GI: Combining Forms Flashcards Preview

Med Terms > GI: Combining Forms > Flashcards

Flashcards in GI: Combining Forms Deck (40):
1

abdomin/o

abdomen

2

celi/o

abdomen

3

lapar/o

abdomen

4

an/o

anus

5

appendic/o

appendix

6

bil/i

bile

7

chol/e

bile

8

bucc/o

cheek

9

cheil/o



lip

10

col/o

colon

11

colon/o

colon

12

cyst/o

bladder or sac

13

dent/i

teeth

14

doch/o

duct

15

duoden/o

duodenum

16

enter/o

small intestine

17

esophag/o

esophagus

18

gastr/o

stomach

19

gingiv/o

gum

20

gloss/o



tongue

21

lingu/o



tongue

22

hepat/o

liver

23

hepatic/o



liver

24

herni/o

hernia

25

ile/o

ileum

26

inguin/o

groin

27

jejun/o

jejunum (empty)

28

lith/o

stone

29

or/o

mouth

30

stomat/o

mouth

31

pancreat/o

pancreas

32

peritone/o

peritoneum

33

phag/o

eat or swallow

34

proct/o

anus and rectum

35

pylor/o

pylorus (gatekeeper)

36

rect/o

rectum

37

sial/o

saliva

38

sigmoid/o

sigmoid colon

39

steat/o

fat

40

-emesis

vomitting