H3: Financieel Toezicht Flashcards Preview

Bank & Verzekering: Actief > H3: Financieel Toezicht > Flashcards

Flashcards in H3: Financieel Toezicht Deck (34):
1

Deposito Banken

mochten geen deelnemingen in industriële en handelsvennootschappen bezitten

2

Portefeuillemaatschappijen

mochten wel industriële en handelsvennootschappen verwerven en beheren

3

Beurswet

de effectenmakelaars werden verplicht hun bedrijf uit te oefenen in de vorm van een beursvennootschap

4

Vergunningsprocedure

er wordt nauwgezet nagegaan of de KI's die een vergunning vraagt, aan de wettelijke vergunningsvoorwaarden vodoet

5

Risicospreiding

de concentratie van risico's op eenzelfde onderneming of op ondernemingen die tot eenzelfde groep behoren, een bepaalde fractie van het EV niet ma overschrijden

6

Twin Peaksmodel

de NBB nam het individuele toezicht van prudentiële aard op het merendeel van de financiële instellingen over van de CBFA

7

GI-SIFI's

Global Systemically Important Financial Institutions: banken die door hun omvang of hun verwevenheid met het financiële systeem te belangrijk zijn om over de kop te laten gaan en die daarom impliciet een overheidsgarantie genieten

8

Autonome Openbare Instelling

werd opgericht door de wet en haar opdrachten van algemeen belang onafhankelijk uitvoert

9

Marktmisbruik

de verzamelnaam voor 'handel met voorkennis', 'koersmanipulatie', 'verspreiding van valse inlichten' en 'andere beursdelicten'

10

Tier 1-kapitaal

aandelenkapitaal en ingehouden winst

11

Tier 2-kapitaal

kapitaal uit andere bronnen

12

Basel II-akkoord

- banken mogen eigen risicomodellen ontwikkelen om hun kapitaalbehoefte te bepalen
- grotere rol voor de toezichthouder
- gebruik van ratings van ratingbureaus om de risicobepaling te verfijnen

13

Basel III-akkoord

- een minimumratio van eigen middelen (8%)
- een kapitaalbuffer (2,5%)
- kapitaal minimum (10,5%)

14

LCR

Liquidity Coverage Ratio: liquiditeit op KT in geval van massale geldopnames (1 maand)

15

NSFR

Net Stable Funding Ratio: stabiele financieringsbronnen op LT?

16

Interne controle

het geheel van maatregelen gericht op een afdoend risicobeheer en op de betrouwbaarheid van de interne financiële informatie die in een bank circuleert

17

Interne audit

een onafhankelijk departement bij een bank, dat moet controleren of de interne controle afdoend werkt

18

Bankrevisoren

erkende bedrijfsrevisoren die moeten slagen in een speciaal examen over prudentieel toezicht bij KI's en beleggingsondernemingen

19

Horizontale controles

hetzelfde punt wordt onderzocht

20

Punctuele inspecties

specifieke problemen

21

Stresstests

een theoretische oefening waarbij gemeten wordt of de banken voldoende kernkapitaal zullen overhouden bij extreem zwaar noodweer.
Zijn ze bestand tegen een economische vertragig en een schuldcrisis?

22

EU-Verdrag

bepaalt dat de ECB voledig onafhankelijk instaat voor het monetair beleid van de eurolanden

23

ESMA

European Securities Markets Authority: de Europese toezichthouder op financiële markten

24

BC

Bank Commissie: controle op de naleving van KB

25

Mammoetwet

impact op wettelijke bepalingen voor banken en spaarkassen

26

Gigawet / Beurswet

wet op de financiële transacties & markten

27

CBF

Commissie voor Bank- & Financiewezen (opvolger BC)

28

Wet van 22 maart 1993

basiswet voor alle KI's inzake vergunningen, bedrijfsuitoefening, uitzonderingsmaatregelen & grensoverschrijden bankieren

29

Wet van 2 augustus 2002

wet betreffende toezicht op financiële sector & diensten

30

Twin Peaksmodel

hervormingen ter verbetering regelgeving & toezicht: betere afstemming v/h microprudentieel beleid op het macroprudentieel beleid

31

CBFA

Commissie Bank Financie- & Assurantiewezen (opvolger CBF)

32

FSMA

Financial Services & Markets Authority (opvolger CBFA): toezicht op de Belgische financiële sector

33

RAR

Risk Assets Ratio: EV / gewogen risicovolume
- gewogen risicovolume = risico * risicocoëfficiënt
- min. 8% per 100euro EV

34

EBA

European Banking Authority: europees toezichthouder