur ser prognosen ut vid IBS?

Ofta långdragna problem, ibland livslångt.
Information och lugnande besked om tillståndets ofarliga genes är dock mycket viktigt och lindrar oro vilket oftast leder till minskade upplevda besvär.

9

Vilka alarmsymptom vid dyspepsi/reflux bör föranleda remiss för gastroskopi?

Dysfagi
Viktnedgång
Anemi
Hematemes
Melena
Plötslig debut > 45 års ålder

10

Vilka livsstilsförändringar rekommenderas vid refluxbesvär?

Viktnedgång
Minska på fet och kryddad mat
Undvik rökning, koffein och alkohol
Undvik antikolinergika, teofyllin, kalcium­blockerare, bensodiazepiner, beta-2-stimulerare
Undvik måltid 3 timmar före sänggående och höj huvudändan på sängen

11

Vad är symptomen på dyspepsi?

Besvärande ”uppkördhet” efter måltid
Tidig mättnadskänsla
Smärta/ont i övre maggropen
Brännande känsla/smärta i övre maggropen

12

Vilka två preparat är bra val för att behandla dyspesi utan refluxbesvär?

Ranitidin (H2-receptorblockerare)
Syreneutraliserande/syrahämmande medel med Mg och Al

13

Vilka läkemedel rekommeneras vid lätta respektiver svåra refluxbesvär?

Ranitidin eller alginsyra för lättare besvär och PPI för svårare