H1: Overzicht Belgisch Financiewezen Flashcards Preview

Bank & Verzekering: Actief > H1: Overzicht Belgisch Financiewezen > Flashcards

Flashcards in H1: Overzicht Belgisch Financiewezen Deck (27):
1

Financiële sector in brede zin

iedere instelling die:
- een beroep doet op het spaarwezen
- zorgt voor de financiering van de ondernemingen
- fungeert als tussenpersoon tussen het spaarwezen en de kredietnemers

2

Financiële sector sensu stricto

de ondernemingen die:
- gelddeposito's en andere terugbetaalsbare gelden van het publiek in ontvangst nemen
- krediet verlenen voor eingen rekening

3

Grote banken

beschikken over een uitgebreid net van filialen en agentschappen, waardoor ze heel goed bereikbaar zijn voor het publiek

4

Regionale en gespecialiseerde banken

kunnen op het lokale vlak een grote invloed uitoefenen

5

Kleine banken

gekenmerkt door een geringt aantal vestigingen met beperkt cliënteel en is mestal ook in zekere mate gespecialiseerd

6

Traditionele banken

hebben hun eigen kantorennet, al dan niet in combinatie met een net van zelfstandige filialen, als voornaamste distributiekanaal

7

Direct Banks / Internetbanken

gebruiken het internet als distributiekanaal voor de verkoop van producten en diensten

8

Statuut van effectenbank (EKI)

een statuut tussen KI en beursvennootschappen

9

Zakenbanken / Investement Bank / Merchant Bank

houden zich meestal bezig met het nemen van minderheidsparticipaties, met de bedoeling die van de hand te doet en een meerwaarde te verzilveren

10

Private Equity / Durfkapitaal

het kapitaal dat aan niet-beursgenoteerde ondernemingen wordt verschaft en dat kan worden gebruikt om nieuwe producten en technologiën te ontwikkelen, om het werkkapitaal te verhogen, om overnames te doen of om de balansstructuur van een bedrijf te verstevigen

11

Privak

gesloten beleggingsfondsen met vast kapitaal die, via openbare aanbieding, gelden investeren in groeibedrijven met innovatieve projecten

12

Beschikbare liquiditeiten

alle beursgenoteerde participaties + de waarde van de niet-beursgenoteerde belangen + de kaspositie

13

Intrinsieke Waarde / Net Asset Value

alle beursgenoteerde participaties + de waarde van de niet-beursgenoteerde belangen + de kaspositie - de schulden

14

Beleggingsondernemingen

ondernemingen waarvan het gewone bedrijf bestaat in het beroepsmatig verrichten van beleggingsdiensten voor derden

15

Compliance

een onafhankelijke functie binnen de organisatie, gericht op het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving door de onderneming van de regels die vereband houden met de integriteit van de beleggingsactiviteit

16

TARGET2

een systeem die 1 voor 1 de betalingsopdrachten van zijn leden vereffent, in real time, via rekeningen bij de deelnemende centrale banken

17

Monetair verstrakken

de rente verhogen

18

Monetair versoepelen

de rente verlagen

19

Reporente / Herfinancieringsrente

de rente die banken betalen als ze bij de ECB geld willen opnemen

20

Reserveverplichtingen

het minimumbedrag dat de ECB legt aan de deposito's

21

Hoge Raad van Financiën

een adviesorgaan van de federale en regionale overheid

22

Baselcomité

een overkoepelend orgaan van centrale banken dat vergadert in Basel (27 landen)

23

Basel III-regels

de banken moeten aan strengere kapitaalsvoorwaarden voldoen om een herhaling van de financiële crisis te vermijden

24

Institutionele Beleggers

professionals die geld verzamelen & beleggen

25

Monetaire Overheid

- ontlener
- belastingsontvanger
- controleur

26

FOD Financiën

heeft het financieel beheert over de overheidshuishouding via ADCB
(Koen Heems)

27

CKO

Centrale Kredieten Ondernemingen: professionele kredieten > 25 000 euro