H5: Klassieke Spaarproducten Flashcards Preview

Bank & Verzekering: Actief > H5: Klassieke Spaarproducten > Flashcards

Flashcards in H5: Klassieke Spaarproducten Deck (54):
1

Debiteur

plaats waar het geld belegd wordt

2

Rendement

opbrengst

3

Roerende voorheffing

belasting die wordt ingehouden op inkomsten van kapitalen en roerende goederen

4

Bronheffing

belasting die aan de bron wordt ingehouden

5

TOB

Taks Op Beursverrichtingen: taks die wordt aangerekend bij verhandeling van bestaande effecten op de beurs of op de secundaire markt

6

Taks op het lange-termijnsparen

taks die wordt aangerekend op het uitgekeerde kapitaal van LTS

7

Debiteurenrisico

het risico dat de debiteur niet in staat zal zijn om de afgesproken rente of hoofdsom te betalen

8

Renterisico

een gemiste kans om extra te verdienen door stijgende rentevoeten

9

Koopkrachtrisico

doordat inflatie het rendement onopgemerkt aantast (prijs stijgt waardoor de consumptieve waarde daalt)

10

Valutarisico

het rendement hangt af van de prijs van een bepaalde munt

11

Beursrisico

het beursklimaat heeft invloed op het rendement

12

Kapitaalrisico

indien er geen kapitaalgarantie is kan het kapitaal verloren gaan

13

Looptijd

de periode waarover een belegging loopt (KT / LT)

14

Liquiditeit

hoe gemakkelijk je de belegging kan terug omzetten in geld

15

Uitgifteprijs a pari

uitgifteprijs = nominale waarde

16

Uitgifteprijs boven pari

uitgifteprijs > nominale waarde

17

Uitgifteprijs onder pari

uitgifteprijs < nominale waarde

18

MiFID

Markets in Financial Instruments Directive: Europese richtlijn met als hoofddoel beleggers beter te beschermen tegen verkeerde beslissingen bij hun beleggingen

19

Beleggersprofiel

bepaalt aan de hand van kennis, ervaring, financiële toestand en beleggingsdoelstellingen welk soort belegger iemand is (defensief - neutraal - dynamisch)

20

Complexe producten

opties, futures, swaps, derivatencontracten met betrekking op effecten, enz.

21

Niet-complexe producten

aandelen, obligaties, schatkistpapier, rechte van deelneming in,enz.

22

Best-execution

banken zijn verplicht om een optimale uitvoering van orders te garanderen

23

LIFO-principe

Last In First Out: de laatst gestorte bedragen worden bij opvragingen het eerst aangesproken. Dus een afhaling heeft effect op het bedrag waarvoor de premieverwerving het minst ver gevorderd is

24

Niet-gereglementeerde spaarrekening

al-dan-niet tijdelijke spaarrekeningen met hoge rentevoet (15% RV)

25

Baby- of pamperrekening

voor kinderen jonger dan 2 jaar

26

Jongerenspaarrekening

tussen 18 en 26 jaar

27

Huwelijksrekening

spaarrekening voor een toekomstig paar met tijdelijke gunstige basisrente

28

Schenkingsrekening

rekening met derdenbeding, wordt op een afgesproken tijdstip overgedragen naar de persoon voor wie gespaard werd

29

Ethische spaarrekening

rekening met de garantie dat het ingezamelde geld ethisch belegd wordt

30

Ethische bank

bank die ethisch belegd en kredieten aan groene/sociale sector verstrekt

31

Voorhuwelijkssparen

spaarrekening voor jongeren bij ziekenfondsen

32

TAK21-spaarrekening

spaarrekening van de verzekeringsmaatschappijen:
- pensioenspaarverzekeringen
- levensverzekeringen van het type LTS

33

Termijnrekening

spaarrekening waarbij het geld voor bepaalde termijn wordt geblokkeerd

34

Deviezenrekening

termijnrekening waarop buitenlandse valuta vastgelegd kan worden

35

Renteniersrekening

termijnrekening waarbij de rente maandelijks wordt uitbetaald

36

Kasbon

obligatie uitgegeven door een KI, met een duur tussen 0,5 en 10 jaar

37

Emissie-frequentie

wanneer kasbons uitgegeven worden

38

On the tap

kasbons worden doorlopend uitgegeven

39

Kapitalisatiebon

Kasbon zonder interestuitkering, de intrest wordt herbelegd

40

Facultatieve kapitalisatiebon

kasbon waarbij er ieder jaar keuze is tussen kapitalisatie en interestuitkering

41

Kasbon met progressieve rente

kasbon waarbij rentepercentage stijgt in de tijd

42

Budgetbon

kasbon waarbij de spaarder zelf bepaald welk bedrag hij op de eindvervaldag wil ontvangen

43

Achtergestelde kasbon

kasbon waarbij de houder zich pas kan laten gelden nadat de andere schuldeisers zijn vergoed

44

Staatsbon

kasbon uitgegeven door de staat, vier uitgiften per jaar

45

Bevrijdend

de inkomsten die al onderworpen zijn geweest aan de RV moeten niet in de belastingaangifte worden opgenomen

46

Tak21-producten

individuele levensverzekeringen met een gegarandeerd rendement en een eventuele winstdelingregeling

47

Tak23-producten

levensverzekeringen waarvan het rendement afhankelijk is van een onderliggend fonds

48

Reële rente

basisrente + premie - inflatie

49

Biedkoers

de hoogste prijs die de koper wil betalen

50

Laatkoers

de laagste prijs die de verkoper wil ontvangen

51

Spread

het verschil tussen de biedprijs en de laatprijs

52

Basisrente

niet hoger dan de hoogste van de twee volgende percentages:
- de herfinancieringsrente van de ECB
- 3%

53

Nominale rente

basisrente + premie

54

Tak26-producten

kapitalisatiepolissen: ze garanderen een minimumrendement, verhoogd met een variabel winstdeling