Rättsmedicin - Juridikfrågor Flashcards Preview

Individ och Hälsa HT 2013 > Rättsmedicin - Juridikfrågor > Flashcards

Flashcards in Rättsmedicin - Juridikfrågor Deck (103):
1

Vad berör det 28:e kapitlet i rättegångsbalken?

Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning.

2

På vem får kroppsbesiktning under tvång samt DNA-analys utföras?

På misstänkt gärningsman där på ett brott där fängelse kan följa. Paragraf 12, rättegångsbalken.

3

Med vad avser kroppsbesiktning

Följande får göras om inte risk på den undersökes hälsa förestår.
* Yttre och inre undersökning
* labprov (saliv, blod och DNA)
* Alkoholutandningsprov

4

Vem får begära rättsintyg angående misstänkt gärningsman?

* Polismyndighet
* Åklagare
* Domstol
* Länsstyrelse
* Enskild polisman om fara med dröjsmål (§ 13 Rättegångsbalken).

5

Vem får utföra undersökning och provtagning vid kroppsbesiktning för rättsintyg?

* Blodprov: får tas av läkare eller legitimerad sjuksköterska.
* Undersökning: får enbart göras av läkare.

6

Vid kroppsbesiktning av kvinna får endast vissa närvara i rummet, vilka?

* Undersökande läkare
* Legitimerad sjuksköterska
* Annan kvinna (Undantag blodprov, salivprov och alkoholutandningsprov då man får närvara).

7

Vad får man säga som vårdpersonal när man är kallad som vittne i en rättegång.

Man får endast röja sådan information som:
* Patienten gett samtycke till
* Sekretessbrytande information
När man är kallad som vittne skall man endast ange sakförhållanden och inte tolkningar. Att vittna är en medborgerlig skyldighet.

8

Hur lyder vittneseden?

"Jag lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägg, förändra"

9

Vad är den principiella skillnaden mellan att bli kallad som vittne och sakkunnig

Vittne skall endast redogöra för sakförhållanden medan sakkunnig kan tolka sina egna eller andras undersökningar/resultat. Sakkunnig skall tillföra kunskap som domstol inte själv har.

10

Hur lyder sakkunnigeden?

"Jag lovar på heder och samvete, att jag efter bästa förstånd skall fullgöra det sakkunniguppdrag som lämnats mig"

11

Varför söker sig generellt kändisar till Sophiahemmet istället för Karolinska?

För att privata vårdinstanser inte följer under samma sekretessregler som offentliga eftersom dessa inte är myndigheter. (Förvaltningslagen § 6 "Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten").

12

Vad är en allmän handling?

Ett dokument/media som kan läsas, lyssnas eller höras som inkommit eller upprättats och förvaras hos myndighet.

13

Varför bör man inte ta emot privat post på jobbet eller jobbmail?

Även privat korrespondens kan innefattas under allmän handling om den är skickad till jobbet eller jobbmail (Tryckfrihetsförordningen § 4).

14

Alla vårdjournaler inom offentlig vård är allmän handling, varför måste det trots detta prövas om rätt till utgivande av journal föreligger?

Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas. En av begränsningarna är skydd för den enskildes personliga eller ekonomiska förhållande (Grundlagsskyddat i Tryckfrihetsförordningen kap 2 § 2).

15

Vad regleras i Offentlighets- och Sekretesslagen

1) Bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar.
2) Bestämmelser i om sekretess i de alllmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.
3) Innebär begränsningar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

16

Varför får man som enskild läkare själv pröva om man får lämna ut en journal eller inte?

För att man är representant för myndighet och har vården för patienten och därigenom journalhandlingen (Offentligehets- och Sekretesslagen kap 6 § 3)

17

Din patient lämnar din mottagning i kraftigt berusat tillstånd. Har du rätt att bryta sekretessbestämmelsen och tillkalla polis?

Ja. Sekretess gäller ej för att lämna ut annan myndighet som skall ingripa eller förhindra brott vissa brott (motordrivna fordon)

18

Brott begångna mot unga är sekretessbrytande undantag, vilka brott gäller det?

* Brott mot liv och hälsa (Mord, Dråp, Misshandel)
* Brott mot frihet och frid (Kidnappning, inlåsning)
* Sexualbrott
* Könsstympning av kvinnor

19

Vad är skillnaden i brytande av sekretess vid brott mot unga respektive vuxna?

Vid brott mot vuxna krävs minimipåföljd 1 års fängelse för brott om man skall få bryta sekretess. Hos unga finns inte detta krav.

20

Har man som läkare skyldighet att anmäla brott till polisen?

Nej, man har endast en möjlighet (förutsatt minipåföljd 1 års fängelse för vuxna). För barn föreligger endast skyldighet att anmäla till socialen och möjlighet att anmäla till polisen.

21

Är det skillnad i sekretessbrytande regler vid begånget respektive försök till brott?

* Begånget brott: minst 1 års fängelse
* Försök till brott: minst 2 års fängelse
* Försök till överföring allmänfarlig sjukdom med minst påföljd av 1 års fängelse (T.ex. HIV).

22

Med gällande sekretessregler, hur kommer det sig att man får upprätta t.ex. Cancerregister?

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskydlighet gäller av lag eller fördordning. Vilket finns för en del register och anmälningsskydlighet av vissa sjukdomar.

23

Gäller sekretessen mellan förälder och vårdgivare vid vård av barnet?

Ja, men föräldrarna har rätt att få ut den information som krävs för att de skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt föräldrabalken och att barnet i fråga inte lider men av att uppgiften röjs.

24

Var reglers sekretess till skydd för enskild i offentlig hälso och sjukvård? Hur är det formulerat?

"Uppgift får ej röjas om det inte står klart att den enskilde eller närstående inte kan lida några men" (nästan aldrig). Offentlighets och sekretesslagen kap. 25 §

25

Vad innebär begreppet "sammanhållen journal" i förhållande till sekretess?

Sekretess gäller även för information som man fått genom journalföring av annan vårdgivare.

26

Får man undanhålla uppgift om patientens hälsotillstånd mot patienten själv?

Ja. Om det med hänsyn till ändåmålet med vården är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till patienten. Gäller journalhandling och muntlig information. (Offentlighets och sekretesslagen kap 25 § 6).

27

När har man rätt att neka patienten information i sin journal som getts eller berör annan person?

Endast om uppgiftslämnaren eller närstående till denne kan utsättas för fara om uppgiften röjs (Offentlighets och sekretesslagen kap 25 § 7)

28

En patient har anmält dig till IVO och därefter berättat historien för dig i media. Får du skriva en insändare och försvara dig i media?

Nej det får du inte. Sekretess gäller även för anmälan till högre instans. Offentlighets och sekretesslagen kap 25 § 8.

29

I vilka fall får en vårdgivare ge information till en annan vårdgivare/myndighet inom hälso och sjukvården eller myndighet inom socialtjänsten?

Om det behövs för att ge den enskilde vård eller annat stöd och denne:
1) inte fyllt 18 (LVU)
2) missbrukar (LVM)
3) vårdas under psykiatrisk eller rättpsykiatrisk vård (LPT, RPT)
OSL Kap § 12
4) om den enskilde inte kan lämna samtycke till detta.

30

Vad regleras i Patientsäkerhetslagen Kap 6?

Allmänna skyldigheter gällande hälso- och sjukvårdspersonal.

31

Måste du anmäla brister i patientsäkerhet?

Ja. Skyldighet att verka patientsäkert och skall påtala brister till vårdgivare. Patientsäkerhetslagen Kap 6 § 4.

32

Vilka läkare har en skyldighet att utföra undersökning och utlåtande på begäran från relevant myndighet?

Läkare anställda inom den offentliga vården. Ej privata läkare om det inte är särskilt reglerat.

33

Vad hindrar privata vårdgivare att lämna ut information om deras patienter och var regleras detta?

Tystnadsplikt, exakt samma regler som för sekretess. Patientsäkerhetslagen kap 6 § 12-13

34

Till vilka myndigheter får man, på begäran, lämna ut information om patienten befinner sig på vårdinrättning eller inte?

* Domstol
* Åklagarmyndighet
* Polismyndighet
* Skatteverket
* Kronofogdemyndigheten

35

När är en människa död i Sverige?

När hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort (hjärndöd).

36

Vem får fastställa död?

Alla läkare, även olegitimerad.

37

Vad innebär de indirekta dödskriterierna?

Att andning och cirkulation upphört och stillståndet varat så lång tid att hjärndöd med säkerhet kan avgöras (ca 15 min).

38

När kan man inte använda de indirekta dödskriterierna?

Vid intoxikation och hypotermi.

39

När måste man använda sig av direkt kriterier för att fastställa död och vilka är de?

* När andnings och cirkulation upprätthålls på konstgjord väg
Upprepad neurologisk undersökning eller fyrkärlsangio.

40

I vilka situationer och hur länge får man upprätthålla andning och cirkulation hos en hjärndöd person?

* För transplantation samt för att rädda liv på foster hos en gravid kvinna
* Maximalt 24 timmar om inte speciella omständigheter föreligger.

41

När får man tidigast dödförklaras en försvunnen person är död?

* Direkt: När det är utrett att personen är död (brinnande hus, frätande vätska)
* Direkt: Om det skett i samband med naturkatastrof/stor olycka och hög sannolikhet finns att person är död.
* Tidigast 1 år: Hög sannolikhet (hopp från fartyg, askedsbrev)
* Övrigt: tidigast 5 år

42

Vem får ansöka dödförklaring?

* Make/Maka
* Sambo
* Arvinge
* Skattverket

43

Vart skickar man ansökan om dödförklaring?

* Skatteverket
Skatteverket utfärdar en kungörelse för detta.

44

Vem är ansvarig för att ett dödsbevis utfärdas?

Den läkaren som dödförklarade patienten

45

Vad skall ett dödsbevis alltid innehålla?

* Avlidnes namn
* Avlidnes personnnummer
* Datum för utfärdandet
* Plats för utfärdandet/dödsfallet
* Uttalande om rättsmedicinsk undersökning skall utföras.

46

Vad skall ett dödsorsaksintyg alltid innehålla?

* Avlidnes namn
* Avlidnes personnnummer
* Datum för utfärdandet
* Plats för utfärdandet/dödsfallet
* Uttalande om den avlidnes dödsorsak

47

Ange två situationer då yttre undersökning vid dödsfall inte skall/måste utföras:

* Om rättsmedicinsk undersökning skall görass
* Får underlåtas om läkaren(som skriver dödsorsakintyget) undersökt den avlidna i nära anslutning till dödsfallet

48

Vad måste du som läkare göra när du blir kallad till ett dödsfall?

1. Konstatera död
2. Yttre undersökning
3. Ta ställning till om polis måste tillkallas (rättsmedicinsk undersökning)
4. Dödsbevis
5. Dödsorsaksintyg (ansvar för att detta sker)

49

Var och hur snabbt skall dödbeviset skickas?

Skickas till skatteverket så fort som möjligt. Senast första vardagen efter dödsfallet. Är en öppen allmän handling.

50

Var och hur snabbt skall dödsorsakintyget skickas?

Till socialstyrelsen inom tre veckor. Är sekretessbelagt.

51

När får man inte utfärda dödsbevis och dödsorsakintyg?

Om man är make/maka, barn eller på annat sätt närstående till den avlidne.

52

Vad är skillnaden mellan en klinisk och en rättsmedicinsk obduktion?

En rättsmedicinsk obduktion innefattar en yttre undersökning av kroppen.

53

Vid vilka tillfällen får man utföra en klinisk obduktion?

* Fastställa dödsorsak
* Vinna viktig kunskap om sjukdom eller behandling
* Undersöka förekomst av skador eller förändringar i den avlidnes kropp (nyfikenhet)

54

Vad gäller angående anhörig och obduktionsbeslut?

* Man måste alltid informera
* De skall få skälig tid att yttra sig angående obduktion
Hinner man inte får man utföra obduktion om:
* Krävs för att fastställa dödsorsak eller
* Skriftligt samtycke från den avlidne

55

Får man oducera en patient som uttryckligen sagt nej till obduktion?

Ja. Endast om det är av särskild betydelse att dödsorsaken fastställs. Eller om rättsmedicinsk obduktion måste göras.

56

Vem får bestämma om klinisk obduktion skall utföras och vem får utföra denna?

Bestämma: görs av läkare
Utföra: får endast utföras av läkare men kan delegeras i enskilda fall.

57

Vem bestämmer om rättsmedicinsk undersökning skall göras av avliden?

Det är polismyndighet, domstol och åklagare

58

Får man ta ut icke-biologiskt material (t.ex. pacemaker) trots att den avlidne uttryckligen sagt att man inte får det?

Ja det får man. Dock endast om syftet är att förebygga föra för människor eller väsentlig olägenhet.

59

Vid vilka fall får man balsamera en avliden?

* Sanitära skäl för att kunna bevaras eller transporteras
* Anatomisk dissektion
* Begäran av den som ordnar med begravningen

60

Från vilken person får man ta biologiskt material till transplantation eller annat medicinskt ändamål?

Från en person där samtycke har givits eller där patientens åsikt är okänd och anhöriga in motsätter sig.

61

Hur meddela samtycke till donation och vilket sätt väger tyngst?

* Muntlig samtycke till någon
* Dontationslapp
* Donationsregistret
Den som är givet senast är det som gäller.

62

Vem får förklara någon hjärndöd med direkta kriterier vid livsuppehållande behandling?

En specialistläkare som är kompetent i neurologisk undersökning och givna läkemedel.

63

Vilka dödsfall skall anmälas till polis (oavsett i eller utanför sjukhus)?

* Misstanke onaturlig död
* Missbrukare
* Felbehandling
* Spädbarnsdöd
* Okänd identitet
* Dödsfall utan vittne (utanför sjukhus)
* Förruttnelse (utanför sjukhus)

64

Vem har ansvaret för att anhöriga underrättas vid dödsfall?

Verksamhetschefen (som oftast har delegerat till den enskilda läkaren)

65

Vilka kan neka eller behöver inte utföra kroppsundersökning för rättsintyg?

* Läkare i privat tjänst
* Avdelningsläkare, kirurger, icke öppen vård (skall göra alkoholprov)
* Läkare som håller på med livsuppehållande insatser
* Läkare som saknar tillräcklig kompetens

66

När skall man inte göra hela eller del av en kroppsundersökning trots att indikation föreligger?

Risk för kroppsskada hos den undersökte

67

När får man utfärda rättsintyg på målsägande utan dess samtycke?

* Sekretessbrytande brott
* Målsägande gett samtycke till att polisen får titta i journalen

68

När får man utfärda ett rättsintyg mot person som är misstänkt för brott?

* I samband med kroppsbesiktning vid misstanke för brott
* Journalhandling täckande skador i samband med sekretessbrytande brott

69

Vad är man skyldig som läkare att göra vid utfärdande av rättsintyg?

* Tillse att patienten har fått information, muntligt och skriftligt, om vad står i Lagen om Rättsintyg vid anledning av brott 2005 § 4-5.

70

Vem får utfärda rättsintyg?

Legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare

71

Vilka är de sekretessbrytande brotten?

* Mord
* Dråp
* Grov misshandel
* Grov tortyr
* Våldtäkt
* Grovt narkotika brott
* Grovt otukt med barn

72

När får man bryta mot lagen?

* Nödvärn - proportionerligt
* Brott å färde - (endast vissa brott)

73

Vad innebär att sjukvården skall bedriva god vård?

* God kvalité, hygien samt tillgodose behov av trygghet
* Lättillgänglig
* Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
* God kontakt mellan patient och personal
* Tillgodose kontinuitet och säkerhet
* Vården och behandling skall utformas i samråd med patienten

74

Vad skall patienten ges indiviuell och anpassad information om enligt HSL?

1) Sitt hälsotillstånd
2) Vilka metoder för undersökning och behandling som finns
3) Möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentliga vården
4) Vårdgarantin
Om information inte kan lämnas direkt till patienten skall den lämnas till anhörig/närstående.

75

Vad hanteras i patientdatalagen?

* Vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården
* Bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal.

76

Om patienten ber om det, får man föra journalanteckning på engelska?

Nej. Journaler skall vara på svenska.

77

Vem är skyldig att på patientens begäran intyg om vård?

Alla som är skyldig att föra patientjournal (alla)

78

Hur länge skall en journalhandling sparas?

Minst 10 år.

79

Vad menas med inre sekretess enligt patientdatalagen?

Man får ta del av uppgifter om patienten upprättade av vårdgivaren om det behövs för:
* Sitt deltagande i vården för patienten eller
* Sitt arbete inom hälso och sjukvården

80

Vad har patienten för möjlighet att begränsa elektronisk åtkomst av journaler från olika vårdgivare?

Man har möjlighet att spärra uppgifter för andra vårdenheter eller kliniker. Att uppgifterna är spärrade måste uppges.

81

Hur kan spärren av uppgifter hävas?

* Patienten samtycker
* Uppgifter kan anses ha betydelse för vård som patienten behöver

82

Vad innebär sammahållen journalföring (ytttre sekretess)?

Reglerar åtkomst till journaluppgifter hos en annan vårdgivare och överlämning mellan två vårdgivare.

83

Om jag som läkare bedömer att jag inte kan lämna ut en journalanteckning, vem skickar jag vidare ärendet till i privat respektive offentlig vård?

Privat vård: IVO
Offentlig vård: Sjukvårdsnämnden hos respektive vårdgivare.

84

Varför behöver man före ett ärende om nekande till journal vidare till annan instans?

En medborgare måste kunna överklaga ett beslut varför det måste tas upp och diarieföras av annan än vårdande läkare.

85

Vem kan ansöka om att förstöra en journalanteckning? Vilka tre kriterier måste uppfyllas för att det skall få ske? Vem beslutar i frågan?

* En patienten eller någon som omnämns i journalanteckning som avses.
1. Godtagbara själ för ansökan
2. Informationen behövs uppenbarligen inte för patientens vård
3. Det finns, från allmän synpunkt, ingen anledning att bevara journalen
* IVO

86

När skall en särskild företrädare utses och vilka kriterier skall vara uppfyllda?

Vid utredning av brott mot personer under 18 som kan leda till fängelse.
* En vårdnadshavare kan misstänkas för brottet
* Vårdnashavaran har ett förhållande till den misstänkte

87

Var skall anmälan om särskild företrädare och vem får bli detta?

Till åklagarmyndigheten som ansöker hos tingsrätten.
Jurist eller advokat alt. den andra vårdnadshavaren om dessa inte bor ihop.

88

När har vi som läkare skyldighet att anmäla omständigheter till Socialnämnden?

* Misstanke om att personer under 18 far illa
* Misstänker att någon uppfyller kriterierna för LVM

89

Socialnämnen hör av sig och vill ha journalen till en av föräldrarna vid utredning av barn i fara. Måste du göra detta?

Ja det måste du. Bryter sekretess för alla berörda journaler som socialnämnden behöver. Behöver inte meddela avsedd person att journalen lämnats ut.

90

När kan det bli aktuellt att åberopa lagen för vård av unga (LVU)?

* Vanvård: risk för hälsa och utveckling
* Självskada: hälsa eller utveckling (missbruk, brott, annat). Här upp till 20 år.

91

Från vilken ålder gör barnets samtycke att LVU inte behövs?

Från och med 15 år.

92

Vilka kriterier måste uppfyllas för akut omhändertagande av barn?

* Sannolikt att den unge behöver vård enligt LVU
* Beslutet kan inte avvaktas med hänsyn till den unges hälsa eller utveckling eller den fortsatta utredning.

93

Vid behov om akut omhändertagande av barn, vem har beslutsmandat? Hur går man tillväga?

* Socialnämnden, dess ordförande eller delegerad ledamot
* Vi ringer till socialnämndens jour i relevant kommun, kan nås via 112

94

När skall socialnämndens beslut om omedelbart omhändertagande prövas och vem gör prövningen?

Inom en vecka, görs av tingsrätten.

95

Vad har vårdgivaren för ansvar vid vårdskador/risk för vårdskador?

* Vidta förebyggande åtgärder
* Utreda händelser
* Anmäla allvarliga händelser till IVO

96

Vilka tre saker har vårdgivaren skyldighet att anmäla till IVO?

* Allvarlig vårdskada
* Allvarlig personskada inom hälso- och sjukvården som inte är direkt kopplad till vården av patientener
* Legitimerad personal som utgör en patientsäkerhetsrisk

97

Vilka utreder och beslutar om påföljd vid ev. allvarlig vårdskada?

Utreder: vårdgivare, IVO
Beslutar: HSAN

98

Till vilka två instanser kan privatpersoner anmäla klagomål gällande hälso och sjukvård?

* IVO
* Vårdgivarens patientnämnd

99

Vad för påföljder kan HSAN döma en legitimerad personal till inom hälso och sjukvården?

* Prövotid
* Återkallelse av legitimation
* Återkallelse av annan behörighet att utöva yrke?
* Begränsning av förskrivningsrätt

100

Vad har verksamhetschefen för lagstadgat ansvar?

* Att närstående underrättas omedelbart vid allvarlig sjukdom eller dödsfall
* Att patient får intyg om vård på begäran
* Att kontakta överförmyndaren när en person kan antas behöva god man eller förvaltare
* Underrätta utsatt person, närstående samt lämplig myndighet när farlig person lämnat sjukhuset.

101

Vad är den lägsta straffbara promillehalten i blod för motordrivna fordon?

0.2 promille. 0.1 mg/liter i utandningsluft.

102

När skall man besluta om tvångsvård enligt LVM?

1) Missbrukare är i behova av vård för att komma ifrån sitt missbruk.
2) Vården kan ej ges frivilligt eller på annat sätt
3) Han eller hon till följd av missbruket:
A) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för fara
B) risk att förstöra sitt eget liv
C) kan riskera att skada sig själv eller någon närstående

103

När är en läkare skyldig att anmäla en missbrukare till socialnämnden?

Om han/hon i sin verksamt, möter missbrukare som kan antas vara i behov av omedelbart omhändertagande enligt LVM och detta inte kan tillgodoses på något annat sätt enligt läkaren.