H5: onderwijsleeractiviteiten Flashcards Preview

krachtige leeromgeving > H5: onderwijsleeractiviteiten > Flashcards

Flashcards in H5: onderwijsleeractiviteiten Deck (78)
Loading flashcards...
1

onderwijsleeractiviteit

didactische werkvorm
afgebakend handelingspatroon of concrete activiteiten van en tussen de onderwijzer en de leerlingen bij het verwerven van leerprocessen ifv de beginsituatie, leerdoelen en de overige componenten van het didactisch proces

2

aspect

activiteit

3

kiezen goede werkvorm

welke meest geschikt voor leerproces, doelen
wat kunnen de leerlingen zelf doen
waar moet de leerkracht zelf ondersteuning geven
variëren zorgt voor betere onthouding

4

verband tussen doelen en activiteiten

de 4 gedragsniveau's van de block

5

instructie vormen

doceren
vertelling
demonstreren
ppt presentatie

6

doceren

leerstof via lkr naar lln

7

sterke punten doceren

bereiken cognitieve doelen
eenvoudige organisatie
korte tijd veel info

8

zwakke punten doceren

weinig contact lkr-lln
weinig differentiatie
aandacht verslapt snel

9

stappenplan doceren

1. introductie->wek belangstelling
2. duidelijke start -> herhalen vorige les
3. info systematiek -> duidelijke structuur, uitleg
4. afsluiter -> korte samenvatting

10

soorten doceren

informeren -> doorgeven info
vertellen -> levend beeld v onderwerp
uitleggen -> verklaren/verduidelijken problemen of idee
bespreken -> werk, boek, film

11

vertelling

verhaal, lied, gedicht -> affectief klimaat

12

sterke kanten vertelling

bereiken affectieve doelen
expressieve opdracht
nieuwsgierigheid en belangstelling

13

zwakke kanten vertelling

weinig differentiatie
aandacht kan snel verslappen

14

stappenplan vertelling

1. keuze verhaal -> samenhang, belangstelling
2. introductie -> geef doel en evt. opdracht
3. vertellen
4. moment rust -> verhaal bezinken
5. nabespreking

15

soorten vertellingen

observatie -> nauwkeurig een situatie beschrijven
inleving -> beleving dat bij de leefwereld past
interpretatie -> verklaring laten geven over gebeurtenis
poëtisch -> gedicht of lied

16

demonstratie

aanschouwelijk materiaal

17

+ demonstratie

concreet
motiverend
stimulerend

18

- demonstratie

beperkte onderwerpen
moeilijk om overzichtelijk te houden
kostbaar

19

stappenplan demonstratie

1. materiaal klaarzetten
2. tonen -> logische volgorde , observatie opdracht
3. na tonen-> na vertellen, verwerken, samenvatten

20

soorten demonstratie

tonen -> visuele info, ll observeren
vertonen -> filmpje
aantonen -> werking laten zien, ll opdrachtjes geven

21

ppt +

structuur
lage kosten
niks mee zeulen
inspelen op vragen en reacties

22

ppt -

tijdsintensief
niet-levende beelden gaan verloren

23

interactie vormen

vragen stellen
onderwijsleergesprek
klasgesprek
leergesprek
discussie

24

vragen stellen

afwisselen vraagstelling
doorvragen
voldoende denktijd geven
vermijd voorspelbare antwoorden

25

soorten vragen

kennis-> feiten, defenities
denkvragen -> gegevens combineren, vergelijken
gesloten vragen -> begrensd aantal juiste vragen
open vragen -> convergent -> gelimiteerd, theoretisch
-> divergent -> mening, bijna geen foute antwoorden

26

denkvragen

begrip
toepassing
analyse -> vraag ontleden
synthese -> zelfstandig antwoord bij gekende theorie
evaluatie -> mening, waardering, oordelen

27

onderwijsleergesprek

2 richtingsverkeer, dialoog, inzicht in kennis

28

+ OLG

motiverend, creatief
alle lln betrokken
grote leerwinst

29

- OLG

veel voorbereiding
hoge eisen lkr

30

stappenplan OLG

1. onderwerp introduceren -> beginvraag
2. gesprek
3. afsluiter -> samenvattig