H1: didactiek als wetenschap Flashcards Preview

krachtige leeromgeving > H1: didactiek als wetenschap > Flashcards

Flashcards in H1: didactiek als wetenschap Deck (22)
Loading flashcards...
1

didaskien

in brengen van iets(leerstof, onderwijzen)

2

didactiek

wetenschap die adhv een didactisch model, een kader biedt voor vormgeven aan het leren en onderwijzen in de klas

3

algemene didactiek

behandelt algemene problematiek. onderzoekt en systematiseerd oa of doelen worden nagestreefd, leer- en ontwikkelingsdoelen gerealiseerd.

4

vak didactiek

specifieke problemen -> betrekking tot een bepaald leergebied.

5

didactisch model

vereenvoudigde weergave van relaties tussen een aantal fundamentele componenten van het didactisch proces.

6

model denken

geeft onderwijsleerspraktijk in flexibelere vorm weer.

7

geef de 3 belangrijke didactische modellen.

1. didactische driehoek
2. didactisch model van Boonen et al
3. krachtige leeromgeving

8

didactische driehoek

leerling: verwerft leerinhoud door bemiddeling vd leerkracht.
onderwijzer: activerende/stimulerende factor, bemiddelaar leergoed.
leerinhoud: medium tussen lkr en lln.
-> ontbreken essentiële elementen.

9

boonen

beginsituatie doelen (onderwijsleersiuatie)

leerinhoud, onderwijsleermiddelen, onderwijsleeractiviteit, groepering -> onderwijsleerpraktijk

evaluatie: proces, product

=> enkel didactische componenten

10

krachtige leeromgeving

een leeromgeving waarin getracht wordt de lerende geleidelijk aan steeds beter in staat te stellen het leren zelfstandig vorm te geven.

11

de Corte (eigenwoorden)

enigsinds genoeg ruimte voor leerling om leerproces in eigen handen te nemen
anderzijds genoeg begeleiding vd leerkracht

12

lodewijks (kernwoorden)

rijk en compleet
uitdagend en uitnodigend
realistisch en gebruikscontext
sprake van modelleren
lerende zelf situering geven v eigen leerproces
besef van eigen bekwaamheid

13

leeromgeving

omgeving waarin materialen, begeleidingsvormen, maatregels aanwezig zijn om het (brede) leren te ondersteunen

14

leren

het tot stand brengen van relatief duurzame veranderingen in kennis, vaardigheden en attitude.

15

ervaringsgericht onderwijs

aanpak-effect- PROCES

16

aanpak

pedagogisch -> manier omgaan van lkr met lln
didactisch-> lkr houdt rekening met doelen en beginsituatie.

17

proces

betrokkenheid en welbevinden

18

effect

verandering vd competenties ve lkr
ontmoeting tussen de actoren lln en lkr

19

actor leerkracht

basiscompetenties-> beginnende lkr
beroepsprofiel -> ervaren lkr
basisattitudes-> beroepshouding ve werkende lkr

20

actor leerlingen

de lln moeten op het einde van het 6de jaar hun eindtermen behaald hebben.

21

sociaal-constructivisme

lln nemen actief deel aan het leerproces.
lln nemen zelf me verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

22

talentgericht onderwijs

het op gang brengen ve pos dynamiek, die het beste uit elk kind naar boven haalt en hem doet groeien en onwikkelen.