H9: Verzekeringen (Algemeenheden) Flashcards Preview

Bank & Verzekering: Actief > H9: Verzekeringen (Algemeenheden) > Flashcards

Flashcards in H9: Verzekeringen (Algemeenheden) Deck (68):
1

"Niet-leven"-BOAR

tak 1-18: verzekeringen met betrekking tot brand, ongevallen en andere risico's

2

"Leven"

tak 21-29: verzekeringen met betrekking tot leven

3

Landverzekeringsovereenkomst

basiswet over de verzekeringsovereenkomst met betrekking tot schadepersonen- en aansprakelijkheidsverzekeringen

4

Verzekeringsovereenkomst

overeenkomst waarbij een partij, de verzekeraar, zich er tegen betaling van een vaste of een veranderlijke premie tgo een andere partij, de verzekeringsnemer, toe verbindt een in de overeenkomst bepaalde prestatie te leveren in het geval zich een onzekere gebeurtenis voordoet waarbij, naargelang het geval, de verzekerde of begunstigde belang heeft dat die zich niet voordoet

5

Risico

een onzekere gebeurtenis die niet uitsluitend afhangt van de wil van de partijen (vormt de bestaansreden van de verzekering)

6

Wederkerig contract

een contract waarbij 2 partijen zich ergens toe verbinden

7

Premie

prijs die je betaalt voor de bescherming

8

Verzekeraar

degene die het risico draagt (verzekeringsmaatschappij)

9

Verzekeringsnemer

natuurlijk- of rechtspersoon die aan de verzekeraar vraagt een risico te dekken in ruil voor het betalen van een premie

10

verzekerde

persoon die het risico uitmaakt

11

Begunstigde / Rechthebbende

persoon aan wie de schadevergoeding moet worden uitgekeerd

12

Verzekeringsprestatie

de dienst die wordt geleverd door de verzekeraar

13

Mededelingsplicht

de plicht die de verzekeringnemer heeft om alle bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die van invloed zouden kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar

14

Schadeverzekering

verzekering voor schade aan patrimonium of vermogen

15

Personen-, Kapitaal- of Sommenverzekering

zowel de premie als de vergoeding afhangt van een onzeker voorval, dat iemans leven, fysieke integriteit of gezinstoestand kan aantasten

16

Verzekering tot vergoeding van schade

niet-cumuleerbare verzekering waarbij de schade moet bewezen worden

17

Verzekering tot uitkering vast bedrag

cumuleerbare verzekering waarbij enkel het bewijs moet geleverd worden dat het risico zich heeft voorgedaan maar men hoeft de schade niet te bewijzen

18

Verzekering ter bescherming van patrimonium

verzekering om de financiële gevolgen van een verzekerd risico op materieel gebied geheel of gedeeltelijk te vergoeden

19

Verzekering ter bescherming van personen

verzekering om de financiele gevolgen van een verzekerd risico op lichamelijk vlak geheel of gedeeltelijk te vergoeden

20

Verzekering ter bescherming van de aansprakelijkheid

verzekering om de financiële gevolgen geheel of gedeeltelijk te vergoeden van een risico waarvoor de verzekerde, dieren, personen of zaken waar de verzekerde verantwoordelijk voor is, te vergoeden

21

Wettelijk verplichte verzekering

verzekering verplicht door de wet

22

Contractueel verplichte verzekering

verzekering die verplicht zijn als men een bepaald contract aangaat

23

Facultatieve verzekering

verzekering die niet verplicht is

24

Woningverzekering

verzekering om mhet risico van brand, storm-, en hagelschade, waterschade, glasbraak, schade aan de woning door diefstal, natuurrampen (overstroming, aardbeving, opstuwing riool, aardverschuiving of grondverzakking) en burgelijke aansprakelijkheid gebouw te dekken

25

Franchise

het eerste stuk van de schade die de verzekeraar niet vergoedt

26

Diefstalverzekering

optie binnen de woningverzekering om beschadigde en gestolen zaken na een inbraak te laten vergoeden

27

Familiale verzekering burgelijke aansprakelijkheid

verzekering die de financiële gevolgen van schade aan derder dekt

28

Verzekering van huispersoneel

verzekering die de aansprakelijkheid tgo huispersoneel dekt

29

BA-Autopolis

verzekering die de schade toegebrach aan derden naar aanleiding van een ongeval dekt, waarvoor de aansprakelijkheid ligt bij de bestuurder, eigenaar van de auto of de verzekering nemer

30

Bestuurdersverzekering

verzekering die alle gevolgen van een verkeersongeval dekt (medische kosten, werkonbekwaamheid en overlijden)

31

Omniumverzekering auto

verzekering die de materiële schade aan de auto dekt, ngeacht wie aansprakelijk is

32

Privé-ongevallenverzekering

verzekering die de financiële verliezen dekt door lichamelijke schade opgelopen in het privé-leven

33

Rechtsbijstandverzekering

verzekering die kosten en erelonen van advocaten en gerechtdeurwaarders en van (buiten)gerechtelijke procedures terugbetaalt, en de kosten en de erelonen van de deskundigen, technische adviseurs, bemiddelaars vergoedt

34

Schuldsaldoverzekering

verzekering die ervoor zorgt dat wanneer de onderschrijven van een lening overijdt, het openstaande saldo niet langer verschuldigd is

35

Hospitalisatieverzekering

verzekering die de kosten die de ziekenfondsen niet terugbetalen vergoedt

36

Annuleringsverzekering

verzekering die volledig of gedeeltelijk alle kosten die gemaakt werden bij het boeken van een reis dekt, als deze buiten de wil om niet doorgaat

37

Bijstandsverzekering aan het voertuig

verzekering die financieel tussenkomt als men op reis getroffen wordt door autopech of als de auto na een ongeval gerepatrieerd moet worden

38

Bijstandsverzekering voor personen

verzekering die de medische hulpverlening na ziekte of ongeval op reis dekt of bijstand verleent na een ingrijpende gebeurtenis

39

Bagageverzekering

verzekering die allerlei problemen met bagage dekt

40

Levensverzekering

verzekering die het risico op leven verzekert

41

Overlijdensverzekering

verzekering die het risico dekt ddat de verzekerde voor een bepaalde datum sterft

42

Arbeidsongevallenverzekering

verzekering die arbeidsongevallen en ongevallen op weg naar en van het werk dekt

43

Groepsverzekering

levensverzekering die door de werknemer wordt afgesloten ten voordele van zijn werknemers

44

Verzekering gewaarborgd inkomen

verzekering die dramatische financiele gevogen na ziekte of ongeval dekt

45

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

verzekering die schadeclams van klanten of patiënten dekt

46

Kredietverzekering

verzekering die het risico op de niet-betaling van de klant dekt

47

NDD

Nationale delcrederedienst: overheidsdienst die exportvedrijven verzekert tegen wanbetaling

48

Transportverzekering

verzekering die de risico's van ongevallen waaraan transportmiddelen te land, op de binnenwateren, op zee en/of in de lucht, evenals de goederen die ze vervoeren zijn blootgesteld dekt

49

Compliance officer

persoon die moet toezien op het correct naleven van de regels tegen witwaspraktijken, fiscale fraude, wetgevingen en die moet waken over de deontologsiche code

50

Assuralia

beroepsvereniging der verzekeringsondernemingen

51

Ombudsdienst verzekeringen

door de regering erkende vzw die geschillen tussen een consument en een verzekeringsondernemer, klachten over het RSR bestand en vragen ivm gedragsregels behandelt

52

Datassur

samenwerkingsverband van de Belgische verzekeraars

53

RSR-bestand

Speciale risico's: zwarte lijst van het verzekeringswezen met slechte betalers, zware risico's en fraudeurs

54

Tariferingsbureau auto

orgaan dat door verzekeraars, makeaars en enkele consumentenorganisaties werd opgericht om brokkenrijders, jongere en senioren aan een autoverzekering te helpen

55

Verzekeringspolis

het schriftelijk bewijs van de verzekeringsovereenkomst

56

Algemene voorwaarden

bepalingen die gelden voor iedereen met een gelijksoortig risico

57

Bijzondere voorwaarden

bepalingen die gelden voor het specifieke risico zoals de naam, adres, premie, ...

58

Haalschuld

de verzekeraar of zijn tussenpersoon moet de premi gaan innen bij de verzekeringnemer

59

Subrogatie

de verzekeraar die de schade heeft uitgekeerd mag het schadebedrag van de verantwoordelijke schadeveroorzaker of van diens verzekraar terugvorderen

60

Verzekeringsvoorstel

een voorgedrukt formulier dat van de verzekeraar uitgaat en dat door de kandidaat-verzekeringnemer ingevuld moet worden

61

Verzekeringsaanvraag

een voorgedrukt formulier dat van de verzekeraar uitgaat en door de verzekeringnemer wordt inggevuld met het verzoek een onmiddellijk ingaande voorlopige dekking te verkrijgen

62

Wet Cauwenberghs

wet betreffende de verekeringsbemiddeling en de distributie van de verzekeringen:
- voorwaarden waaraan een verzeeringstussenpersoon moet voldoen
- de regels waaraan de informatie die aan het publiek wordt doorgespeeld, moet voldoen
- toezcht en controle op de naleving van de gestelde voorwaarden en regels

63

PCP

Personen in contact met het publiek

64

Twin Peaks

het nieuwe toezichtmodel in het financiewezen

65

Herverzekeren

een techniek om verzekerde risico's over een groot aantal verzekeraars te spreiden

66

Medeverzekering

de verschillende participerende verzekeraars treden rechtstreeks in contact met de uiteindelijke verzekerde voor wie ze elk een deel van het risico verzekeren

67

SCR

Solvency Capital Requirement: het niveau vn kapitaal waarmee de verzekeraar - over een tijdshorizon van 1 jaar - met hoge mate van zekerheid over voldoende middelen beschikt om ook op termijn aan zijn verplichtingen te voldoen

68

MCR

Minimal Capital Requirement: het niveau van EV waarover de onderneming moet beschikken opdat de toezichthouders haar erkenning niet zouden intrekken